Aktualności_1

Aktualności_1

piątek, 07 czerwiec 2019 14:11

Wizyta delegacji partnerskiego Powiatu Oldenburg

Napisane przez

W dniach 02-06.06.2019 r., z oficjalną wizytą w Powiecie Nowomiejskim gościła delegacja z partnerskiego Powiatu Oldenburg w Niemczech. Uczestnikami delegacji byli Starosta Powiatu Oldenburg z siedzibą w Wildeshausen Carsten Harings, członkowie Rady Powiatu Oldenburg, przedstawiciele powiatowych jednostek oraz straży pożarnej. Podczas pięciodniowego pobytu na ziemi nowomiejskiej przyjaciele z Niemiec wzięli udział w konferencji „ Przedsiębiorczość na terenie Powiatu Nowomiejskiego” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Powiatowy Urząd Pracy. Prelegentem konferencji był Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim Pan Marcin Sobczak. Tematem przewodnim tegorocznej delegacji była przedsiębiorczość. Kluczowym punktem pobytu było zwiedzanie największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowomiejskiego tj. zakładu Szynaka Meble Sp. z o.o., EXPOM S.A., Lüttgens Polska Sp. z o.o. Sp.k. Odwiedziny lokalnych przedsiębiorstw poprzedziła wizyta członków delegacji w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku gdzie nastąpiło zwiedzanie CET, omówienie realizacji podstawy programowej przedmiotu przedsiębiorczość, odbyła się również prezentacja obrazująca wymiany młodzieży szkolnej.  Podczas pobytu w zakładzie EXPOM S.A. w Kurzętniku Pan Rafał Domżalski Prezes Zarządu Spółki zapoznał gości z potencjałem produkcyjnym spółki oraz przedstawił i omówił postanowienia porozumienia „Warsztat Szkolny EXPOM S.A.”. W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy spółką oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Kurzętniku uczniowie szkoły odbywają w zakładzie praktyki zawodowe ( w zawodzie ślusarz, operator obrabiarki skrawającej, lakiernik). Młodzież kształcona jest zarówno teoretycznie jak i praktycznie na terenie zakładu przez nauczycieli oraz specjalistów, technologów EXPOM S.A.

Tekst i zdjęcia: OP

czwartek, 06 czerwiec 2019 14:14

Olimpiada Wiedzy Rolniczej i BHP

Napisane przez

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Mszanowie w Sali Sesyjnej Gminnym Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie miały miejsce zmagania na szczeblu powiatowym Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim, działający w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. W teście zawierającym 25 trudnych pytań z zakresu wiedzy ogólnorolniczej, rynku rolnego, biologii i BHP w rolnictwie ustalono ostateczną klasyfikację:
I m. Katarzyna Licznerska
II m. Kamil Golubski
III m. Marek Napiórkowski.
Osoby te będą reprezentowały nasz powiat podczas olimpiady szczebla wojewódzkiego.
Wyróżniono ponadto następujące osoby:
IV m. Dawid Golubski
V m. Krystan Reich
Uczestnicy konkursu otrzymali liczne, wartościowe nagrody i upominki. Ich sponsorami byli m.in. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim i wszystkie gminy powiatu, W-MODR, KRUS oraz liczne przedsiębiorstwa związane z branżą rolniczą z terenu powiatu nowomiejskiego.
Organizatorom gratulujemy bardzo dobrej organizacji imprezy, o czym świadczy pozyskanie do współpracy wielu partnerów i sponsorów oraz przede wszystkim duża liczba uczestników.

