XIV Sesja Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
11.2019

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XIV Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy. 
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych Nr 111, 117, 119 do 123 oraz nr 114 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 123a w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 102 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych Nr 005, 101, 104 do 108 oraz 127 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 22.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Romuald Koszewski

28 listopada 2019 o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.