wtorek, 17 maj 2016 14:50

XX Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 maja 2016 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Powołanie Sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie ze współpracy powiatu nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.
9.    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
a)    rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
d)    zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
e)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
f)    zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
h)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.  
10.    Przerwa
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/111/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2015 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (II)”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziczno z przeznaczeniem na realizację w roku 2016 zadania „Przebudowa drogi gminnej 18003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi Wólka (DW 538)”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/63/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i zasad udzielenia pomocy materialnej na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Nowomiejskiego poprzez poprawę dostępu do kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski.
17.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu
 
Kazimierz Wiśniewski


Przed sesją o godz. 10.30 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Czytany 437 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.