poniedziałek, 07 listopad 2016 11:02

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr 82/394/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Centrum Edukacji Technicznej – inteligentna specjalizacja dla potrzeb rynku pracy ”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), oraz art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2016 r. poz.217)  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Unieważnia się otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Centrum Edukacji Technicznej – inteligentna specjalizacja dla potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa warmińsko-Mazurskiego, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.
2. Ogłoszenie o unieważnieniu naboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ogłoszenie o unieważnieniu  naboru podlega publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie internetowej Powiatu Nowomiejskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 82/394/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 listopada 2016r.

Ogłoszenie o unieważnienia otwartego naboru partnera

- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania
oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -20120 - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Powiat Nowomiejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 877-146-07-84, REGON: 871118879
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl

1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  KONKURSU
Powiat Nowomiejski informuje o unieważnieniu otwartego konkursu na nabór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. Konkurs ogłoszony został na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 217). Zgodnie z pkt.7 ogłoszenia o otwartym konkursie naboru partnera z dnia 7.11.2016 r. postępowanie konkursowe unieważnia się z powodu zmiany koncepcji projektu, w wyniku której wybór partnera jest bezzasadny.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 28 listopada 2016 r.

 


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/377/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 07 listopada 2016 r.
 
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.

OGŁASZAJĄCY KONKURS:
Powiat Nowomiejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 877-146-07-84, REGON: 871118879
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl

1. INFORMACJE O KONKURSIE
Powiat Nowomiejski (dalej także „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe; Priorytet inwestycyjny 10iv. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 217).

2. CEL PARTNERSTWA:
Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, który umożliwi modernizację metod i treści kształcenia w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz wsparciu na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; oraz przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości systemu szkoleń służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
W ramach projektu planuje się realizację Modelu III współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
Model zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym:
- zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy w zawodach: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu, szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji.
Przedmiotowy model zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
(np. kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw), w tym obligatoryjnie staże lub praktyki w przedsiębiorstwach.

Powiat Nowomiejski będzie pełnił(a) rolę Lidera partnerstwa.

Szczegółowe informacje o Poddziałaniu 2.4.1 dostępne są w dokumentach dotyczących konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, opublikowanych na stronie internetowej: www.rpo.warmia.mazury.pl lub  www.funduszeeuropejskie.gov.pl;.

3. WYMAGANIA / OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa;
Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych i/lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań w projekcie.
Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu;
Partner musi posiadać bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu realizacji podobnych projektów, w tym w szczególności: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innych kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektów i działań o przedmiotowym zakresie.

4. PROCEDURA I KRYTERIA WYBORU PARTNERA
Kryteria dostępu:
Do oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Prowadzona działalności podmiotu (potencjalnego partnera) jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa.
2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
3. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
4. Podmiot nie zalega z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłacaniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
5. Podmiot posiada przynajmniej 3 (trzy)-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu
i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy z szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z założeniami partnerstwa i projektu, w szczególności:
- co najmniej jeden należycie zrealizowany projekt (oferent jako beneficjent/wnioskodawca lub partner), którego uczestnikami były szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe i/lub ich organy prowadzące, projekt obejmował realizację zadań z obszaru kształcenia zawodowego, a budżet projektu był nie mniejszy niż 1 mln zł;
6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Kryteria oceny ofert:
1. Okres prowadzenia działalności - w zakresie zgodnym z celami partnerstwa i projektu - w okresie przed terminem składania ofert:
a) od 3 do 5 lat – 5 pkt
b) od  5 do 8 lat – 10 pkt
c) powyżej 8 lat – 15 pkt
2. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, we współpracy ze szkołami / placówkami oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe i/lub ich organami prowadzącymi, w zakresie zbieżnym z celami partnerstwa i projektu:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
3. Doświadczenie w realizacji projektów i/lub usług edukacyjnych w obszarze kształcenia zawodowego nauczycieli:
a) do 2 projektów – 0 pkt
b) od 3 do 5 projektów – 5 pkt
c) od 6 do 10 projektów – 10 pkt
d) 11 i więcej projektów – 15 pkt
4. Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci know–how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego i technicznego i/lub finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych w projekcie – od 0 do 20 pkt.
6. Posiadanie wdrożonej i realizowanej certyfikacji/akredytacji/standardu dotyczącego jakości działań Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które są potwierdzane przez instytucje zewnętrzne i podlegają weryfikacji/kontroli/audytowi, potwierdzone stosownym certyfikatem (5 pkt. za każdy z posiadanych certyfikatów):
a) ISO 9001:2008 i/lub ISO 29990:2010 lub równoważny – 5 pkt,
b) akredytacja kuratora oświaty – 5 pkt,
c) certyfikacja VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważna – 5 pkt,

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w certyfikatu (-ów) / akredytacji powinna zostać dołączona do oferty.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiot ubiegający się o wybór w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
1. Wypełniony „Formularza oferty” – wyłącznie w oryginale – zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub wyciąg z właściwej ewidencji (np. CEIDG) lub inny dokument potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885); 2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769); 3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
4. Oświadczenie, że podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
5. Oświadczenie, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia i/lub partycypacji we wniesieniu wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
9. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie w sprawie.

6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, wg. wzoru „FORMULARZA OFERTY” załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określone w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Oś Priorytetowa 2, Poddziałanie 2.4.1 - Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16.”, na adres Ogłaszającego konkurs: Powiat Nowomiejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie pok. nr 16 .
6. Termin na składanie ofert - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  28.11.2016 r., do godz. 9.00. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.
8. Spośród ocenionych ofert jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.
10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązania się przez partnerów z umowy lub porozumienia oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego konkurs w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub odstąpienia od partnerstwa.
12. W przypadku przyjęcia projektu do realizacji, przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Liderem (Beneficjentem) a IOK/IP zostanie podpisana umowa partnerska pomiędzy Liderem (Ogłaszającym konkurs) a Partnerem/Partnerami, o której mowa powyżej w pkt. 10 i 11.
13. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.
Dane osób do kontaktu w sprawie niniejszego konkursu:   
w sprawach formalnych – Jolanta Domżalska, tel. 56 4724230 lub 56 4742221, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w sprawach merytorycznych – Anna Faltynowska, tel. 515131912, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 7 listopada 2016 r.

Czytany 536 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.