Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości

Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 113 ust. 7 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dalej u.g.n. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia,

że na wniosek ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 130), reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Pawła Łuczak, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, w trybie art. 124 i 124a u.g.n., ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Kurzętnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 157, o powierzchni 0,11 ha, dla której obecnie nie jest założona księga wieczysta, a dawniej prowadzona była księga Lipowiec Tom I Karta 7. Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości złożony został w celu udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV.
Ze względu na brak księgi wieczystej i brak informacji o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym po zmarłym właścicielu (Wincentym Klimaszewskim), powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 u.g.n.
Stosownie do treści art. 114 ust. 3 i art. 124a u.g.n., informacja o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości dnia 18 listopada 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety ,,Dziennik Gazeta Prawna”, a także na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Urzędzie Gminy w Kurzętniku. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.
Niniejsze zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kurzętniku.
Na podstawie art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o czynnościach administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15 oraz mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także złożenia dodatkowych dokumentów.

Pracownik prowadzący sprawę: Katarzyna Osmańska, telefon 56 47 42 221

Kontakt

POWIAT NOWOMIEJSKI

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
(adres URI skrytki: /spnml/ESP)
Starostwo Powiatowe
tel. 56 472 42 20, faks 56 472 42 22
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel. 56 472 42 33, 34, 35, 36
ewidencja@powiat-nowomiejski.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 56 474 44 00, faks 56 474 44 55
kryzys@powiat-nowomiejski.pl

Administrator strony
orka@powiat-nowomiejski.pl

Banery/Logo