wtorek, 20 luty 2018 14:20

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 16 lutego 2018 r.

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka  w dniu 16 lutego 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny i podsumowania pracy Zespołu za rok ubiegły oraz przedstawiono propozycję planu pracy Zespołu na 2018 rok na podstawie wniosków zgłoszonych przez jego członków. Zaaprobowany przez członków Zespołu plan na 2018 rok zakłada minimum cztery posiedzenia dotyczące omówienia stanu bezpieczeństwa w powiecie. Oczywiście, plan, zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi zakłada również działania Zespołu na wypadek wystąpienia poważniejszych zagrożeń dla mieszkańców powiatu lub środowiska. W planie pracy PZZK na rok  bieżący ujęto również przeprowadzenie gry decyzyjnej Zespołu w oparciu o epizod rozgrywany praktycznie podczas ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP, jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Krzysztof Puwalski poinformował Członków Zespołu o zmianach, jakie z dniem 1 stycznia 2018 wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.). Zmieniły się w istotny sposób zasady gospodarowania wodami oraz instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną. Ustawa reguluje m.in. prawo własności wód, zasady gospodarowania wodami, w tym ochronę, korzystanie, zarządzanie, finansowanie gospodarki wodnej w odniesieniu do wszystkich wód śródlądowych na obszarze kraju oraz morskich wód wewnętrznych. Ustawa wdraża dyrektywy UE, m.in. Ramową Dyrektywę Wodną, Dyrektywy w sprawach: azotanową, oczyszczania ścieków komunalnych, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ryzyka powodziowego, środowiska morskiego, środowiskowych norm jakości, jakości wód w kąpieliskach. Istotą nowych regulacji jest oparcie zarządzania wodami o system zlewniowy, gdzie w sprawach całej rzeki wraz z dopływami decyduje jeden podmiot. Uprzednio podział kompetencji np. pomiędzy inny organ właściwy w sprawach rzeki, sprawach wałów powodziowych, terenu zalewowego powodował komplikacje w sprawnym postępowaniu w przypadku wystąpienia powodzi. Również podział administracyjny powodował rozbieżności w działaniu przeciwpowodziowym w odniesieniu do tej samej rzeki w różnych województwach. Nowa jednostka: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie skupia w swym ręku zdecydowaną większość kompetencji z zakresu gospodarki wodnej, zarówno w sferze administracyjnej, jak też i wykonywania praw właścicielskich do wód własności Skarbu Państwa. Przynosi to określone wyżej korzyści, lecz  powoduje także wątpliwości do bezstronnego orzekania w sprawach administracyjnych i cywilnych, gdzie WP będą zarówno stroną, jak i organem rozstrzygającym. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oparte są częściowo na istniejących strukturach i organach: Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej i częściowo Wojewódzkich Zarządach Melioracji i Urządzań Wodnych oraz zasobach kadrowych starostw powiatowych. Mimo upływu 1,5 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów wciąż trwa organizowanie się nowych struktur i występują problemy ze sprawną realizacją zadań. Ujawniają się również wady legislacyjne ustawy, powodujące wątpliwości co do stosowania przepisów starej i nowej ustawy, a także ważności podjętych przed jej wejściem w życie uzgodnień, umów itp.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie stanowią organ podległy Ministrowi Środowiska z następującą strukturą w odniesieniu do terenu powiatu nowomiejskiego:
- Minister Środowiska
- Prezes PGW Wody Polskie
- Dyrektor RZGW (Region Wodny Dolnej Wisły – RZGW Gdańsk)
- Zarządy Zlewni: w odniesieniu do dorzecza Drwęcy w Toruniu oraz Osy w Tczewie.
- nadzory wodne: Nowe Miasto Lubawskie (Groblica), Ostróda (Drwęca), Iława (Osa), Brodnica (Skarlanka).
Właściwość organów można ustalić na podstawie mapy regionu wodnego z podziałem zlewniowym.
W dalszej części posiedzenia członkowie omówili również aktualną sytuację dotyczącą zagrożeń związanych z podtopieniami, jakie występują na terenie powiatu na skutek wystąpienia zwiększonych opadów od lata ubiegłego roku. Stwierdzono, że w chwili obecnej następuje powolny spadek poziomu wody w rzece Drwęcy i pozostałych ciekach wodnych. Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Liedtke poinformował o obostrzeniach związanych z zabezpieczeniem przed wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), jakie wprowadza z dniem 1 marca 2018 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające wcześniejsze w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem powyższej choroby zwierząt (świń i dzików). Zgodnie z tymi zmianami ulegają znacznemu obostrzeniu warunki, jakie należy spełnić, aby nie dopuścić do wystąpienia tej choroby w stadach świń hodowanych na terenie kraju, w tym przede wszystkim do wyeliminowania wszelkich możliwości ich kontaktu z dzikami żyjącymi dziko w  środowisku naturalnym. W przypadku nie spełnienia tych obostrzeń, które będą kontrolowane przez odpowiednie służby, osobom ich nieprzestrzegającym grożą określone sankcje karne. Pan Liedtke podkreślił, że spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń.

Czytany 649 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.