piątek, 31 marzec 2017 13:44

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017

I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
                                                                                

1.  Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie  
     działań wychowawczo -  opiekuńczych – 6 000,00 zł
2.  Aktywizacja niepełnosprawnych – 5 000,00 zł
3.  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 5 000,00 zł
4.  Promowania zdrowego stylu życia- 5 000,00 zł
5.  Promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim - 5 000,00 zł
6.  Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży -6 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) realizujące wyłącznie zadania o zasięgu ponadgminnym .
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1817)  oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.

III. Termin i warunki realizacji zadnia publicznego

1. Zadanie winno być realizowane w roku 2017.
2. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Racy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2016 r. poz. 1300).  w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
3. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe  warunki realizacji zadania oraz wykorzystania środków  określi umowa.

IV Termin i sposób składania ofert
 
1. Do konkursu należy składać pisemne oferty na realizację zadania na formularzu stanowiącym załącznik Rozporządzenia Ministra Rodziny, Racy i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. poz. 1300).
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pok. nr 16)  w terminie do 24.04.2017 r. do godziny 15.15  w formie pisemnej na obowiązującym wzorze oferty  w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą oferenta i nazwą zadania.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru  lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut podmiotu,
c) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego.
5. Kopie wymaganych załączników - każda strona załącznika - powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.                                                                                                                                                                                                           
6. Wymagany wkład własny ( rzeczowy, osobowy) wynosi 10%  
7. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1. Wybór ofert na realizację zadań publicznych zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia terminu   
składania ofert.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – pokój nr 15 przez komisję konkursową złożoną z: przedstawiciela podmiotu zlecającego zadanie, radnego Rady Powiatu, przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. W pracach komisji konkursowej uczestniczy także w głosem doradczym pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych .
3. Kryteria wyboru oferty
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację /0-10/,                                  
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania /0-20/,
c)  ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane /0-20/,
d) ocena wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków /0-20/,  
e) Ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  /punktacja 0-20/                                                                         
f) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne - rzetelność , terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków /0-10/
4. W otwartym konkursie ofert na realizację jednego zadania może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z propozycją komisji konkursowej w formie Uchwały.
6. O wyborze oferty, na którą zostanie udzielona dotacja, podmioty zostaną powiadomione pisemnie.
7. W przypadku przyznania niższej kwoty niż wnioskowana oferent zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji doręczyć zmienioną kalkulację kosztów dostosowaną do przyznanej dotacji.
8. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.

VI. Informacja o zadaniach zrealizowanych w roku 2016.
1)    Promowanie zdrowego stylu życia :
- Polski Czerwony Krzyż – 1 700,00 zł
- Stowarzyszenie "Rozwiń Skrzydła" – 1 200,00 zł
- Fundacja „Drogowskazy” - 2 100,00 zł
2)    Promowanie tradycji kulturowych
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu ( zadanie 1) - 750,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu ( zadanie 2) - 750,00 zł
-  Związek Harcerstwa Polskiego – 1 500,00 zł
-  Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1 300,00 zł
-  Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowanie – 1 700,00 zł
3)    Aktywizacja Niepełnosprawnych
-  Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość" – 1 000,00 zł
-  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik– 1 900,00 zł
-  Stowarzyszenie "Amazonki"– 1 800,00 zł
-  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1 300,00 zł
4)    Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin  - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 5 000, 00 zł   
5)    Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób - Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Błękitna Mila" – 5 000,00 zł

Czytany 473 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.