POWIAT NOWOMIEJSKI

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W 2021 r. priorytetowe obszary edukacyjne to:

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki

Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:
a) klasy I-III w szkołach podstawowych,
b) klasy IV-VIII w szkołach podstawowych,
c) szkoły ponadpodstawowe.

W ramach Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

W 2021 r. Powiat Nowomiejski zawarł Porozumienie o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.
Całkowity koszt zdania: 6 332,00 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa (dotacja celowa): 5 064,00 zł
Wkład własny: 1 268,00 zł
Termin realizacji: do 15 grudnia 2021 r.

Jednostki oświatowe objęte wsparciem finansowym:
1. Branżowa Szkoła I Stopnia im. Noblistów Polskich w Kurzętniku.
2. Technikum im. Noblistów Polskich w Kurzętniku.

Podstawa prawna:
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”.
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.