Wydrukuj tę stronę
piątek, 08 grudzień 2017 07:30

XL Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 14 grudnia 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XL Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034:
a) odczytanie projektu uchwały,
b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-294/17 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 wraz z projektem uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2018 r.
c) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r.:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-293/17 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.
c) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-295/16 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej powiatu nowomiejskiego na 2018 r.
d) odczytanie opinii Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Starosty Nowomiejskiego,
e) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
f) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
g) podjęcie uchwały.
10. Przerwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia wartości projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nowomiejskiego.
18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu.


Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 481 razy