wtorek, 25 wrzesień 2018 07:31

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 18.09.2018

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka w dniu 18 września 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii przedstawił zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmuje szereg kolejnych działań polegających na uświadomieniu hodowcom niezbędności właściwego zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Stwierdził, że od miesiąca marca obowiązują obostrzone zasady bioasekuracji dotyczące stad trzody chlewnej, obejmujące między innymi szczegółowe kontrole w tym zakresie. Z uwagi na znaczenie tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu. Poinformował również o współpracy w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji dotyczącej przede wszystkim kontroli transportu zwierząt na terenie naszego powiatu. Zaznaczył, iż niektórzy z naszych hodowców nie w pełni stosują się do zaleceń bioasekuracyjnych, co może spowodować wystąpienie ognisk tej choroby na naszym terenie. Biorąc zaś pod uwagę dużą produkcję trzody chlewnej na terenie powiatu nowomiejskiego, skutki wystąpienia choroby były by katastrofalne dla naszych hodowców.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ewa Pielak poinformowała o skutkach związanych z wprowadzeniem w stosowaniu nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia. Obecne wymogi określone tym rozporządzeniem są nieco mniej radykalne jak poprzednio. Także powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach wynikających z pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia należy obecnie do PPIS.
Członkowie Zespołu zapoznali się z informacją przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa dotyczącą oceny stanu środowiska naturalnego w powiecie nowomiejskim na podstawie monitoringu Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dane to dotyczą oceny jakości wód podziemnych i powierzchniowych, gleby, atmosfery, gospodarki odpadami. Z przytoczonych danych wynika, iż stan ten praktycznie na przestrzeni ostatnich lat się nie zmienia. Powiat nowomiejski pobiera najmniej wody w województwie na cele produkcyjne (0,04 hm3 w stosunku do innych powiatów pobierających od 1,4 do 17,6 hm3). Pod względem poboru dla ludności jest także na jednym z ostatnich miejsc (przed gołdapskim). Stałego monitoringu jakości wód podziemnych WIOŚ nie prowadzi. Powiat nowomiejski ma najniższy w województwie wskaźnik liczby ludności korzystającej z kanalizacji (45,3%, średnia dla województwa 76%).
Na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego jakości powietrza. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2 i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów.
Dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawił członkom Zespołu zmiany i ograniczenia związane z trwającym obecnie remontem oddziału chirurgicznego. Stwierdził, że usługi szpitalne są realizowane na bieżąco, mimo obecnych trudności lokalowych. Znacznie większe kłopoty sprawia sytuacja kadrowa szczególnie w grupie lekarzy, a także niedofinansowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak podkreślił, obowiązuje w tym zakresie wielkość ryczałtu z 2017 r., mimo znacznego wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem Szpitala i kadry pracowniczej.
Członkowie Zespołu zostali też zapoznani z informacją Jacka Drozdowskiego, Komendanta Powiatowego Policji na temat działań Policji w przypadku ewentualnego podłożenia urządzenia wybuchowego. W takiej sytuacji Policja jest podmiotem kierującym na miejscu zdarzenia, a do czasu jej przybycia ewentualną ewakuację z miejsca zdarzenia zarządza kierownik lub administrator obiektu w zależności od oceny zagrożenia. Jak zaznaczył, w roku ubiegłym miały miejsce kilka razy alarmy fałszywe dotyczące np. Urzędu Skarbowego, Sądu Rejonowego oraz Urzędów Samorządowych. W takich sytuacjach Policja zawsze podejmuje działania zmierzające do ujęcia sprawcy.
Jacek Auda, Komendant Powiatowy PSP przedstawił członkom Zespołu strukturę oraz zasady funkcjonowania wojewódzkiego odwodu operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do jego użycia dochodzi w przypadku zdarzenia wykraczającego poza możliwości operacyjne danego powiatu, z decyzję w tym zakresie podejmuje Komendant Wojewódzki PSP.

K. Grzonkowski
24.09.2018r.

Czytany 393 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.