Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Na podstawie artykułu 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. pozycja 256 ze zmianami) oraz artykułu 33 ustęp 1 punkt 9 i artykułu 36 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku pozycja 283 ze zmianami) Starosta Nowomiejski zawiadamia:

że w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00 zostanie przeprowadzona otwarta rozprawa administracyjna w formie on-line dla społeczeństwa będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie:
- instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę,
- instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę,

na terenie zakładu biogazowni rolniczej BIOGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Boleszyn 7, 13-324 Grodziczno.

Link do spotkania: https://powiat-nowomiejski.webex.com/powiat-nowomiejski/j.php?MTID=m70fde0f45c8183b59f9a54c5aafebabe 

Numer spotkania: 175 142 4383

Hasło: zsXFdDvC385

Ze względu na ważny interes społeczny organ z urzędu przeprowadzi w toku postępowania rozprawę.
W związku z powyższym wzywam do udziału w niej wszystkie zainteresowane strony w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę. Uprzedza się, iż nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia (artykuł 94 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.
Zgodnie z artykułem 91 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze wezwanie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty to jest: na tablicy ogłoszeń Sołtysa wsi Boleszyn, Urzędu Gminy w Grodzicznie, Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie internetowej BIP.

Sprawę prowadzi:
Dominika Witkowska
tel. 56 47 24 218/56 47 24 223

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo