piątek, 16 luty 2018 11:25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych – 5 000,00 zł
2. Aktywizacja niepełnosprawnych – 4 000,00 zł
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 3 000,00 zł
4. Promowania zdrowego stylu życia- 6 000,00 zł
5. Promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim - 5 000,00 zł
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży -6 000,00 zł
7. Turystyka i krajoznawstwo – 2 000,00 zł
8. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1 000,00 zł
9. Pomocy społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans dla tych rodzin i osób – 5 000,00 zł
II. Zasady przyznawania dotacji
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) realizujące wyłącznie zadania o zasięgu ponadgminnym .
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
III. Termin i warunki realizacji zadnia publicznego
1. Zadanie winno być realizowane w roku 2018.
2. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.).
3. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz wykorzystania środków określi umowa.
IV Termin i sposób składania ofert
1. Do konkursu należy składać pisemne oferty na realizację zadania na formularzu stanowiącym załącznik Rozporządzenia Ministra Rodziny, Racy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2016 r. poz. 1300).
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ( pok. nr 16) w terminie do 12 marca 2018 r. do godziny 15.15 w formie pisemnej na obowiązującym wzorze oferty w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą oferenta i nazwą zadania.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut podmiotu, c) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego.
5. Kopie wszystkich dołączonych do ofert załączników - każda strona załącznika - powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
6. Kryteria formalne oceny ofert – oferta realizacji zadania publicznego nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) oferta została złożona po terminie,
b) oferta została złożona na niewłaściwym formularzu,
c) zadanie nie mieści się w działalności statutowej oferenta,
d) przedmiot oferty nie jest zgodny z przedmiotem zadania,
e) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby,
f) termin realizacji zadania jest niezgodny ze wskazanym w pkt. III.1 niniejszego ogłoszenia,
g) do oferty nie załączono załączników określonych w pkt. IV.4 niniejszego ogłoszenia,
h) dołączona do oferty kopia któregokolwiek załącznika nie jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione
7. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
8. Po terminie składania ofert nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty lub wnoszenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów.
9. Wymagany wkład własny ( finansowy, rzeczowy, osobowy) wynosi 10%
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1. Wybór ofert na realizację zadań publicznych zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia terminu składania ofert.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – pokój nr 15 przez komisję konkursową złożoną z: przedstawiciela podmiotu zlecającego zadanie, radnego Rady Powiatu, przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. W pracach komisji konkursowej uczestniczy także w głosem doradczym pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych .
3. Kryteria wyboru oferty
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację /0-10/,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania /0-20/,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane /0-20/,
d) ocena wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków /0-20/,
e) ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł /punktacja 0-20/ ,
f) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne - rzetelność , terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków /0-10/
4. W otwartym konkursie ofert na realizację jednego zadania może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z propozycją komisji konkursowej w formie Uchwały.
6. Od Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie.
7. O wyborze oferty, na którą zostanie udzielona dotacja, podmioty zostaną powiadomione pisemnie.
8. W przypadku przyznania niższej kwoty niż wnioskowana oferent zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji doręczyć zmienioną kalkulację kosztów dostosowaną do przyznanej dotacji.
9. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
VI. Informacja o zadaniach zrealizowanych w roku 2017.
1) Promowanie zdrowego stylu życia :
- Polski Czerwony Krzyż – 1 700,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka” – 3 300,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
- Stowarzyszenie Klub Seniorów – 1 950,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik– 1 100,00 zł
- Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowanie – 1 950,00 zł
3) Aktywizacja Niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1 150,00 zł
- Stowarzyszenie” Amazonki”– 1 560,00 zł
4) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 6 000, 00 zł
5) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” – 6 000,00 zł
6) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 4 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu – 1 000,00 zł

Czytany 827 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.