Aktualności_1

Aktualności_1

wtorek, 08 październik 2019 08:03

Konsultacje - uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Napisane przez

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety , w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 15.10.2019.


Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a1rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 15.10.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 (pokój nr 15).

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety , w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne j(na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 15.10.2019.


Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a1rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 15.10.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1  (pokój nr 15).

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektroniczne j(na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 15.10.2019.


Zaproszenie

W związku z opracowywaniem projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/283/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w a1rt. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 15.10.2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 ( pokój nr 15).

30 września 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawicieli Państwowej Straży Rybackiej /PSR/ oraz Społecznej Straży Rybackiej /SSR/ dotyczącą ochrony wód /jezior, rzek/ na terenie naszego powiatu. Na posterunku PSR w Nowym Mieście Lubawskim pracuje trzech funkcjonariuszy działających na terenie powiatów nowomiejskiego, iławskiego i działdowskiego. Na jednego strażnika przypada ok. 4,5 tys. ha wody. W powiecie nowomiejskim jest ok. 2049 ha wody. W związku z powyższym podkreślono jak ważna jest współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką powołaną na wniosek Okręgu PZW w Toruniu przez Radę Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, Policją, Strażą Miejską, a także Strażą Leśną i Łowiecką. Takie wspólne działania doprowadziły do ujęcia 4 sprawców przestępstw, nałożono 95 mandatów karnych na kwotę 10.600,00 zł. . Wg oceny przedstawicieli tych służb najbardziej zagrożonymi kłusownictwem jeziorami są j. Skarlin, Trupel, i Radomno. Społeczna Straż Rybacka liczy 19 strażników, którzy nie tylko dokonują kontroli na wodach powiatu, ale również biorą aktywny udział w sprzątaniu rzek i jezior, współuczestniczą w organizacji zawodów wędkarskich. Przedstawiciele PSR i SSR bardzo pozytywnie oceniają wzajemną współpracę jak również z innymi wcześniej wymienionymi służbami. Dokonano również na podstawie informacji przedstawionej przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Panią Joannę Robaczewską oceny wpływu zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2019 na drogach powiatowych na poprawę bezpieczeństwa. M. in. dokonano przebudowy drogi nr 1248N na odcinku Tereszewo do granicy województwa w miejscowości Ciche. Co istotne, to droga ta na odcinku od centrum wsi Tereszewo do granicy lasu wyposażona została w wygodny chodnik. Wykonano również niezbędne oznakowanie pionowe i poziome. Wykonane również zostaną przebudowy dróg nr 1254N przez wieś Zwiniarz oraz drogi nr 1299N na odcinku Łąkorz-Łąkorek. Komenda Powiatowa Policji przedstawiła problematykę związaną z przemocą w rodzinie i alkoholizmem na podstawie przeprowadzonych interwencji. Pocieszającym jest fakt ich zmniejszenia w stosunku do roku ubiegłego, jednak zdaniem funkcjonariuszy Policji jest to nadal istotne dla wielu rodzin i ich właściwego funkcjonowania. Na temat przemocy w rodzinie informacji udzieliły również Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji Pani Iwona Krajewska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Marchlewska-Barczewska. Obie te instytucje prowadzą szereg działań, aby ograniczać takie zachowania. W tym celu są prowadzone działania indywidualne i grupowe skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Są one realizowane w sytuacjach rzeczywistego pojawienia się takich zachowań np. w określonej rodzinie, szkole lub środowisku przez specjalnie do tego przygotowanych specjalistów. Prowadzone są również prewencyjnie w szkołach powiatu dla dzieci z uwzględnieniem przemocy rówieśniczej, nauczycieli i rodziców. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Jacek Auda przedstawił zasady funkcjonowania Warmińsko – Mazurskiej Brygady Odwodowej , grupującej siły i środki pododdziałów ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład odwodu operacyjnego województwa. Podstawowe zadania Brygady to likwidowanie skutków zdarzeń przekraczających możliwości operacyjne powiatu, zwalczanie bardzo dużych pożarów np. lasów, usuwanie skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń o katastrofalnych rozmiarach, a sytuacjach szczególnych wchodzenie w skład środków centralnych w ramach odwodu operacyjnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant przedstawił bardzo szczegółowo zasady organizacji oraz procedury uruchamiania Brygady Odwodowej. Stwierdził, iż powiat nowomiejski zetknął się z jej działaniem na swoim terenie w roku 2005 w trakcie podtopień jakie miały miejsce na skutek intensywnych roztopów śniegu i opadów deszczu. 

