czwartek, 28 czerwiec 2018 15:22

Podział Powiatu Nowomiejskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu

UCHWAŁA NR XLVII/341/2018
RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału Powiatu Nowomiejskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu

Na podstawie art. 421 w zw. z art. 453, art. 454 i art. 419 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754, poz. 1000) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 995, poz. 1000) oraz Zarządzenia Nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 844 ), na wniosek Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy Grodziczno i Rady Gminy Kurzętnik, Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się następujący podział Powiatu Nowomiejskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, ich numery, granice i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym:


1. Okręg wyborczy Nr 1, obejmujący Gminę Biskupiec, w którym wybiera się 4 radnych,
2. Okręg wyborczy Nr 2, obejmujący Gminę Grodziczno i Gminę Kurzętnik, w którym wybiera się 6 radnych,
3. Okręg wyborczy Nr 3, obejmujący Gminę Nowe Miasto Lubawskie, w którym wybiera się 3 radnych,
4. Okręg wyborczy Nr 4, obejmujący Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie, w którym wybiera się 4 radnych.
§ 2. Uchwałę przesyła się niezwłocznie każdej radzie gminy położonej na obszarze Powiatu Nowomiejskiego, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Na ustalenia Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie podział Powiatu Nowomiejskiego na okręgi wyborcze zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/323/2002 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 2976 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.