Aktualności_1

Aktualności_1

w sprawie jakości wody do spożycia w wodociągu Publicznym Szwarcenowo zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Szwarcenowo, Krotoszyny, Wonna, Wielka Wólka, Czachówki.
W związku ze stwierdzeniem w badaniach jakości wody z Wodociągu Publicznym Szwarcenowo podwyższonej wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C po 72 h. Woda w Wodociągu Publicznym Szwarcenowo jest warunkowo przydatna do spożycia. Wodę z wodociągu należy spożywać po przegotowaniu.
Uwaga: Wodę przed spożyciem należy przegotować, a wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Program został rozszerzony o nowe zadania przewidujące pomoc dla kolejnej grupy osób wykluczonych z dostępu do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy,
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:

 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby do 16-go roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w programie. Informacje te można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 w godz. 915-1515 lub pod nr tel. 56 47 431 96, a także na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON.

 

czwartek, 14 luty 2019 08:42

Oddział chirurgiczny oddany do użytku

Napisane przez

11 lutego 2019 w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim oficjalnie oddano do użytku oddział chirurgiczny. Modernizacja była możliwa dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz Powiatu Nowomiejskiego.

Bliższe informacje na temat projektu:

Tytuł i wartość projektu: „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, według technologii medycznej dla Oddziału Chirurgii w ilości 22 łóżek oraz Pododdziału Geriatrycznego Oddziału Chorób Wewnętrznych dla 6 łóżek.
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji inwestycji 23.01.2018 r.
Zakończenie finansowe realizacji 30.03.2019 r.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020.
Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług medycznych
Działanie 9.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.1 - Rozwój specjalistycznych usług medycznych
Wartość projektu razem - 7 765 695,10 zł
Koszt kwalifikowany - 4 166 824,56 zł
w tym: kwota dofinansowania 3 370 961,07 zł co stanowi 80,9 %
Środki własne Powiatu - 4 394 734,03 zł i dodatkowo wyposażenie 221 873,75 zł

Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy istniejąca - 602,68 m2
Powierzchnia zabudowy projektowana - 612,60 m2
Powierzchnia użytkowa - 1489,01 m²
Kubatura - 9172,76m3
Liczba kondygnacji - 4
(piwnica, 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe)

Zakres prac budowlanych związanych z przebudową i rozbudową.
Zakres prac ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów, wymogów technologicznych właściwych dla obiektów opieki zdrowotnej oraz koniecznością dostosowania do programu użytkowego wynikającego z potrzeb Zamawiającego i obejmuje:
1) w piwnicy skucie istniejących tynków, posadzek, wykonanie nowych,
2) wymiana części stolarki okiennej,
3) renowacja schodów i balustrady klatki schodowej K2,
4) remont klatki schodowej K1,
5) dobudowa nowej klatki schodowej K3,
6) wymiana istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
7) wzmocnienie, konserwacja i zabezpieczenie więźby dachowej i przełożenie pokrycia dachowego,
8) skucie tynków na ścianach wewnętrznych, wykonanie nowych,
9) zlikwidowanie wszystkich istniejących okładzin na ścianach wewnętrznych i wykonanie nowych,
10) rozebranie starych posadzek do konstrukcji nośnej stropów i wykonanie nowych na parterze, piętrze i poddaszu,
11) przebudowę ścianek działowych,
12) likwidację wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie nowych wg projektów branżowych,
13) wydzielenie pożarowo klatek schodowych K1, K2, K3 z oddymianiem i napowietrzaniem,
14) remont elewacji.

Wykaz instalacji wykonanych w budynku.
1) instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
2) instalacja kanalizacji sanitarnej,
3) instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
4) gazów medycznych,
5) rozdzielnie projektowane,
6) instalacja oświetleniową,
7) instalacja gniazd wtyczkowych,
8) instalacja uziemienia oraz połączeń wyrównawczych,
9) instalacja ochrony przepięciowej,
10) zasilanie urządzeń branży sanitarnej,
11) zasilanie urządzeń branży teletechnicznej,
12) instalacja odgromowa,
13) instalacja sygnalizacji pożarowej,
14) instalacja wyrównawcza i elektrostatyczna,
15) instalacja oddymiająca.