Tekst i zdjęcia: OŚ

wtorek, 04 czerwiec 2019 13:05

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Napisane przez

Z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, przebiegających pod hasłem „Małżeństwo-dobre relacje-silna rodzina”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub., zorganizowało 30 maja 2019 spotkanie rodzin zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego. W uroczystości udział wziął Starosta Powiatu Nowomiejskiego Pan Andrzej Ochlak, który powitał zaproszone rodziny zastępcze oraz skierował słowa uznania i podziękowania za pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji jaką jest bycie rodzicem zastępczym. Święto rodzin zastępczych zaakcentowane zostało występem artystycznym w wykonaniu członków „Mini Studia Piosenki”. Następnie rodziny miały okazję do wspólnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Na zakończenie psycholog Zds.RPZ przeprowadziła warsztat pt. „Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”. Podczas spotkania rodziny zastępcze otrzymały również „Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym”, który będzie mógł posłużyć rodzinom jako przewodnik w pełnieniu tak odpowiedzialnej funkcji jaką jest bycie rodzicem zastępczym. Celem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest promowanie rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu nowomiejskiego oraz integracja funkcjonujących rodzin zastępczych.

Katarzyna Wolak 

 

Wypełniając nowy obowiązek ustawowy, Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie powiatu nowomiejskiego w 2018 r. Raport otrzymali radni, dostępny był także na stronie internetowej Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej. Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, zawartych porozumień, uchwał rady powiatu, informację o stanie finansów. Na VIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2019 r. Starosta Andrzej Ochlak przedstawił najważniejsze dane z raportu. Następnie odbyła się debata. Radni zgłaszali liczne uwagi i zapytania. Do debaty nie zgłosił się żaden mieszkaniec powiatu. Po rozpatrzeniu raportu i przeprowadzeniu nad nim debaty, Rada Powiatu 11 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się” udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
W dalszej części obrad rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. W 2018 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 46 182 462,33 zł, co stanowiło 100,1% planu oraz wydatki w wysokości 49 902 744,29 zł, co stanowiło 97,0% planu. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 16 003 382,69 zł. Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu. Gratulacje z tytułu otrzymania absolutorium złożył Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wiśniewski oraz Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank.

 

Tekst i zdjęcia: BR

środa, 29 maj 2019 11:55

Dni Lasu

Napisane przez

W dniu 28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkorzu miały miejsce obchody „Dni Lasu”. Głównym, oprócz szkoły, organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu oraz Gazeta Nowomiejska. Dni Lasu są wspierane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano m.in. konkurs fotograficzny „Leśne ptaki w obiektywie”. Wzięło w nim udział 11 młodych autorów prac. Nadesłane zdjęcia były bardzo ciekawe, dobre technicznie i przedstawiające dobrze dobrane ujęcia, w tym rzadkich gatunków ptaków. Podczas gali Dni Lasu dokonano rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników.
I miejsce – Michalina Cherkowska
II miejsce – Tomasz Ewertowski
III miejsce – Wiktor Karbowski.
Przyznano także wyróżnienie Krzysztofowi Siemianowskiemu. Nagrodę specjalną Gazety Nowomiejskiej za najlepsze zdjęcie przypadła Michalinie Cherkowskiej za fotografię „Jemiołuszka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody od Starostwa Powiatowego: budki lęgowe dla ptaków i karmniki. Pan Jan Ostrowski – prezes lokalnego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu przedstawił zgromadzonym dzieciom rys historyczny lasów okolic Łąkorza, w szczególności dawnego Nadleśnictwa Łąkorz. Krzysztof Puwalski ze Starostwa Powiatowego poprowadził prelekcję na temat ochrony ptaków dziuplastych, zasad budowy i umieszczania budek lęgowych. Kamil Gąsiorowski z Nadleśnictwa Jamy zaprezentował wysokie i rzadkie już obecnie umiejętności odgrywania sygnałów polowania na myśliwskim rogu sygnalizacyjnym. Usłyszeliśmy m.in. początek polowania, przerwę na posiłek, ogłoszenie króla polowania i króla pudlarzy, sygnał dzik na rozkładzie, zakończenie polowania itd. Uczestnicy Dni Lasu mieli również okazję obejrzeć wystawę „Praca w lesie” w miejscowym muzeum w zabytkowej chacie w Łąkorzu. Eksponaty i ich zastosowanie praktyczne przybliżyli dzieciom pracownicy Nadleśnictw Jamy i Brodnica. Następnie dzieci spędziły mile czas przy ognisku z kiełbaskami, mogły spróbować również pieczonych folklorystycznymi technikami podpłomyków. Mimo kapryśnej pogody dzieci były usatysfakcjonowane, z pewnością uświadomiły sobie ogromne znaczenie lasu w życiu człowieka i będą odtąd darzyć go jeszcze większym szacunkiem.

