Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 roku (publikacja w dniu 3.01.2020)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
01.2020

Informujemy, że Uchwałą Nr 44/282/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniono Uchwałę Nr 41/261/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 grudnia 2019 r. dokonując zmian w treści ogłoszenia stanowiącego załącznik do powyższej Uchwały w następującym brzmieniu:

1. Punkt IV.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ( pok. nr 16) w terminie do 7.02.2020 r. do godziny 15.15 w formie pisemnej na obowiązującym wzorze oferty w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą oferenta i nazwą zadania.”

2. Punkt V.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zaopiniowanie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – pokój nr 15 przez komisję konkursową złożoną z: przedstawicieli Zarządu Powiatu , przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. W pracach komisji konkursowej uczestniczy także w głosem doradczym pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych .”

3. Punkt V.5. otrzymuje brzmienie:
„5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w formie Uchwały.”