środa, 07 luty 2018 15:04

Informacja dla podmiotów gospodarujących odpadami

Starosta Nowomiejski informuje, że zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska (M.P. 2018 poz. 118) z dniem 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
Wpisu do ww. rejestru dokonuje, na wniosek lub z urzędu, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności bądź miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Wzory formularzy rejestrowych zostały określone w załączniku nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizującego i formularza o wykreślenie z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458). Formularze są również dostępne na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu pod adresem: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/
Wpisowi do rejestru na wniosek z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podlegają zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy, m.in.:
•    posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach,
•    transportujący odpady,
•    sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie 50 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o odpadach lub z urzędu,
•    prowadzący zakłady recyklingu statków,
•    wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach.
Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru (w tym podmioty posiadające wydane przez Starostę Nowomiejskiego zezwolenia na transport odpadów), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności.
W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów wydane przez Starostę Nowomiejskiego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu  do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru ), lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
•    posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
•    posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
•    posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
•    podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
•    podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.),
•    podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.),
- jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Nie podlegają wpisowi do rejestru:
•    osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o odpadach;
•    podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust.1 pkt 1–3 ustawy o odpadach, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
•    podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach
i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
•    transportujący wytworzone przez siebie odpady.
Informacje na temat rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami określone zostały w artykułach od 49 do 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
Szczegółowe informacje ukażą się w najbliższych dniach również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czytany 2492 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.