Tekst i zdjęcia: OŚ

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 24 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny stanu środowiska w powiecie nowomiejskim na podstawie monitoringu WIOŚ oraz działań prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. W 2017 r. monitoringiem WIOŚ objęto 1 akwen w granicach powiatu tj. jez. Radomno (gm. Nowe Miasto Lubawskie) o powierzchni 110 ha, w połowie rolniczej, w połowie leśnej. Jego stan jest ekologicznie słaby, stan fizykochemiczny pozaklasowy (pozaklasowe: przeźroczystość, nasycenie tlenem, azot ogólny, fosfor ogólny, złe wskaźniki fitoplanktonowy i makrofitów). Stan chemiczny jest poniżej dobrego (pozaklasowy benzo-a-piren). Wg przedstawionej oceny jest bez zmian w stosunku do oceny z 2013 r. W związku z tym stan ogólny jeziora oceniono jako zły. W 2018 r. nie badano żadnego akwenu z terenu powiatu w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Gleby w powiecie nowomiejskim są w stanie ogólnym dobrym. Badania prowadzono pod kątem zawartości azotu mineralnego. Różnica pomiędzy jesiennym i wiosennym zasobem azotu w glebie świadczy o potencjalnym rozmiarze strat tego składnika do wód glebowo-gruntowych zalegających na głębokości poniżej 90 cm. Zasoby azotu mineralnego w glebach na powiecie nowomiejskim są bardzo duże, przekraczające 200 kg N/ha w porze jesieni (drugie miejsce po powiecie iławskim, średnia w województwie 130 kg N/ha). Wiosną zawartość azotu wynosi ok. 130 kg N/ha, czyli ok. 70 kg N/ha mniej niż jesienią. Jest to największa wartość różnicy w województwie.
Jakość powietrza na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2 i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów. W ostatnim roku nie odnotowano istotnych zmian w jakości powietrza. W zakresie gospodarki odpadami teren powiatu należy do Regionu Zachodniego, jednego z 5 funkcjonujących w województwie, z obsługującymi nas RIPOK-ami ZUOK Rudno i EZG Działdowszczyzna. Na terenie powiatu nie ma składowiska odpadów ani instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W województwie w 2017 r. wytwarzano 314 kg odpadów komunalnych na mieszkańca (wzrost o 62% od 2011 r.). Z terenu województwa w 2017 r. odebrano ok. 450 tys. Mg odpadów komunalnych, z czego z terenów miejskich 224 tys. Mg (średnio 220 kg/mieszkańca). Z selektywnej zbiórki zebrano: ok. 7 tys. Mg makulatury, 9 tys. Mg tworzyw sztucznych, 420 Mg metalu, 10 tys. Mg szkła. Odpady selektywnie zebrane stanowiły w 2017 r. 26% (w 2011 r. było to 5%, w 2014 - 21%, 2015 i 2016 – 23%). Odpady komunalne stanowią zaledwie 10% odpadów wytwarzanych, około połowa to odpady z remontów, budowy, demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej. Ogółem na terenie województwa wytworzono w 2017 r. ok. 5 mln ton odpadów.
Na posiedzeniu dokonano również oceny aktualnego zagrożenia związanego z chorobami zakaźnymi i zakażeniami u ludzi na terenie naszego powiatu. I tak już w roku obecnym odnotowano 2 przypadki odry. W roku ubiegłym odnotowano na terenie naszego województwa 1306 przypadków zakażenia boreliozą, na terenie naszego powiatu 13. Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego duże znaczenie mają szczepienia ochronne, a niestety w roku ubiegłym odnotowano 20 przypadków nieszczepień ochronnych.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił członkom Zespołu kompetencje nadzoru budowlanego i w tym kontekście obowiązki inwestorów w zakresie oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. Podkreślił, że ich nie przestrzeganie przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Dyrektor Szpitala Powiatowego poinformował o realizowaniu przez Szpital pełnej puli usług medycznych w związku z zakończonym remontem budynku nr 1 oddziału chirurgicznego. Podkreślił, że Szpital jest zabezpieczony w zakresie zatrudnienia podstawowej kadry medycznej, w dużej mierze z poza terenu powiatu, a nawet województwa. Wg niego zasadniczy problem dla właściwego funkcjonowania Szpitala stanowi niedofinansowanie usług medycznych ze strony budżetu państwa. W tym kontekście podał dla przykładu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat inflacja wyniosła około 20 %, zaś cena jednostkowa płacona za usługi medyczne przez NFOZ wzrosła tylko o 6%. Ocenił, że bez dofinansowania Szpitala przez powiat nowomiejski jego funkcjonowanie stałoby pod znakiem zapytania.
Omówiono również stan przygotowań do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedstawiciele służb i straży poinformowali, że prowadzone są w tym zakresie niezbędne czynności. Zgodnie z posiadanymi przez nich informacjami zadania związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będą realizowane podobnie, jak w roku ubiegłym m. in. w ośrodkach wypoczynkowych w Hartowcu, Gaju oraz MOSIR w Nowym Mieście Lubawskim.
Komendant Powiatowy Policji przedstawił działania Policji w przypadku pozyskania informacji o osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne narzędzie, której działanie może zmierzać do pozbawienia życia lub zdrowia wielu osób w miejscach publicznych. Jak podkreślił, na terenie naszego kraju miały miejsce liczne przypadki, jak chociażby ostatnie zdarzenie z udziałem młodocianego nożownika w szkole w Warszawie, gdzie niestety na skutek jego działań zginął inny nastolatek. Podkreślił też, że poziom bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych na terenie powiatu dzięki rosnącej świadomości organizatorów takich imprez stale wzrasta. W tym kontekście, jak zaznaczył ma istotne znaczenie przestrzeganie wszelkich reguł z tym związanych łącznie z zatrudnieniem profesjonalnej ochrony. Dotyczy to przede wszystkim imprez sportowych, gdzie dodatkowo na skutek wcześniejszej oceny ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa są angażowane interwencyjnie siły prewencyjne Policji.K. Grzonkowski
środa, 22 maj 2019 13:16

