piątek, 21 październik 2016 08:49

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 18.10.2016

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów posiedzenie_kbip_181016 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 18 października br. w sali narad Urzędu Miejskiego  w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta. Na posiedzenie zostały zaproszone również osoby uczestniczące w przygotowaniu projektu  Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  na lata 2016 – 2026.  
Zgodnie z Planem pracy Komisji na rok 2016, uwzględniając zapisy ustawy o samorządzie powiatowym, zaprezentowano projekt Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  na lata 2016 – 2026. Podkreślono, że w trakcie jego opracowania uwzględniono również strategię powiatu nowomiejskiego na lata 2015-2022 w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku w powiecie nowomiejskim oraz pierwsze informacje z utworzonej w tym roku na terenie kraju przez Komendę Główną Policji mapy zagrożeń. Projekt programu diagnozuje sytuację w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu nowomiejskiego obecnie oraz wytycza kierunki działań w latach obowiązywania programu. Zgodnie z projektem działania te ujęto w piętnastu blokach programowych, dotyczących większości sfer życia mieszkańców naszego powiatu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. M. in. program precyzuje zadania w zakresie  zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w środkach transportu, w szkołach. Mówi też o działaniach dotyczących zwalczania plagi alkoholizmu, walki z narkotykami oraz cyberprzestępczością, a także wielu innych. Do każdego z bloków są przypisane odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, które określone zadania realizują zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W każdym też bloku wyodrębniono instytucję wiodącą, która jako realizator wiodący będzie raz w roku przedkładać z podejmowanych działań sprawozdanie Staroście Nowomiejskiemu – Przewodniczącemu Komisji. Ocenę realizacji programu  w ramach sprawozdania z pracy Komisji za rok miniony będzie też przedkładana Radzie Powiatu Nowomiejskiego do końca stycznia każdego roku.
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji przedstawili też sprawozdanie z zakresu wdrożenia programu Krajowej Mapy Zagrożeń  na terenie naszego powiatu. M. in. wskazano, że na skutek wcześniej prowadzonych konsultacji KP Policji z mieszkańcami powiatu wpłynęły do chwili obecnej 62 zgłoszenia o naruszeniu bezpieczeństwa i porządku. Są one następnie sprawdzane przez   Policję i po potwierdzeniu są już podejmowane działania represyjno -prewencyjne.
Dokonano również oceny bezpieczeństwa sanitarnego, przeciwpożarowego oraz przestrzegania ładu i porządku w okresie ostatnich wakacji na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży. Z wypowiedzi przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży wynika, że nie odnotowano w ty zakresie większych niedociągnięć. Pewne emocje uczestników posiedzenia wzbudziła jedynie dyskoteka funkcjonująca we wsi Gwiździny, szczególnie w kontekście ostatnich wypadków drogowych, jakie miały miejsce na drodze powiatowej z Gwiździn do Nowego Miasta Lubawskiego. Członkowie Komisji  zaproponowali zwiększenie działań KP Policji w tym terenie w okresie funkcjonowania dyskoteki. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji poinformowali, że prowadzone są tam  działania prewencyjno-represyjne. Zobowiązali się do zwiększenia jeszcze aktywności oraz rozmów z właścicielami dyskoteki w celu poprawy bezpieczeństwa.
Omówiono również współpracę instytucji i służb  w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podkreślono, że zjawisku przemocy towarzyszy najczęściej alkoholizm występujący w rodzinie. Uznano za bezwzględnie potrzebne współdziałanie  wszystkich podmiotów szczebla gminnego oraz powiatowego w zakresie rozwiązywania tego problemu. Wskazano na szczególną rolę Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym zakresie również duże znaczenie mają działania Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji.
Członkowie Komisji zapoznali się też z problematyką dotyczącą zagrożenia powodziowego oraz suszą na terenie naszego powiatu. Na podstawie prezentacji przygotowanej przez Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego stwierdzono, że niektóre obszary na terenie powiatu mogą być w niektórych porach roku w wyniku intensywnych opadów deszczu lub śniegu  /szczególnie wiosną/ objęte podtopieniami. Z uwagi jednak, że dotyczy to głównie terenów w niewielkim stopniu  zurbanizowanych nie stanowi to dużego zagrożenia dla mieszkańców powiatu. Występujące podtopienia mają charakter lokalny i krótkookresowy. W ostatnich latach większy problem stanowi susza występująca na terenie powiatu w niektórych porach roku, szczególnie latem w okresie wegetacji roślin, co odbija się negatywnie na wynikach produkcyjnych naszego rolnictwa. W tym kontekście zwrócono uwagę na racjonalną gospodarkę wodą i stosowanie się do działań podejmowanych w tym zakresie.
Komendant Powiatowy PSP – Jacek Auda przedstawił też uczestnikom posiedzenia stopień wdrażania specjalizacji z zakresu ratownictwa wodnego. Podkreślił, że z uwagi na dużą liczbę akwenów wodnych na terenie powiatu oraz jego rozległość podjęto decyzję o wyspecjalizowaniu się niektórych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w ratownictwie wodnym. W tym celu jednostki te zostały dodatkowo wyposażone w odpowiedni sprzęt. Dotyczy to OSP z Bratiana, Biskupca, Skarlina, Grodziczna i Brzozia Lubawskiego. Jako przykład na celowość takiego posunięcia wskazał zdarzenie z wiosny tego roku, kiedy na jeziorze Skarlin doszło do załamania się lodu pod mężczyzną ślizgającym się na bojerze. Poza nim na łamiącym się lodzie zalazło się jeszcze dwóch mężczyzn próbujących udzielić mu pomocy. Na szczęście zastępy wysłane z Komendy Powiatowej PSP, Marzęcic , Skarlina i Biskupca udzieliły skutecznej pomocy.        
Sporządził: K. Grzonkowski

{gallery}posiedzenie_kbip_181016{/gallery}

Czytany 425 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.