środa, 14 marzec 2018 12:45

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 9.03.2018

9 marca 2018 w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przedstawiciele instytucji realizujących Powiatowy Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  na lata 2016 – 2026 na terenie powiatu nowomiejskiego oraz przedstawiciele Rad Gmin.
Na posiedzeniu została przedstawiona i omówiona propozycja planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego na rok 2018, opracowana na podstawie propozycji członków Komisji. Po jej szczegółowym omówieniu członkowie Komisji podjęli uchwałę aprobującą plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego na rok 2018.
W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się omówieniem stanu realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  na lata 2016 – 2026”  – przyjętego do realizacji uchwała Rady Powiatu z 2016r. Program diagnozuje sytuację w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu nowomiejskiego obecnie oraz wytycza kierunki działań w latach obowiązywania programu.  Działania te ujęto w piętnastu blokach programowych, dotyczących większości sfer życia mieszkańców naszego powiatu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Program precyzuje zadania w zakresie  zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w środkach transportu, w szkołach. Mówi też o działaniach dotyczących zwalczania plagi alkoholizmu, walki z narkotykami oraz cyberprzestępczością, a także wielu innych. Do każdego z bloków są przypisane odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, które określone zadania realizują zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W każdym też bloku wyodrębniono instytucję wiodącą, która jako realizator wiodący raz w roku przedkłada z podejmowanych działań sprawozdanie Staroście Nowomiejskiemu – Przewodniczącemu Komisji. Zgodnie z tym poszczególne instytucje wiodące przedłożyły sprawozdania, dotyczące podejmowanych działań w roku ubiegłym. Bardzo istotną rolę, zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem, a także oceną uczestników posiedzenia, realizuje w tym zakresie Komenda Powiatowa Policji. Przedstawiciel KP Policji wykazał, że w obszarach umiejscowionych w programie realizowane były zamierzenia dotyczące działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych oraz w miejscach zamieszkania, m. in.  w środkach komunikacji publicznej,  w szkole, w ruchu drogowym, oraz w  zakresie działalności gospodarczej. Komenda Powiatowa Policji prowadziła szereg działań profilaktycznych oraz kontrolnych, które, jak oceniono, miały znaczny wpływ na podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Niepokojącym zjawiskiem jest duża liczba interwencji Policji na skutek nadużywania alkoholu na terenie powiatu, również przez kierujących pojazdami. Bardzo często alkohol staje się też bezpośrednią przyczyną przemocy. Komenda Powiatowa Policji prowadziła też w roku ubiegłym szereg działań prewencyjnych w szkołach powiatu, a także w trakcie wakacji z dziećmi i młodzieżą przebywającą w miejscach wypoczynku. Policjanci monitorowali również sytuację w sezonie zimowym na stoku „Kurza Góra”. Wdrożona została również na terenie powiatu tzw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która każdorazowo jest propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. Zgodnie z przedstawioną opinią, problemy zgłaszane za jej pośrednictwem w dużym stopniu znajdują potwierdzenie  po podjęciu działań przez Policję. Zauważono też, że mieszkańcy powiatu coraz częściej sięgają po to narzędzie, aby  informować Komendę Powiatową Policji o zauważonych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i porządku w powiecie.
Swoje sprawozdanie z działań związanych z programem przedłożyła również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Zadania te realizuje poprzez ciągły monitoring zagrożeń, ich przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz dysponowanie podmiotów ratowniczych do działań realizowanych przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie i Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP.  Istotną rolę w zakresie realizacji zadań nakreślonych przez Program odgrywa też działalność prewencyjna KP PSP prowadzona w oparciu o informowanie za pomocą mediów lokalnych oraz spotkań organizowanych z dziećmi, młodzieżą oraz Radami Pedagogicznymi szkół w powiecie na temat zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz zagrożeniami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.  
Zadania w obszarze bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież realizowało również Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, prowadząc w szkołach powiatu szereg zajęć warsztatowych.
Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizującym zadania w zakresie ograniczenia występowania przemocy w rodzinie. W tym celu PCPR prowadzi poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą oraz realizuje programy mające na celu eliminowanie tego zjawiska z przestrzeni społecznej.
Również swoje sprawozdanie  z  realizacji programu przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii. Podkreślił, że nie odnotowano w roku ubiegłym na terenie naszego powiatu żadnej choroby zakaźnej zwierząt hodowlanych, mimo zagrożenia ptasią grypą i afrykańskim pomorem świń. Podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie ze wszystkimi instytucjami z terenu powiatu.
W ramach swych kompetencji zadania programu realizował również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wg jego oceny stan sanitarny w powiecie ulega systematycznej poprawie. Składają się na to m. in. działania podejmowane przez władze samorządowe gmin w zakresie inwestycji dotyczących uzdatniania wody do spożycia. PPIS realizuje również szereg działań prewencyjnych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego w miejscach żywienia zbiorowego, szkołach, ośrodkach zdrowia oraz zakładach przetwarzających żywność.
Swoje sprawozdania  z  realizacji programu przedstawili również Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu nowomiejskiego. Zgodnie z przedstawioną oceną, obszary objęte tym programem są na bieżąco monitorowane, a wszelkie niedociągnięcia na bieżąco usuwane oraz omawiane z młodzieżą.
Do realizacji programu w roku ubiegłym w kontekście zapobiegania wystąpieniu zdarzeń skutkujących znaczącym pogorszeniem stanu środowiska i likwidacji skutków takich zdarzeń   odniósł się również przedstawiciel Wydziału Środowiska i Rolnictwa, informując m. in. o prowadzonych w szkołach pogadankach, prelekcjach na te tematy oraz organizowaniu przez Wydział programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, a także uczestniczeniu w organizacji imprez ekologicznych.
Większość podmiotów uczestniczących w realizacji programu podkreślała dobrą, wzajemną współpracę w odniesieniu do poszczególnych bloków tematycznych, jakie zawiera program.

 

Sporządził: K. Grzonkowski
14.03.2018 r.

Czytany 676 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.