XII edycja konkursu „Las bez tajemnic"

Napisane przez

W dniu 21 maja 2019 r. w Leśniczówce Grabiny odbyła się XII edycja konkursu „Las bez tajemnic”. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego i brodnickiego. Organizatorem głównym jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy, zaś partnerami: Lasy Państwowe, w szczególności Nadleśnictwo Brodnica, Nadleśnictwo Jamy, Nadleśnictwo Iława, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Gminy w Biskupcu oraz lokalne koła Polskiego Związku Łowieckiego. Konkurs ten, rozgrywany na szczeblu powiatowym, zyskał już wielkie uznanie, czego dowodem jest liczba uczestniczących szkół, która była ograniczona możliwościami miejsca do 22, a zgłoszeń było znacznie więcej. Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem znajomości i ochrony grzybów.
Od godz. 10.00 leśniczówka w Grabinach gościła uczestników na ścieżce przyrodniczo-leśnej, we wiacie Jarzębinka.
Po oficjalnym przywitaniu gości przez gospodarza miejsca, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica Pana Grzegorza Karolaka przystąpiono do części konkursowej. Drużyny miały do wykonania niełatwe zadania: po pierwsze rozwiązanie dość trudnego testu wiedzy z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, po drugie – wykonanie zadań wymagających wiedzy o procesach zachodzących w lesie, występujących tam gatunkach i związkach pomiędzy nimi. Komisja konkursowa miała sporo pracy z oceną pracy uczniów, lecz wielką satysfakcję sprawiał prezentowany poziom wiedzy, który trzeba ocenić jako wyjątkowo wysoki. Takiego zasobu informacji o lesie, leśnictwie i przyrodzie mogłaby pozazdrościć większość naszego dorosłego społeczeństwa. W ramach części plastycznej oceniano modele krajowych grzybów: wykonane różnymi technikami, lecz bardzo estetyczne i oddające cechy swych pierwowzorów.
Tradycją tego konkursu jest jego luźna, piknikowa atmosfera. To chyba właśnie ona przyciąga do Grabin z roku na rok rosnącą liczbę szkół. Tym razem również organizatorzy nie zawiedli: był obfity poczęstunek: grochówka, potrawy z grilla i ogniska oraz oczywiście napoje i słodycze. O łowiecką atmosferę zadbali sygnaliści, którzy poprzez odtrąbienie dawali sygnały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów imprezy. Odbył się pokaz broni myśliwskiej. Uczestnicy mogli ponadto spróbować sił w strzelaniu z wiatrówki. Bardzo ciekawa była prezentacja sprzętu i technik pozyskiwania drewna: od ścinki i przygotowania pni po załadunek specjalistycznym chwytakiem. Można było skonfrontować te nowoczesne sposoby zrywki i cięcia drewna z tradycyjnymi: przygotowane były kłody i ręczne piły, z pomocą których uczestnicy starali się je pociąć, co nie okazywało się wcale łatwe i lekkie.
Po podsumowaniu rezultatów zmagań ogłoszono następujące wyniki końcowe:
- I miejsce – Szkoła Podstawowa w Marzęciach,
- II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brodnicy,
- III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Brodnicy.

