Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

OR.5314.14.2018

STAROSTA NOWOMIEJSKI
W Z Y W A
DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

Działając w oparciu o art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397) oraz art. 187 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) w z y w a m  do odbioru rzeczy znalezionej:
 
    • Telefon Huawei

Jednocześnie informuję, że:
W myśl art. 187  § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy znalezionej oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Rzecz znaleziona może być wydana po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.  

W dniach 21 – 28 lipca br., na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Hartek w Ostaszewie odbył się trzeci już Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nasze obozy przeznaczone są dla młodzieży powiatu nowomiejskiego, skupionej w MDP, ale zapraszamy też uczestników – młodych strażaków z partnerskiego powiatu Oldenburg. Łącznie podczas tego tygodnia uczestnikami naszego Obozu była grupa ponad 90 uczestników (34 dzieci z Niemiec, 60 młodych strażaków z powiatu nowomiejskiego). Spotkanie było przede wszystkim okazją do rywalizacji sportowej, do poszerzania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej, ale również do zawierania nowych znajomości i nauki języków obcych. Dzieci chętnie rozmawiały ze sobą i szybko potrafiły nawiązać kontakty.
Uczestnikom obozu zapewniono bogaty program, zawierający nie tylko rozgrywki sportowe. Obozowicze mieli okazję do zwiedzania okolic, m.in. Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Zespołu Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy, a także poznania walorów krajobrazowych doliny rzeki Drwęcy. Niektórzy pierwszy raz mieli okazję, aby wziąć udział w spływie kajakowym, który był na pewno wspaniałym przeżyciem. Pogoda tego roku dopisywała, co pozwoliło na korzystanie z jeziora i plaży na terenie Obozu.
W merytoryczne przygotowanie programu i jego realizację włączyła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lub.
Komendantem Obozu był Edmund Bartycha – emerytowany strażak naszej jednostki.
Organizacja Obozu była możliwa dzięki środkom zewnętrznym. Zadanie było wsparte ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, ze środków finansowych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz z samorządów lokalnych powiatu nowomiejskiego.

Tekst i zdjęcia: KPPSP

25 lipca 2018 podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Podziękowania Ryszardowi Kłosowskiemu za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz powiatu nowomiejskiego złożyli przewodniczący Rady Kazimierz Wiśniewski, starosta Andrzej Ochlak i wicestarosta Katarzyna Trzaskalska. Nie zabrakło także kwiatów, gratulacji i życzeń dla Joanny Robaczewskiej, która objęła stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów geodezyjnych na terenie gminy Biskupiec od dnia 11 lipca 2018 r. do dnia 10 września 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Biskupiec, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.30.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, do Starosty Nowomiejskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Biskupiec w Urzędzie Gminy Biskupiec, a także w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.
Złożone uwagi zostaną rozpoznane w drodze decyzji administracyjnych. 

środa, 18 lipiec 2018 14:55

XLVIII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. /sytuacja finansowa i organizacyjna/
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie nowomiejskim na lata 2018 – 2020 oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie nowomiejskim na lata 2018 -2022 oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie nowomiejskim na lata 2018 – 2022” oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/207/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego nr 113 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno – biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części dachu budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Starostę Nowomiejskiego.
 21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XLVIII Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

poniedziałek, 16 lipiec 2018 15:07

XXXIV Dni Drwęcy

14 lipca 2018 r. w Brodnicy nad jeziorem Niskie Brodno odbyły się obchody XXXIV Dni Drwęcy. Zgromadzonych gości przywitał Pan Mariusz Klonowski – Wicestarosta Brodnicki i Prezes Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. Organizatorzy przygotowali liczne gry, zabawy i konkursy dla publiczności; przygotowano również bezpłatne atrakcje dla dzieci – animatorzy, dmuchańce oraz trampoliny. Odbył się też występ grupy Timbersport, czyli pokaz cięcia i rąbania drewna pilarkami i siekierami marki STIHL.

Tekst: OŚ

W bieżącym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Polskie środowisko naukowe upamiętnia ten jubileusz serią konferencji naukowych w ramach projektu "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości". W ciągu roku, co miesiąc w innej uczelni, jest organizowana konferencja obejmująca dyskusje na tematy istotne z punktu widzenia rozwoju naszej Ojczyzny. We wrześniu, gospodarzem obchodów jubileuszowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, a tematem obrad będzie "Ekologia - Solidarność społeczna - Zrównoważony rozwój". Konferencja odbędzie się24 września 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Dybowskiego 11), w godzinach od 9 do 15 (szczegółowy program będzie dostępny na początku września). Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Prezydenta Polski. Gościć będziemy m.in. wicepremiera dr. Jarosława Gowina. Z wielką radością będziemy także gościć mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego. Dlatego już teraz serdecznie zapraszam, zwracając się z prośbą do Pana Starosty o pośredniczenie w przekazaniu niniejszego zaproszenia i szerokim upowszechnieniu wśród mieszkańców regionu. Zaproszenie ślę z nadzieją, że mieszkańcy Powiatu Nowomiejskiego - uczniowie, nauczyciele, pracownicy urzędów, parafianie, w sumie każdy członek społeczności zamieszkującej powiat - przyjmą zaproszenie na to wydarzenie i w miarę swoich możliwości osobiście wezmą udział. Konferencja będzie też transmitowana przez media społecznościowe. Z konferencją będzie powiązana akcja rozesłania po regionie "drzewek jubileuszowych", które będzie można posadzić w miejscach odpowiednio upamiętniających jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wspólne jego świętowanie (szkoły, urzędy, parki itp.)...
Aby przygotować odpowiednią liczbę miejsc, poczęstunku oraz pamiątek, potrzebne jest imienne zarejestrowanie uczestnictwa - można będzie tego dokonać we wrześniu, poprzez stronę internetową <http://polonia-restituta.pl>. W razie potrzeby udzielenia dodatkowych informacji lub też asystencji przy rejestracji, proszę o wiadomość e-mail, na adres: <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.> .