Tekst: GM/OR Zdjęcia: OP

Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński były Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim (w latach 1935 – 1939) został patronem policjantów z Warmii i Mazur. W uroczystościach odsłonięcia pamiątkowej tablicy przed Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie wzięli udział insp. Jacek Drozdowski obecny Komendant Nowomiejskiej Policji oraz Andrzej Ochlak Starosta Nowomiejski.
W czwartek (07.02.2019 r) o godz. 10:00 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odbyła się uroczystość nadania patrona warmińsko – mazurskiej Policji. Został nim nadkom. Heliodor Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim w latach 1935-1939, zabity przez NKWD w 1940r. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawicieli powiatu nowomiejskiego: obecny Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski oraz Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, posłowie i posłanki na Sejm RP Iwona Arent, Jerzy Gosiewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Miron Sycz, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, podinsp. Monika Florczuk Naczelnik Wydziału Promocji Policji BKS KGP oraz gospodarz spotkania insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Policyjnej Asysty Honorowej oraz pocztu sztandarowego KWP na miejsce uroczystości. Następnie insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji przywitał się z dowódcą uroczystości, a następnie oddał honor sztandarowi KWP w Olsztynie. Po przywitaniu gości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Wojewoda Warmińsko – Mazurski odsłonili pamiątkową tablicę patrona garnizonu warmińsko – mazurskiego. Po sygnale trębacza odczytano list Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, po którym nastąpiły oficjalne przemówienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Wicemarszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Mirona Sycza i innych. Po przemówieniach pod tablicą pamiątkową złożone zostały kwiaty i uroczystość została zakończona.

Spod budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie goście przenieśli się do CEiK-u w Olsztynie, gdzie aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”, którzy odwiedzają garnizony policji w całym kraju, wystawili spektakl „Służba”. Aktorzy, którymi są policjanci, pracownicy cywilni policji oraz członkowie ich rodzin, w ten artystyczny sposób uczcili rocznicę 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Nadkomisarz Policji Państwowej Heliodor Gruszczyński s. Stanisława i Aleksandry z Dowgiałłów, ur. 20 VII 1892 w Radziwiliszkach (Litwa). W Wojsku Polskim od 6 XI 1918 do 25 X 1921 (korpus Dowborczyków), odszedł z wojska w stopniu kapitana piechoty rezerwy. Następnie skierowano go do szkoły oficerskiej w Dęblinie. Później służbę pełnił w tzw. baonach celnych i Wojskowej Straży Granicznej. W policji od 1 XI 1923 roku, służbę pełnił m.in. w Wilnie i Grudziądzu. Heliodor Gruszczyński został mianowany komisarzem Policji 1 VII 1930. Od 17 VII 1935 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim do 1939 roku. Został zamordowany prze funkcjonariuszy NKWD w Kalininie (Twer) wiosną 1940 roku. Spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w Miednoje.
Pośmiertnie został Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. W listopadzie 2007 roku ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy - Uczcijmy Pamięć Bohaterów” mianował pośmiertnie Heliodora Gruszczyńskiego na stopień nadkomisarza Policji.
W 70 rocznicę zbrodni katyńskiej (w 2010 roku) uczniowie Zespołu Szkół w Mrocznie (powiat nowomiejski) uczcili pamięć zamordowanego nadkomisarza Heliodora Gruszczyńskiego, sadząc na terenie placówki oświatowej „Dąb Pamięci”. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Honorowy patronat nad tym projektem objął ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński.
Nadkomisarz Heliodor Gruszczyński przekazał ojczyźnie największy dar – oddał za nią swoje życie. Taka patriotyczna i heroiczna postawa jest godna naśladowania dla każdego policjanta z garnizonu warmińsko – mazurskiego.
Tablica pamiątkowa została sfinansowana ze środków własnych własnych KWP w Olsztynie.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński w liście skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie napisał:

"Niepodległość ojczyzny to dar na który czekało, i o który walczyło wiele pokoleń naszych rodaków. Dlatego spoczywa na nas moralny obowiązek pamięci o bohaterach, którzy poświęcili całe swoje życie walce o wolność i dobro Polski. Z pewnością jedną z takich osób jest nadkom. Heliodor Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Nowym Mieście Lubawskim, zabity przez NKWD w 1940r. To właśnie on jest przykładem poświęcenia i patriotyzmu, a także wierności ideałom do końca życia".