Zaszczytnym tytułem „Czarodzieja Lasu”, osobą która osiągnęła najlepszy wynik w części wiedzowej o lesie, został uhonorowany uczeń Szkoły Podstawowej w Marzęciach – Jakub Piotrowicz.

Nastąpiła miła chwila wręczania nagród, hojnie ufundowanych przez sponsorów i jednostki wspierające akcję. Każdy otrzymał piękny upominek, były też nagrody dla szkół i drobne upominki dla sponsorów i osób wspierających. Starostwo Powiatowe ufundowało dla zwycięskich szkół budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów oraz zestawy edukacyjne, związane z przyrodą i ekologią. Uczestnicy dostali również albumy przyrodnicze o powiecie nowomiejskim.

Impreza przebiegła w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze i z pewnością jej kontynuacja w przyszłym roku przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników, którzy będą chcieli zaprezentować swą wiedzę o lesie i udowodnić, że zgodnie z hasłem imprezy las nie ma przed nimi tajemnic.

Tekst i zdjęcia: OŚ

16 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku odbył się kolejny, XVI Powiatowy Happening Ekologiczny dla uczniów klas I-III. W tym roku został on przeprowadzony pod hasłem „Co brzęczy w ulu i śpiewa w lesie”, gdyż myślą przewodnią tegorocznej edycji jest edukacja w zakresie wiedzy o ptakach i owadach.
Udział wzięły zespoły ze szkół podstawowych z Gwiździn, Nowego Grodziczna, Radomna i Jamielnika. Uczniowie byli przebrani za owady – pszczoły i biedronki. Każda z grup prezentowała swoje ekologiczne hasło oraz plakat. Wspólnie odśpiewano i odtańczono na wstępie piosenkę ekologiczną.
Następnie przeprowadzono część edukacyjną w postaci pogadanek, prezentacji i dyskusji. Pomagali w tym zaproszeni pracownicy m.in. Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, którzy przeprowadzili dwie prelekcje w wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: o roli owadów w przyrodzie, ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w zapylaniu roślin oraz o ochronie ptaków dziuplastych – rola budek lęgowych. Pani Kinga Sulej z Nadleśnictwa Jamy opowiedziała dzieciom, co ciekawego dzieje się wiosną w lesie. Niezmiernie interesujące zajęcia poprowadził Pan Sławomir Samulski – lokalny pszczelarz. Przedstawił z wykorzystaniem modelu ula z żyjącym rojem pszczół proces wytwarzania miodu i produktów pszczelich. Opowiedział wiele ciekawostek o życiu pszczół, pokazał też narzędzia i ubrania pszczelarza. Następnie miały miejsce pouczające zabawy w segregowanie śmieci i recykling. Równolegle odbyły się warsztaty plastyczne: rysunki i tworzenie maskotki pszczoły. Na zakończenie, po poczęstunku, dokonano wręczenia nagród i podziękowań. Niestety z powody niesprzyjającej pogody – nie zasadzono tradycyjnie przed szkołą drzewka. Zostanie to dokonane w najbliższym sposobnym terminie, gdyż upamiętniające happening drzewko – tym razem w postaci jarzębu szwedzkiego tawułę japońską, zostało ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim. Pozostałe szkoły również otrzymały od Starostwa sadzonki drzew do zasadzenia przy swoich szkołach. Wszystkie szkoły otrzymały również budki lęgowe dla ptaków typ A do rozwieszenia na terenach przyszkolnych. Dzieci z przyjezdnych szkół otrzymały też albumy o przyrodzie powiatu nowomiejskiego. Należy podkreślić, że jak zwykle impreza była świetnie przygotowana. Wystrój Sali, bogactwo elementów przyrodniczych, urozmaicony i bardzo ciekawy program nakazują wyrazić słowa wielkiego uznania dla organizatorów i ich zaangażowania. Wielkie zaciekawienie dzieci zajęciami podczas happeningu i uśmiechnięte buzie świadczą o potrzebie organizacji takich imprez. Happening ekologiczny w Jamielniku od lat należy do najciekawszych i najlepiej zorganizowanych imprez ekologicznych w województwie.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Puwalski

