środa, 06 wrzesień 2017 13:21

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 1 września 2017

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów posiedzenie_pzzk_10917 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 1 września 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W trakcie posiedzenia dokonano oceny działań podejmowanych w ramach wspólnych kontroli, prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii na drogach naszego powiatu w zakresie transportu trzody chlewnej. Podkreślono, że są to działania niezbędne w celu ograniczenia możliwości wystąpienia na terenie powiatu Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Kontrole będą kontynuowane. Służby Inspekcji Weterynaryjnej będą w tym celu również szkolić policjantów. Jest to niezwykle groźna choroba, a skala produkcji trzody chlewnej w naszym powiecie wymaga zapewnienia wszelkich wymogów zabezpieczenia przed jej wystąpieniem. Obecnie na terenie kraju odnotowano już ponad 90 ognisk tej choroby, przede wszystkim na terenie województwa podlaskiego.
Członkowie Zespołu zapoznali się też z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie lokalizacji wielkoprzemysłowych ferm na terenie powiatu. Wynika z niej, że Sanepid tylko opiniuje takie projekty, a nie daje zgody na ich realizację. Raporty dotyczące wpływu takiej fermy na środowisko wykonują specjalistyczne firmy wynajmowane i opłacane przez inwestora. W takiej sytuacji, w ocenie członków Zespołu jedynym w sensie prawnym sposobem na wykluczenie takich inwestycji w pobliżu budynków mieszkalnych jest opracowanie Gminnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Z Planu będzie jednoznacznie wynikać, gdzie będzie możliwa lokalizacja takiej fermy. O skali problemu może świadczyć fakt, że do 2009 r. dokonano uzgodnień na budowę takich ferm na terenie naszego województwa w liczbie 8, zaś do maja 2017r. takich przypadków było 287. Ferma taka składa się z 20 do 30 budynków produkcyjnych, w których każdorazowo przebywa np. w przypadku drobiu kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu. W Polsce podstawowym problemem jest brak odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających gminom ochronę przed ekspansją ferm wielkoprzemysłowych. To stwierdzenie wynika między innymi z wyników konferencji zorganizowanej w Olsztynie 19 czerwca br. przez służby ochrony środowiska,  której przebieg oraz podstawowe tezy przybliżył Członkom Zespołu Krzysztof Puwalski, Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Z powyższego wynika jednoznacznie, że bez zmian ustawowych dotyczących tego zagadnienia na chwilę obecną jedyną zaporę w lokalizacji takiej fermy może stanowić lokalny Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Członkowie Zespołu omówili też sytuację związaną z oceną stanu środowiska w powiecie na podstawie raportu z monitoringu wykonanego przez WIOŚ w roku 2016 za rok 2015. Wynika z niego, że powiat nowomiejski pobiera najmniej wody w województwie na cele produkcyjne (0,025 hm3 w stosunku do innych powiatów pobierających od 1,4 do 17,6 hm3), pod względem poboru dla ludności także na jednym z ostatnich miejsc (przed gołdapskim). Powiat nowomiejski ma najniższy w województwie wskaźnik liczby ludności korzystającej z kanalizacji (43%, średnia dla województwa 75%). W raporcie dokonano też oceny wód powierzchniowych. W naszym powiecie taką oceną objęto jeziora:
- Kiełpińskie (Rynek) – stan ekologiczny i chemiczny dobry. W 2017 r. przeprowadzono ponowne badanie na wniosek Starostwa, stan ten mógł ulec zmianie, gdyż stwierdzono silne wiosenne zakwity wody,
- Wielkie Partęczyny – stan chemiczny dobry, stan ekologiczny umiarkowany. Stan całościowy zły – braki tlenu, fitoplankton (zakwity).
Na 89 jezior badanych w województwie stan wód był dobry w 36 przypadkach, w 53 był zły.
Badania Gleb prowadzono pod kątem udziału gleb kwaśnych oraz gleb o niskiej zasobności w magnez, fosfor i potas. W powiecie nowomiejskim są w stanie ogólnym dobrym.