Zdjęcia i tekst: KPP NML

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.  W posiedzeniu uczestniczyli radni, Dyrektor Szpitala Powiatowego Bogumił Kurowski, Skarbnik Powiatu Halina Bartkowska oraz Pielęgniarka Naczelna Mariola Haska. W pierwszej części posiedzenia Dyrektor oprowadził radnych po wyremontowanym budynku Oddziału Chirurgicznego. Druga część spotkania odbyła się na sali konferencyjnej oddziału. Krótkiego wprowadzenia dokonał Starosta Andrzej Ochlak. Skupił się na kwestiach związanych z przygotowaniami do inwestycji, zmianach projektu i kosztorysu, problemach ze znalezieniem wykonawcy robót (rozstrzygnięcie przyniósł dopiero trzeci przetarg). Podkreślał, że dzięki zaangażowaniu wykonawcy robót i wielu innych osób, które brały udział w procesie inwestycyjnym, realizacja inwestycji przebiegła bardzo sprawnie. Radni byli pod wrażeniem tego, jak starannie, z zachowaniem historycznych elementów, wyremontowano ponad 100-letni budynek chirurgii. Dyrektor przedstawił stanowiska i wystąpienia jakie kierowano do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitala, przede wszystkim jego niedofinansowania. Następnie zapoznał radnych ze szczegółową informacją na temat organizacji, finansów i obsady kadrowej placówki.  Spotkanie zakończono zaproszeniem na uroczyste otwarcie wyremontowanego oddziału, które odbędzie się 11 lutego 2019.

Tekst i foto: BR

niedziela, 27 styczeń 2019 14:14

Gratulacje dla księdza Zdzisława Baranowskiego

Napisane przez

Podczas IV Sesji Rady Powiatu w dniu 24 stycznia 2019 r. Starosta oraz Przewodniczący Rady złożyli gratulacje księdzu Zdzisławowi Baranowskiemu, proboszczowi parafii Św. Jakuba w Mikołajkach. Rada Powiatu pogratulowała uzyskania tytułu laureata plebiscytu Gazety Olsztyńskiej „Proboszcz i Parafia 2018 roku” – ksiądz Baranowski zdobył wysokie drugie miejsce. Rada Powiatu także doceniła ogromne oddanie i zaangażowanie w życie parafii, potwierdzone uznaniem i szacunkiem społeczności lokalnej, która okazała swoje poparcie w głosowaniu esemesowym. Parafianie docenili nie tylko kapłańską postawę Księdza, ale także to, że jest skromnym, pogodnym i lubianym człowiekiem. To powoduje, że cieszy się on ogromną sympatią wiernych, którzy tak licznie oddali swoje głosy w plebiscycie.

Tekst i foto: BR

23 stycznia 2019 odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Powiatu. Oprócz członków izby i radnych, w posiedzeniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście m.in. Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel, Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Damian Godziński, Zastępca Dyrektora Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Mieczysław Włos, Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu Aleksandra Jarosz. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele samorządów gminnych, szefowie instytucji działających na rzecz rolników, inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej.
Przedmiotem pierwszej części obrad były dwie prezentacje multimedialne na temat:
1. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – materiał przedstawiła dr Elżbieta Kaczyńska z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
2. Wymogi inspekcji ochrony środowiska podczas kontroli w gospodarstwach rolnych – prezentację przedstawił Michał Michałek z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Elblągu.
W dalszej części spotkania Dyrektor W-M Oddziału Regionalnego ARiMR przedstawił informację z realizacji wdrażanych programów pomocowych dla rolników, a Prezes Izby Rolniczej zapoznał zebranych z najważniejszymi tematami, którymi aktualnie zajmuje się izba. Omawiane zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników, którzy zarówno w trakcie prezentacji jak i w czasie całego spotkania, zadawali szereg pytań, uwag i wniosków. Najważniejsze, najpilniejsze postulaty w szczególności dotyczące delimitacji ONW zostaną przedstawione na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2019.

 

Tekst i zdjęcia: BR

piątek, 18 styczeń 2019 15:08

Recykling jest niezbędny!