W załączeniu przesyłam zaproszenie J.M. Rektora UWM w Olsztynie prof.
dr. hab. Ryszarda Góreckiego. Wyrażam nadzieję na wrześniowe spotkanie z mieszkańcami Powiatu Nowomiejskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów

dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM

Droga powiatowa Nr 1317N Marzęcice - Tereszewo - Szafarnia stanowi połączenie głównych ciągów komunikacyjnych z obszarami rekreacyjnymi w Szafarni i przy Jeziorze Partęczyny. Wagę tego ciągu komunikacyjnego widzieli chyba wszyscy kolejni Starostowie Nowomiejscy. Nie było bowiem kadencji, w której nie wykonywano by na tej drodze mniejszych lub większych inwestycji. Nie było też roku, w którym Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Szafarni nie wnioskowałoby o podjęcie kompleksowych działań, w szczególności na odcinku Tereszewo - Szafarnia.
Kiedy więc w 2016r. pojawiła się okazja ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich bez wahania skorzystano z tej szansy. Położenie drogi, obciążenie jej ruchem w szczególności turystycznym i wewnętrznym ruchem związanym głównie z produkcją rolną, bezpośrednie sąsiedztwo z obiektami użyteczności publicznej (żłobek, ośrodek zdrowia i kościół w Tereszewie) doskonale wpisywało się w założenia programu.
Wszystkie prowadzone do tej pory na tej drodze inwestycje miały na celu likwidację ograniczeń komunikacyjnych hamujących rozwój wsi położonych przy niej. Dokonana w tym roku przebudowa odcinka Małe Bałówki - Tereszewo - Szafarnia również. Niewątpliwie wpłynie ona na poprawę jakości życia mieszkańców Małych Bałówek, Tereszewa i Szafarni. Ale oprócz tego poprawie uległ komfort i bezpieczeństwo poruszania się wszystkich użytkowników ruchu. Przebudowie uległa droga na odcinku 5,45 km.
W ramach zadania wykonano :

 • wyrównanie nawierzchni wzmacniając ją warstwę profilową, warstwę wiążącą grubości 4 cm i warstwę ścieralną grubości 4 cm, oprócz odcinka między Tereszewem i Szafarnią gdzie jako warstwę ścieralną wykonano powierzchniowe utrwaleni,
 • w Szafarni poszerzono drogę do 5 m,
 • w Tereszewie i Szafarni powstał nowy chodnik a wcześniej istniejące chodniki zostały przebudowane,
 • na przystankach autobusowych Wielkie Bałówki i Tomaszewo wybudowano zatoki,
 • wykonano zjazdy indywidualne na przyległe posesje,
 • na całym odcinku uregulowano pobocza,
 • odnowione zostały przydrożne rowy,
 • wymieniono oznakowanie pionowe na odblaskowe, a na skrzyżowaniach wymalowano oznakowanie poziome,
 • Gmina Kurzętnik w ramach współpracy przebudowała skrzyżowanie z drogą gminną w Szafarni. Utwardzony został wlot z drogi gruntowej na długości 36 m.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy

Koszt zadania wyniósł niespełna 2,5 mln zł. Wykonano je w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach którego pozyskano wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 63,63% wydatków. Pozostałymi kosztami podzieliły się po połowie Powiat Nowomiejski i Gmina Kurzętnik.

Liczymy, że współpraca z Gminą Kurzętnik niewątpliwie będzie kontynuowana w latach przyszłych. Powiat Nowomiejski sukcesywnie realizuje bowiem inwestycje na drogach powiatowych wskazanych w Planie Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Powiatowych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2019. Na przyszły rok planowana jest do realizacji przebudowa drogi od mostu przy Jeziorze Wielkie Partęczyny do Nielbarka. Zadanie to uzależnione jest jednak od pozyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2018r. sporządzona zostanie dokumentacja i złożony będzie wniosek o wsparcie finansowe z tego programu. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie oceniony i uda się nam uzyskać dofinansowanie, to w przyszłym roku przystąpimy do przebudowy tej drogi. Od wysokości wsparcia zależy czy zadanie wykonamy w jednym etapie, czy też zostanie ono rozłożone na dwa lata. Zakładamy, że wówczas w pierwszym etapie przebudowana zostanie droga od mostu przy Jeziorze Wielkie Partęczyny, przez Tereszewo, do skrzyżowania przy krzyżu na Lipowiec. Drugi etap obejmie wówczas kontynuację tego odcinka przez Kąciki do Nielbarka, do zjazdu na Strefę Przemysłową.

Tekst: Joanna Robaczewska/ZDP
Zdjęcia: OP

Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie nowomiejskim na lata 2018 - 2020 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 12.07.2018 o godzinie 9.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 (sala nr 6).


Informacja


Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomieiski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim umieszczony jest projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie nowomiejskim na lata 2018 - 2020 z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub elektroniczne (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 12.07.2018 r.

 

Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie nowomiejskim na lata 2018 - 2022 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 12.07.2018 o godzinie 9.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 (sala nr 6).


Informacja


Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat- nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim umieszczony jest projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie nowomiejskim na lata 2018 - 2022 z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) lub elektroniczne (na adres sekreta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) do dnia 12.07.2018 r.

 
Strona 1 z 48