środa, 26 wrzesień 2018 14:21

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - 20.09.2018

20 września 2018 w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także przedstawiciele Rad Gmin oraz Rady Miasta.
Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa dotyczącą oceny stanu środowiska naturalnego w powiecie nowomiejskim na podstawie monitoringu Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dane to dotyczą oceny jakości wód podziemnych i powierzchniowych, gleby, atmosfery, gospodarki odpadami. Z przytoczonych danych wynika, iż stan ten praktycznie na przestrzeni ostatnich lat się nie zmienia. Powiat nowomiejski pobiera najmniej wody w województwie na cele produkcyjne (0,04 hm3 w stosunku do innych powiatów pobierających od 1,4 do 17,6 hm3). Pod względem poboru dla ludności jest także na jednym z ostatnich miejsc (przed gołdapskim). Stałego monitoringu jakości wód podziemnych WIOŚ nie prowadzi. Powiat nowomiejski ma najniższy w województwie wskaźnik liczby ludności korzystającej z kanalizacji (45,3%, średnia dla województwa 76%).
Na terenie powiatu nie ma żadnego stałego ani mobilnego punktu pomiarowego jakości powietrza. Oceny jakości dla terenu powiatu dokonuje się poprzez techniki prognozowania/symulacji komputerowej. Jakość powietrza na terenie województwa jest ogółem dobra, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie gazowe: SO2, NO2 i CO. Problemem jest duża zawartość pyłów, w szczególności PM10 oraz benzo(a)pirenu. Powodem jest niska emisja oraz powszechne stosowanie niskiej jakości paliw oraz spalanie odpadów. W dalszej części posiedzenia jego uczestnicy oraz zaproszeni goście zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa na drogach powiatu w roku ubiegłym na podstawie danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji. Zebranych zaniepokoił wzrost liczby wypadków i kolizji w stosunku do lat wcześniejszych, głównie z winy kierujących pojazdami. Odnotowano też trzy wypadki śmiertelne. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano na drodze krajowej nr 15, drogach wojewódzkich oraz drodze powiatowej relacji Nowe Miasto Lubawskie – Boleszyn. Niepokoi też duża liczba ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. W tym kontekście podkreślono, że muszą być w dalszym ciągu prowadzone wzmożone kontrole Policji w zakresie pomiarów prędkości pojazdów oraz sprawdzanie trzeźwości kierujących pojazdami.
Bardzo też ożywioną dyskusję wywołał temat stale rozwijającej się na terenie naszego powiatu wielkotowarowej produkcji zwierzęcej. Bardzo szczegółową analizę w tym zakresie przedstawił naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Krzysztof Puwalski. Stwierdził, że w ostatnich dwóch latach producenci rolni wystąpili w dużej liczbie o pozwolenia na budowę dużych obiektów hodowlanych, w których będzie można hodować setki a nawet tysiące zwierząt. Uwzględniając już i tak wysoką produkcję zwierzęcą prowadzoną obecnie na terenie powiatu, co podkreślił Antoni Kurlikowski, przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii, rodzi to szereg problemów związanych z ochroną środowiska. Bardzo często też w takich przypadkach, jak chociażby w Wielkich Bałówkach lub Grodzicznie (o czym przypomniał radny Tadeusz Graszek) wywołuje to protesty mieszkańców tych miejscowości, sprzeciwiających się takim planom lub już obecnie prowadzonej produkcji z uwagi na występujące zapachy, a określając to bardziej dosadnie potężny smród. Bardzo często właściciel takich obiektów dysponuje niewielkim areałem ziemi, w związku z czym ma bardzo ograniczone możliwości w zakresie zagospodarowania gnojowicy i obornika powstającego w ramach cyklu produkcyjnego. Posiłkuje się oświadczeniami innych rolników o zagospodarowaniu tych produktów ubocznych w ich gospodarstwach, gdy tymczasem oni sami je wytwarzają w dużych ilościach. Prowadzi to do nadmiernej ilości azotu i fosforu w glebie, co przekłada się na