piątek, 12 luty 2016 12:33

Starosta Nowomiejski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego - działka nr 1662/2 o powierzchni 2,0482 ha,

GK.6840.4.2015
Nowe Miasto Lubawskie,11.02.2016 r.
 
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz Zarządzenia Nr 326 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego,
STAROSTA  NOWOMIEJSKI
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa obciążonej prawem użytkowania wieczystego
Opis nieruchomości :
1. Położenie nieruchomości : obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  działka : nr 1662/2 o powierzchni 2,0482  ha, zapisana  w KW nr EL1N/00034423/0.
3. Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r  przedmiotowa działka zlokalizowana  jest w rejonie przyrodniczym - „e4”.
4. Działka gruntu  stanowi własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu wieczystym  Marcina Wiesława i Patrycji Teresy Umińskich.
5. Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa własności wynosi: 260.300, 00 zł. (słownie : dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta  złotych 00/100), a wartość nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego  wynosi 162.300,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa  tysiące trzysta złotych 00/100).
6. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą  wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, w związku z czym do zapłaty pozostaje kwota w wysokości 98.000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), którą należy wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego  na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. w banku PKO BP S.A O/Nowe Miasto Lub. Nr 37 1020 3583 0000 3302 0053 1244.
7. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U .z 2015 r., poz.1774), zobowiązane są do złożenia  odpowiedniego wniosku do 25.03.2016 r.
9. Protokół niniejszy stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego, którego koszt ponosi nabywca.
10.Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, trzy Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim.
    
 Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. ul. Grunwaldzka 3 pok. 2, tel. 56 47 42 221.
Czytany 3590 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.