Na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego badań atmosfery. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej/. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów.
W zakresie gospodarki odpadami teren powiatu należy do Regionu Zachodniego, jednego z 5 funkcjonujących w województwie, z obsługującymi nas RIPOK-ami ZUOK Rudno i EZG Działdowszczyzna. W województwie w 2015 r. odebrano ok. 317 tys. Mg niesegregowanych odpadów, z czego z terenów miejskich 224 tys. Mg (średnio 220 kg/mieszkańca). Z selektywnej zbiórki zebrano: ok. 7 tys. Mg makulatury, 9 tys. Mg tworzyw sztucznych, 420 Mg metalu, 10 tys. Mg szkła.
W 2015 r. z terenu województwa warmińsko-mazurskiego wpłynęło 1 098 wniosków dotyczących szkód wyrządzonych przez gatunki chronione, z czego 1 044 dotyczyły szkód spowodowanych przez bobry, 53 szkód spowodowanych przez wilki i 1 przez żubry. Wypłacono ponad 4 mln 61 tys. zł odszkodowań, w tym 3 mln 900 tys. za szkody wyrządzone przez bobry.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił też członkom Zespołu zmiany przepisów z zakresu Prawa Budowlanego. Zmiany te spowodowały pewne uproszczenia. I tak obecnie np. można na podstawie zgłoszenia zrealizować obiekt do 35 m2 a do 50 m2 wiatę. Nie ma też obowiązku zgłoszenia zmiany kierownika budowy. Przepisy w zakresie samowoli budowlanej zostały zmienione w niewielkim stopniu. Podkreślono konieczność dokonywania corocznych przeglądów kominiarskich, a także co 5 lat dokonanie przeglądu budowlanego obiektu przez osobę uprawnioną. Podczas ostatnich zdarzeń z udziałem silnie wiejącego wiatru i szkodami z tego tytułu  na terenie województwa pomorskiego zdarzały się przypadki, że firmy ubezpieczeniowe uzależniały od tego wypłatę odszkodowań. Podkreślono, że szczegółowe informacje dotyczące zmian w Prawie Budowlanym można uzyskać w Urzędach Miasta i Gmin oraz w Starostwie Powiatowym od uprawnionych w tym zakresie pracowników.
Kolejnym tematem omawianym przez Zespół, niezwykle istotnym dla podejmowanych działań ratowniczych  były dotacje MSWiA dla ochotniczych straży pożarnych. W roku 2016 dokonano zmian w tym zakresie. Obecnie umowę na dotacje podpisuje konkretna jednostka OSP z MSWiA reprezentowanym przez KG PSP. Zakupy w ramach dotacji mogą dotyczyć tylko sprzętu i wyposażenia , który znajduje się na liście zawartej w dokumencie pt. „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 r.” z 24 kwietnia 2017. Nie zawsze odpowiada to potrzebom konkretnej jednostki OSP, co wzbudza pewne kontrowersje nie tylko członków Zespołu, ale przede wszystkim samych strażaków ochotników.
Na zakończenie omówiono też obieg informacji na terenie powiatu na potrzeby zarządzania kryzysowego, również w kontekście ostatnich nawałnic, jakie nawiedziły nasz kraj w pierwszej  połowie sierpnia. Ostrzeżenia, jakie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko Mazurskiego kieruje do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są przekazywane do osób funkcyjnych w Gminach Powiatu oraz na adresy elektroniczne tych Urzędów. W dalszej już kolejności władze poszczególnych Gmin podejmują decyzje przekazywania ich do swoich mieszkańców. Wszystkie Gminy posiadają SMS- owy system powiadamiania, który jednak nie zawsze jest w tym celu wykorzystywany. Wg ostrożnych ocen osób zajmujących się tym zagadnieniem w powiecie takie informacje docierają do ok. 40% - 60% mieszkańców powiatu. Od około 2 lat istnieje też system powiadamiania RSO, wdrożony przez MSWiA. Aby z niego korzystać, wystarczy pobrać na telefon aplikację RSO, aby otrzymywać powiadomienia o niekorzystnych sytuacjach meteorologicznych, wypadkach na drogach oraz innych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo na danym terenie. W ramach tej aplikacji funkcjonują również poradniki, jak zachować się w konkretnej sytuacji kryzysowej. Można również na bieżąco sprawdzić stany wód w rzekach naszego kraju – w tym również stan rzeki Drwęcy w Nowym Mieście Lubawskim.

K. Grzonkowski
6.09.2017 r.

{gallery}posiedzenie_pzzk_10917{/gallery}

Czytany 556 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.