poniedziałek, 26 czerwiec 2017 14:55

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 20.07.2017 zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim oraz powierzył stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim pani Iwonie Krajewskiej na czas określony od dnia 01.09.2017 do dnia 31.08.2022.


Zmiana ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie informuj, że uchwałą nr 109/551/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 107/542/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim  został zmieniony pkt 3 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, który  otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim” w terminie do dnia 10.07.2017 roku do godziny 12.00 pod adresem Starostwo Powiatowe, 13 - 300 Nowe Miasto  Lubawskie, ul. Rynek 1, pokój nr 16. W przypadku ofert kierowanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 tj. do dnia 10.07.2017 roku do godz. 12.00.” 


Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  w Nowym Mieście Lubawskim


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373), oferty osób przystępujących  do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim” w terminie do dnia 07.07.2017 roku do godziny 15.00 pod adresem Starostwo Powiatowe, 13 - 300 Nowe Miasto  Lubawskie, ul. Rynek 1, pokój nr 16. W przypadku ofert kierowanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 tj. do dnia 07.07.2017 roku do godz. 15.00.    
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Czytany 1139 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.