02.10.2019 K. Grzonkowski

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety, w formie pisemnej  na adres:  Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznej (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) w terminie od dnia 26 września 2019 r. do dnia 4 października 2019 r.


W związku z opracowywaniem projektu „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się  3 października 2019 r. o godz. 14.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1  ( pokój nr 15).

czwartek, 19 wrzesień 2019 13:29

"Aktywny samorząd" - informacja

Napisane przez

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „Aktywny samorząd” Moduł II !!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż z dniem 24.09.2019 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 10.10.2019 r. osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://sow.pfron.org.pl. Przypominamy, że osobom niepełnosprawnym, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przysługuje zwiększenie dodatku na pokrycie kształcenia, nie więcej niż o 800 zł. W celu uzyskania instrukcji utworzenia Profilu Zaufanego można odwiedzić poniższe strony internetowe:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki, złożonego drogą elektroniczną, należy wypełnić wymagane załączniki, a następie dołączyć je w formie skanu do złożonego wcześniej na platformie SOW wniosku . Wykaz wymaganych załączników:

1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
2. Zaświadczenie z uczelni
3. Zaświadczenie od pracodawcy (o ile dotyczy)
4. Informacje o osobie reprezentującej Wnioskodawcę – Opiekun prawny lub pełnomocnik (o ile dotyczy)
5. Oświadczenie pełnomocnika (o ile dotyczy)
6. Klauzulę informacyjną.

Szczegółowe informacje na temat programu System Obsługi Wsparcia dostępne są na stronie internetowej: portal-sow.pfron.org.pl lub pod nr tel. 56 474 31 96.

 

Przydatne linki:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/z-profilem-zaufanym-naprawde-warto/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/juz-ponad-300-powiatow-w-polsce-podpisalo-porozumienie-i-wdraza-system-sow/

https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator

czwartek, 19 wrzesień 2019 13:27

Komunikat nr 3 z 19.09.2019 r.

Napisane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Grodziczno zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Grodziczno, Nowe Grodziczno, Ostaszewo, Białobłoty, Zwiniarz, Świniarc, Montowo, Katlewo, Zajączkowo, Linowiec, Kuligi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań, jakość wody w w/w miejscowościach odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda w w/w miejscowościach jest zdatna do spożycia.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nowym Mieście Lubawskim

mgr inż. Dagmara Figurska-Ławicka

czwartek, 19 wrzesień 2019 08:43

Nieodpłatna pomoc prawna

Napisane przez

Informujemy, że w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu, ul. Rynek 4, prowadzonym przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe Brusy, dodatkowo udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 18.00. Jednocześnie informujemy, że od października 2019 r. w/w punkcie dyżury pełnić będzie radca prawny.

środa, 18 wrzesień 2019 15:12

XII Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 września 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1
w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po ewaluacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowomiejskiego.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad XII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

25 września br. o godz. 12.30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.


Sporządziła: Anna Andrzejczak

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr 29/192/2019 Zarządu  Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
 

 Nr ewidencyjny działki

Oznacz w KW

 Pow.
działki w ha

 Położenie nieruchomości

 Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania lokalu

Okres umowy

Czynsz

Termin wnoszenia
opłat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

488/21 w obrębie 9 Nowe Miasto Lubawskie

EL1N/00026354/6

 

0,4213

 

W budynku administracyjno - biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim

 

Lokale użytkowe położone na I piętrze:

Nr 115 o pow. użytkowej 17,46 m2;

Nr 118  o pow. użytkowej  10,49 m2

 

Najem

na cele biurowe, medyczne, usługi

 

 

 

do

3 lat

 

Czynsz miesięczny

wg stawki 16,50 zł/m² netto + koszty eksploatacyjne wynikające z kalkulacji

 

Do 15-go dnia każdego miesiąca

 

 
I
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 18 września 2019 r. do dnia 9 października 2019 r.
II
Informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w No-wym Mieście Lubawskim: www.bip.powiat-nowomiejski.pl
Strona 1 z 7