POWIAT NOWOMIEJSKI

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie korzystania z nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 124a, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Starosta Nowomiejski oznajmia:
że dnia 11 grudnia 2020 r. została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6853.2.2020, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Krotoszyny, gmina Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 172/8, o powierzchni 0,2847 ha. Decyzja ograniczająca sposób korzystania z przedmiotowej nieruchomości, dotyczy zezwolenia firmie NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie, na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15, po wcześniejszym umówieniu wizyty w Urzędzie poprzez maila: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl lub dzwoniąc pod numer 56 47 42 221.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.