czwartek, 31 sierpień 2017 12:45

2. przetarg - Czachówki - 31.08.2017

INFORMACJA
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego, położonej w miejscowości Czachówki, oznaczonej ewidencyjnie nr 53/1, KW EL1N/00026329/2.
Pow. działki 3,9400 ha, pow. użytkowa budynku szkoły - pałacu 929,62 m2 oraz pow. sali gimnastycznej 537,50 m2.
Cena wywoławcza 1 093 610,00 zł, po zastosowaniu bonifikaty 859 520,00 zł.
W dniu 07.11.2017 r. wyznaczonym na dzień składania pisemnych ofert nie wpłynęła ani jedna oferta do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, wobec czego na podst. art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
 

 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
OGŁASZA DRUGI  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 
1
Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości
KW EL1N/00026329/2
Działka nr 53/1 obręb 3 Czachówki, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko - mazurskie
2
Powierzchnia nieruchomości
3,9400 ha
3
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu, działka nr 53/1 położona jest w obszarze stabilizacji i gospodarki rolnej
5
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu
Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, BIP – www.bip.powiat-nowomiejski.pl, Gazeta Nowomiejska, otoprzetargi.pl Monitor Samorządowy
6
Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Sekretariat: tel. 56 472 42 20, fax 56 472 42 22;
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych:
 tel. 56 472 42 10, 56 472 42 12
 
1.Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana zespołem  pałacowo – parkowym obejmującym:
1) park przylegający z jednej strony do rzeki Osy,
2) pałac z połowy XIX wieku o pow. użytkowej 929,62 m2,
3) budynek sali gimnastycznej z 2003 r. o pow. użytkowej 537,50 m2,
4) infrastrukturę techniczną: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.
Cały zespół pałacowo – parkowy w Czachówkach został wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/700/1-7 zgodnie z decyzją nr WO/-PSOZ/DKI-IA-15/455/97  z 21 listopada 1997 r. Znajdujący się na działce pałac został wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/568 odrębną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 29 września 1987 r.
2.Cena wywoławcza nieruchomości:  1 093610,00 złotych
Cena uzyskana w przetargu, w części dotyczącej pałacu wpisanego do rejestru zabytków stanowiącej proporcjonalnie 42,81 % ceny nieruchomości, zostanie obniżona o 50%.
Sprzedaż niniejszej nieruchomości  zwolniona jest od podatku VAT  na podstawie art. 43  ust. 1
pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
Cena wywoławcza po zastosowaniu bonifikaty wynosi  859 520,00 złotych.
3.Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4.Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
1) oferty należy składać w terminie do dnia 07 listopada 2017 r. do godz. 11:00
2) ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach”  należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) lub za pośrednictwem posłańca lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 16 (sekretariat Starosty Nowomiejskiego)
5. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: z warunkami przetargu można zapoznać się w terminie do dnia 31 października 2017 r. do godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, pokój nr 24.
6. Termin i miejsce części jawnej przetargu
1) część jawna przetargu odbędzie się w dniu  09 listopada 2017 r. godz. 11:00
2) miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 15
7. Wadium wynoszące 5 % ceny wywoławczej  w wysokości 54 680,50 złotych winno być  wniesione w formie pieniądza – wpłacone przelewem na rachunek w  PKO BP S.A. O/Nowe Miasto Lubawskie Nr 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859 nie później niż do dnia 31 października 2017 r. przy czym za termin  wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku organizatora przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli ustalony w przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
9. Zastrzeżenie: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Czytany 3217 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.