piątek, 05 październik 2018 13:11

Informacja dotycząca znowelizowanych przepisów ustawy o odpadach

Podmioty prowadzące działalność
w zakresie gospodarowania odpadami

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW
USTAWY O ODPADACH


Starosta Nowomiejski informuje, że weszły w życie istotne zmiany, wynikające
z nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), w szczególności z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), m.in.:.

1. Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 6 odpady mogą być magazynowane nie dłużej niż 1 rok, licząc dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów łącznie.
Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) do okresu magazynowania odpadów magazynowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu:
- dotychczasowym, o ile do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało nie więcej niż 1 rok;
- nadanym niniejszą ustawą, o ile do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania pozostało więcej niż 1 rok;
- dotychczasowym, w przypadku magazynowania odpadów, o których mowa w art. 25 ust. 4b ustawy o odpadach.
Przepisy ustawy są wiążące, niezależnie od terminów wskazanych w decyzjach dotyczących gospodarowania odpadami, wydanych na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów.

2. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wytwórca, który przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy uzyskał tzw. milczącą zgodę uznającą przedmiot lub substancję za produkt uboczny jest obowiązany w terminie 6 miesięcy do dokonania nowego zgłoszenia (do 5 marca 2019 r.).

3. Wprowadzony został obowiązek monitoringu miejsc magazynowania odpadów. Taki monitoring będzie musiał być prowadzony przez całą dobę i pozwalać na identyfikacje przebywających w tym miejscu osób (6 miesięcy na dostosowanie – do 5 marca 2019 r.).

4. Istotne zmiany zostały ujęte w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zbieranie
i przetwarzanie odpadów oraz dokonywania w nich istotnych zmian.
Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg jest obecnie marszałek województwa (również w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie).
Do wniosku o wydanie/istotną zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dołącza się m. in. zaświadczenia o niekaralności, oświadczenie o niekaralności, operat przeciwpożarowy oraz proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń
(art. 42 ustawy). Zabezpieczenie będzie mogło mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Wysokość zabezpieczenia ma być obliczana jako iloczyn największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana
w instalacji. Konkretne stawki - w zależności od rodzaju odpadów - zostaną określone
w rozporządzeniu do ustawy.
Ponadto zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez WIOŚ oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów (art. 41a ust. 1a).
Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego PSP, sporządzenia operatu przeciwpożarowego oraz zabezpieczenia roszczeń nie stosuje się w stosunku do odpadów niepalnych.

Natomiast w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) dodano art. 183c, zgodnie z którym pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie zwalniają wytwarzających odpady z wykonania operatu przeciwpożarowego.

Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o zmianę decyzji. Jeżeli posiadacz nie złoży wniosku, decyzja wygasa.

Czytany 511 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.