POWIAT NOWOMIEJSKI

Odbiór końcowy projektu

20 maja 2020 komisja odbioru powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim dokonała odbioru końcowego projektu: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”  na działce nr 117/14 obręb Pacółtowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 - „Efektywność energetyczna” Działania 4.3 - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków ”Poddziałania 4.3.1 – „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu – 684 115,12 zł,
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 487 382,45 zł co stanowi 80,9 % kwoty wydatków kwalifikowanych.
Pozostała kwota jest wkładem własnym Powiatu Nowomiejskiego.
Zakres prac budowlanych o wartości 620 408,81 zł obejmował:

  1. docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm,
  2. docieplenie stropodachu styropapą grubości 20cm,
  3. wymianę części stolarki okiennej,
  4. montaż wymiennika ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją paneli słonecznych,
  5. zmianę źródła ciepła na kocioł na pelet o mocy 150 kW wyposażony w szerokopasmową sondę lambda, automatyczny system zapłonu realizowany przez dmuchawę, automatyczny system czyszczenia powierzchni grzewczej, wentylator nadmuchowy powietrza do spalania, szafę sterowniczą, podajnik, wentylator, moduł GSM do zdalnego monitorowania oraz posiadający certyfikat na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28.04.2015r. – ECODESIGN,
  6. roboty remontowe wielobranżowe w pomieszczeniach kotłowni,
  7. przebudowę instalacji odgromowej na dachu budynku.

Prace zrealizowane zostały w okresie od 27 sierpnia 2019 do 29 kwietnia 2020.