Napisane przez

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga Elektrorecyklingu. Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach! Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.
W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody - przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl
Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego coraz więcej przedmiotów projektuje się w tzw. cyklu zamkniętym.
Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. Umiejętne postępowanie z odpadami dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi 500 kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).
Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.
Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny sposób. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm. Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i skierowane do określonych centrów przetwarzania. W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu oczyszczenia, po czym wysłane do odpowiednich zakładów przetwórczych. Metale żelazne można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a metale nieżelazne: miedź, cynk, aluminium do wytwarzania elementów elektronicznych lub kabli. Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe formy użytkowe, niestety nie wszystkie tworzywa do tego się nadają. Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). Te substancje zawarte są w tych samych elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna. To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. in. do opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych. Uwolnione podczas nielegalnego demontażu odpadów elektroodpadów, mogą powodować nowotwory, uszkodzenia wątroby czy bezpłodność. Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które nielegalnie demontują zużyty sprzęt - co jest karane prawem - ale dla całej społeczności ludzi mieszkających w pobliżu.
Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu i jego opakowania. To bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego. Możesz skorzystać z kilku możliwości selektywnej zbiórki.
Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia. Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego?
Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w którym wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ogromne ilości energii elektrycznej. Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały się do recyklingu.

Warszawa, dn. 10.01.2018

Kontakt do koordynatora konkursu:
Agnieszka Oleszkiewicz
Fundacja Chlorofil, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.kom 608 633 593, www.chlorofil.com.pl

poniedziałek, 14 styczeń 2019 13:05

Toast noworoczny

Napisane przez

11 stycznia 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbył się tradycyjny Powiatowo - Miejski Toast Noworoczny. Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego Józefem Blankiem gościli na nim prawie 200 osób.  Wśród gości obecni  byli: w zastępstwie marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Bogdan Bartnicki, Jolanta Szulc – radna sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego, Starosta Brodnicki Piotr Boiński,  przedstawiciele władz samorządów gminnych, radni, przedstawiciele służb, inspekcji i straży,  przedsiębiorcy i rzemieślnicy z terenu miasta i powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych – miejskich i powiatowych, urzędnicy, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz lokalnych mediów. Przybyłych gości przywitał starosta powiatu i burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Gospodarze złożyli życzenia noworoczne. Włodarze w krótkich wystąpieniach swą uwagę poświęcili na podsumowanie zrealizowanych w roku 2018 i planowanych na rok 2019 zadaniach inwestycyjnych.  Uroczystość uświetnił występ Mirosława Derdasa – nowomiejskiego Elvisa Presleya. Po części artystycznej Starosta Nowomiejski i Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zaprosili gości na poczęstunek.  

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 21 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dokonano oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15. Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Prowadzona jest w dalszym ciągu rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. WKU prowadzi również nabór do pozostałych rodzajów wojsk w ramach służby przygotowawczej , a także do szkół wojskowych.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił organizację ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym na terenie powiatu nowomiejskiego. Poinformował, że w poszczególnych Komendach Powiatowych PSP znajdują się wyspecjalizowane grupy ratownicze zajmujące się m. in. ratownictwem wodnym, unieszkodliwianiem zagrożeń ekologicznych, poszukiwaniem osób zaginionych itp.. Również w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszego powiatu, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego znajdują się wyspecjalizowane grupy w zakresie ratownictwa wodnego jak np. OSP Bratian, OSP Skarlin, ratownictwa technicznego – OSP Marzęcice, OSP Brzozie, OSP Biskupiec. Podkreślono, że dzięki temu rozwiązaniu specjalnie przygotowani ratownicy oraz typowo specjalistyczny sprzęt będący na ich wyposażeniu zwiększa efektywność działań ratowniczych. Członkowie PZZK zapoznali się też i zaopiniowali Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany na nowo w oparciu o wytyczne Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w cyklu dwuletnim, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym przez Starostę Nowomiejskiego. Najogólniej Plan w sposób szczegółowy definiuje najważniejsze zagrożenia dla naszego powiatu, a także określa procedury postępowania Starosty Nowomiejskiego oraz jednostek powiatowych w zakresie likwidacji lub ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych na terenie naszego powiatu. Plan zostanie następnie przedłożony do zatwierdzenia Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu. Po spełnieniu tych wymogów będzie stanowił podstawowy akt prawny na szczeblu powiatu w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Tym samym przestanie obowiązywać wcześniejsza wersja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego z roku 2016.

Strona 1 z 10