czwartek, 02 luty 2017 14:50

XXX Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 09 lutego 2017 roku o godzinie 14.00 w sali narad Starostwa Powiatowego (pok. nr 15) przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w 2016 r.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w NML w 2016 r. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
 14. Inwestycje i remonty na drogach powiatowych planowane na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/203/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kurzętnik z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w Kurzętniku od ul. Betoniarskiej do piaskowników zlokalizowanych w końcowym odcinku kanalizacji”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego  oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2017 rok.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 391 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.