piątek, 10 maj 2019 15:00

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Napisane przez

8 maja 2019 w Nowym Mieście Lubawskim obchodzono Narodowy Dzień Zwycięstwa. Święto państwowe upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie, obchodzone po podpisaniu Aktu Kapitulacji III Rzeczy 8 maja 1945, o godzinie 23.01 (czasu środkowo europejskiego) w Berlinie. Po uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w nowomiejskiej bazylice władze Powiatu Nowomiejskiego oraz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, duchowni, delegacje z pocztami sztandarowymi z instytucji państwowych, uczniowie nowomiejskich szkół, harcerze, kombatanci, przedstawiciele mniejszości narodowych udali się w pochodzie do miejsc pamięci. Kwiaty złożono w miejscu siedziby Selbstschutzu oraz pod pomnikiem tragicznie pomordowanych ofiar 7 grudnia 1939.

Tekst i zdjęcia: OP

piątek, 26 kwiecień 2019 10:26

Informacja z VII Sesji Rady Powiatu

Napisane przez

Podczas VII Sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019 r. uhonorowano ucznia klasy maturalnej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim – Mateusza Czarnomskiego. Mateusz jest laureatem Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks” organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Zajął także I miejsce na etapie okręgowym XXVII edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Gratulacje otrzymały również jego nauczycielki prowadzące – pani Alina Dziekońska oraz pani Paulina Orłowska.
Na sesję przybył również pan Mirosław Raduszewski – Dyrektor Kontraktu, PORR (Polska) S.A. Pan Raduszewski przedstawił informację na temat budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Koszt budowy obwodnicy długości 18 kilometrów to 318 193 128 zł. Planowany termin zakończenia - 1 czerwca 2021 r. Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i wybuduj”. W ramach zadania oprócz budowy jezdni o szerokości 2 x 3,50 m plus 3,50 m, wybudowanych zostanie 8 wiaduktów drogowych, 1 most i 4 przejścia dla zwierząt.
Dodatkowym punktem, o który rozszerzono porządek obrad sesji, była informacja o sytuacji strajkowej w jednostkach oświatowych podległych staroście. Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych – pani Barbara Przeradzka – Martko i pan Mirosław Wodara poinformowali, że w szkołach trwa akcja strajkowa. W tej chwili ma formę strajku rotacyjnego. Jednak wszystko wskazuje na to, że od najbliższej soboty strajk będzie zawieszony, zgodnie z decyzją Przewodniczącego ZNP. Na chwilę obecną nie ma zagrożenia, żeby matury nie odbyły się zgodnie z planem. Rady klasyfikacyjne odbyły się zgodnie z procedurami. Powołano zespoły nadzorujące egzaminy pisemne oraz komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów ustnych.

Tekst i zdjęcia: BR