POWIAT NOWOMIEJSKI

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania posiadacza nieruchomości do jej udostępniania - GK.6853.16.2021

Na podstawie art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski oznajmia,

że dnia 27 września 2021 r., w trybie art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami została wydana decyzja Starosty Nowomiejskiego znak GK.6853.16.2021 w sprawie zobowiązania każdoczesnego posiadacza nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tereszewo, gmina Kurzętnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 17, o powierzchni 1,0293 ha, do jej udostępnienia na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, w celu wykonania na działce czynności związanych z demontażem napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV.
W związku z powyższym informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią wyżej wskazanej decyzji w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15.
Od wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego, w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.