środa, 05 lipiec 2017 08:51

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 30.06.2017

30 czerwca 2017 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Wice Starosty Nowomiejskiego, Katarzyny Trzaskalskiej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przedstawiciele jednostek powiatowych oraz przedstawiciele Rad Gmin.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia omówiono na podstawie informacji przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa opracowany i przyjęty do realizacji na ostatniej sesji Rady Powiatu Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2022, określający podstawowe cele i zadania, jakie będą w  jego ramach realizowane. Podkreślono,  że w dużej części wynikają one z obowiązującego w tym zakresie prawa, jak również powiązań wynikających z innych dokumentów opracowanych w powiecie. Zauważono również, że z uwagi na czasokres obowiązywania Programu, jego realizacja może być modyfikowana z uwagi na zmiany ustawodawcze lub zmieniające się realia środowiskowe.
W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się omówieniem danych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  oraz Wydziału Kryminalnego za I półrocze tego roku, przedstawionych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji. Niepokojącym zjawiskiem jest duża liczba interwencji Policji na skutek nadużywania alkoholu na terenie powiatu, również przez kierujących pojazdami. Bardzo często alkohol staje się też bezpośrednią przyczyną przemocy w środowisku rodzinnym lub w miejscach publicznych. Ujawniono za okres I półrocza 57 przypadków kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Ujawniono też ok. 2600 wykroczeń w ruchu drogowym. Na 19 wypadków w tym okresie większość spowodowana została przez nadmierną prędkość. Niestety, jedna osoba poniosła śmierć. Odnotowano natomiast mniejszą w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegłych liczbę przestępstw. Wśród nich ujawniono 17 przypadków narkomanii. Część z nich została ujawniona podczas kontroli pojazdów. Należy przy tym podkreślić, że Policjanci dysponują również narkotestami do eliminowania z ruchu drogowego kierowców będących pod wpływem narkotyków. Z danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji wynika, że prowadziła też w tym okresie szereg działań prewencyjnych w szkołach powiatu. Wdrożona została również na terenie powiatu tzw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która każdorazowo jest propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. W związku z tym zgłoszono 175 przypadki, z których ok. 53% znalazło odzwierciedlenie w trakcie działań sprawdzających, prowadzonych przez policjantów.
Komisja zapoznała się również z obszarową oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu za rok ubiegły, przedstawioną przez Ewę Pielak, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pobrano w tym zakresie 128 próbek wody, w tym 72 próbki w ramach monitoringu przeglądowego oraz 39 w związku z prowadzonym postępowaniem. Na ich podstawie stwierdzono w wodociągach  Nawra, Grodziczno oraz Nowe Miasto Lubawskie obecność bakterii z grupy Coli. Spowodowało to wyłączenie tych   ujęć z eksploatacji do czasu poprawy sytuacji. W  wodociągu w Szwarcenowie stwierdzono przekroczenie zawartości żelaza, zaś w wodociągu Nawra zawartości manganu. Woda z tych wodociągów była dopuszczona do spożycia warunkowo na okres 30 dni. Z chwilą poprawy sytuacji ograniczenia powyższe zostały wstrzymane.     
Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili Komisji swoje działania dotyczące tegorocznych wakacji. Poinformowali o przeprowadzonych kontrolach na terenie ośrodków wypoczynkowych w m. Ostaszewo („Hartek”) oraz m. Rynek. PPIS poinformował o turnusach organizowanych dla dzieci w ośrodku „Hartek” i oraz w bazie obozowej w Gaju. Poinformował również o zgłoszonych miejscach do kąpieli na terenie naszego powiatu. Są nimi Ośrodek Wypoczynkowy Partęczyny, Ostaszewo „Hartek”, Wawrowice (Stowarzyszenie Moja Wieś Wawrowice), Rynek (Ośrodek Wczasowy Perła) oraz Gaj „Baza ZHP”. Niewątpliwe mankamentem tych miejsc jest brak etatowych ratowników. Przed wakacjami oraz w trakcie będą też prowadzone przez te instytucje akcje profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa i porządku.
Na zakończenie posiedzenia Tadeusz Graszek, Radny Gminy Grodziczno zgłosił problem związany z zanieczyszczaniem środowiska poprzez nadmierne wylewanie gnojowicy na terenie miejscowości Grodziczno przez hodowców trzody chlewnej. Jak poinformowano, swoje działania w tym zakresie prowadzi Komenda Powiatowa Policji oraz WIOŚ. Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, wynikającym z ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, koordynatorem tych działań winien być właściwy miejscowo Urząd Gminy.


Sporządził: K. Grzonkowski
3.07.2017r.

Czytany 671 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.