POWIAT NOWOMIEJSKI

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, działka nr 343/1 - sprawa GK.6821.1.51.2020

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia:

że dnia 22 lutego 2021 r. została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6821.1.51.2020 w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bratian gmina Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 343/1 o pow. 0,0001 ha (powstała z podziału działki nr 343), dla której na dzień 20 lipca 2020 r. nie była prowadzona księga wieczysta, przejętej z mocy prawa przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 lipca 2020 r. Nr AB.6740.3.2.2020 z rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację inwestycji drogowej dla zadania Budowa ulicy Polnej w miejscowości Bratian droga nr 181029N na działkach nr 569, 290/1, 295, 343, 470, 474/4, 473, 472/1, 471/7, 471/5, 500/1, 505/3 obręb Bratian gm. Nowe Miasto Lubawskie.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15, po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie poprzez maila: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl lub dzwoniąc pod numer 56 47 42 221.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.