×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów posiedzenie_kbip_290917 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 02 październik 2017 14:15

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 29.09.2017

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów posiedzenie_kbip_290917 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W dniu 29 września br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz przedstawiciele Rad Gmin z terenu naszego powiatu. Jednym z wielu tematów omawianych przez Komisję, niezwykle istotnym dla podejmowanych działań ratowniczych  były dotacje MSWiA dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku 2016 dokonano zmian w tym zakresie. Obecnie umowę na dotacje podpisuje konkretna jednostka OSP z MSWiA, reprezentowanym przez KG PSP. Zakupy w ramach dotacji mogą dotyczyć tylko sprzętu i wyposażenia, który znajduje się na liście zawartej w dokumencie pt. „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 r.” z 24 kwietnia 2017. Nie zawsze odpowiada to potrzebom konkretnej jednostki OSP, co wzbudza pewne kontrowersje nie tylko członków Komisji, ale przede wszystkim samych strażaków ochotników. Podkreślono jednocześnie dobrą współpracę pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej a ochotnikami, co przekłada się na właściwe i odpowiedzialne działania w trakcie wspólnych akcji ratowniczych. W związku z tym wprowadzane obecnie zmiany w zakresie finansowania jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych przez MSWiA mogą, jak się wydaje, wprowadzać niepotrzebne emocje. Komisja zapoznała się również z informacją Bogumiła Kurowskiego, Dyrektora Szpitala Powiatowego, w kontekście zmian w zapisach ustawowych dotyczących  służby zdrowia na terenie powiatu i kraju. Stwierdził on, że co do zasad świadczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu nic to nie zmienia. W dalszym ciągu będzie funkcjonować przy Centralnej Izbie Przyjęć Ambulatorium, świadczące pomoc medyczną w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w święta. W sytuacjach bardziej skomplikowanych, stanowiących zagrożenie życia ludzkiego są do dyspozycji na terenie powiatu w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego dwa wyjazdowe zespoły medyczne – stacjonujące na co dzień w Nowym Mieście Lubawskim i Biskupcu. Dyrektor podkreślił, że głównym problemem, z jakim borykają się takie szpitale jak nasz, to odpowiednia obsada lekarska na oddziałach Szpitala – Chirurgii, Położniczym, Dziecięcym i Internistycznym. Podobny problem się nasila w zakresie kadry pielęgniarskiej. Rozwiązanie tych problemów wymaga jednak, co podkreślono, działań na szczeblu centralnym. Dla przykładu, jak zaznaczono, mimo zapowiedzi przez Rząd podwyżek dla personelu medycznego w tym i kolejnych latach, Szpital na ten cel nie otrzymał żadnych środków finansowych. W związku z tym, mimo cały czas rosnących kosztów bieżących związanych z utrzymaniem Szpitala, wysokość umów z NFOZ pozostaje bez zmian. Na podkreślenie zasługuje natomiast fakt, że wszczęto procedury przetargowe na remont Oddziału Chirurgicznego i jego dostosowanie do obecnych wymagań w tym względzie. W okresie remontu Oddział ten będzie funkcjonował w pomieszczeniach Oddziału Dziecięcego, który na okres remontu będzie przemieszczony do budynku prywatnego. Przy takim rozwiązaniu Szpital zachowa pełną gamę świadczonych przez siebie usług. Członkowie Komisji zapoznali się również z informacją Komendy Powiatowej Policji dotyczącą współpracy z podmiotami poza policyjnymi. Dotyczy to przede wszystkim Straży Miejskiej, Straży Rybackiej i Leśnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Dotyczy to szeregu działań, w tym również wspólnych służb patrolowych. Wg oceny KP Policji ta współpraca jest oceniana  bardzo dobrze, przynosząc wymierne efekty. Członkowie Komisji uznali za celowe i właściwe jej dalsze kontynuowanie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urszula Łydzińska przedstawiła Członkom Komisji informację dotyczącą współpracy instytucji, służb i lokalnych mediów w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niestety to zjawisko często jest odnotowywane na terenie naszego powiatu przez Policję oraz inne instytucje posiadające w tym zakresie odpowiednie kompetencje. Pani Dyrektor podkreśliła bardzo dobrą współpracę w tym zakresie z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi, Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji, Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Dziecka w Pacółtowie, Zespołem Szkół im. C. K. N. oraz Komendą Powiatową Policji. Za celowe jednak uznała włączenie się do tej współpracy przez Sąd Rejonowy i lokalne media. Poinformowała, że podejmowano działania w tym zakresie, które jednak na razie nie przyniosły konkretnych efektów.

2.10.2017r.
K. Grzonkowski  

{gallery}/posiedzenie_kbip_290917{/gallery}

Czytany 471 razy