zatrucie środowiska naturalnego (szczególnie zatrucia wód gruntowych a z czasem nawet wód głębinowych) oraz nadmiernej ilości tych składników chemicznych w produkowanych produktach roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz zwierzęta. W obecnym stanie prawnym Gminy, jako gospodarz danego terenu po spełnieniu przez inwestora określonych przepisami norm mają ograniczone możliwości w zakresie zablokowania takich inwestycji, mimo protestów mieszkańców tych miejscowości. W chwili obecnej taką możliwość daje tylko opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Niestety, na terenie naszego powiatu żadna z gmin wiejskich takich planów w zasadzie nie posiada. W trakcie dyskusji ujawniono również inne aspekty związane z tym tematem. Zauważono bowiem, że każda z instytucji działających na terenie powiatu zgodnie z obowiązującym prawem sprawdza tylko niektóre warunki w zakresie podjęcia takiej inwestycji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Nie odnosi się w takich przypadkach do analizowania innych opracowań i opinii, wykraczających ponad jej kompetencje. Często też brak współpracy między tymi instytucjami w zakresie całościowej oceny takiej inwestycji, gdyż to nie wynika bezpośrednio z aktualnego stanu prawnego.
Również pewne emocje wyzwoliła obecność na posiedzeniu przedstawicieli PGW Wody Polskie z Torunia. Przedstawili oni zadania, jakie mają realizować na terenie naszego powiatu. Poinformowali, że obecnie w związku z obowiązującą od 1.01.2018r. nową ustawą Prawo Wodne zmieniła się koncepcja związana z zarządzaniem wodami. Podstawowe założenia oparto o zlewnie poszczególnych cieków wodnych. Stąd też nasz powiat będzie obsługiwany przez przedstawicieli tej nowej instytucji usytuowanych w Nowym Mieście Lubawskim, Iławie, Brodnicy i Ostródzie. Tym samym samo takie rozwiązanie może i zasadne, bo danym ciekiem będzie zarządzać jedna placówka, to jednak z perspektywy rolnika występującego w roli klienta tej instytucji może szczególnie na początku jej działania rodzić pewne problemy. Do końca ubiegłego roku te sprawy były prowadzone w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Od początku obecnego roku Starostwo nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji, a nowa ustawa Prawo Wodne zobowiązała Starostów do przekazania całej posiadanej z wielu lat dokumentacji do PGW Wody Polskie. W tym kontekście, co podkreślono niepokoi, że mimo wynajęcia pomieszczeń przez PGW Wody Polskie na ulicy Grunwaldzkiej w dawnej przychodni prawdopodobnie dopiero z dniem 1 czerwca potencjalny klient będzie tam mógł załatwić swoją sprawę, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Omówiono również kwestie związane z zagrożeniem powodziowym dla naszego powiatu, podkreślając jednak, że dotyczy to głównie podtopień terenów położonych w sąsiedztwie rzek Drwęcy i Wel w przypadku intensywnych opadów śniegu i szybkiej odwilży lub długotrwałych opadów deszczu, jak miało to miejsce w roku ubiegłym.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu do sezonu letniego. Powiatowe służby, inspekcje i straże przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też korzystanie ze zwyczajowych kąpielisk na terenie naszego powiatu będzie wymagało od kapiących się zachowania maksimum warunków bezpieczeństwa.
W dalszej części posiedzenia omówiono również obszarową ocenę jakości wody przeznaczoną do spożycia za 2017 r., stwierdzając, że spełniała ona określone normy, a w przypadku ich pogorszenia były natychmiast sprawdzane przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i poprawiane przez administratorów wodociągów.
Podkreślono również potrzebę zapewnienia pomocy psychologicznej w przypadku zdarzeń powodujących różnego rodzaju tragedie ludzkie. Również za zasadne uznano wszelkie działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież.

K. Grzonkowski

Czytany 421 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.