środa, 18 styczeń 2017 09:34

Dyżury aptek

Napisane przez

UCHWAŁA NR XXVI/195/2016 RADY POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego

Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45 poz. 271 ze zm.) po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, Wójta Gminy Biskupiec, Wójta Gminy Grodziczno, Wójta Gminy Kurzętnik , Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dyżury świąteczne, które rozpoczynają się od godz. 9.00 ustala się zgodnie z następującym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dyżury nocne apteki wymienione w ust. 2 pełnią apteki w systemie 4 dniowym (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) i 3 dniowym (piątek, sobota, niedziela) przy czym za pracę nocną przyjmuje się czas pomiędzy 20.00 a 8.00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Dyżur nocny rozpoczyna się odpowiednio w 4 – dniowym
dyżurze w poniedziałek, 3 dniowym dyżurze w piątek o godz. 20.00, a kończy się o godz. 8.00 w piątek w systemie 4 dniowym i w poniedziałek w systemie 3 dniowym. W soboty i niedziele apteka dyżurująca czynna jest całą dobę.
2. Dyżury, o których mowa w § 3 ust. 1 pełnią kolejno następujące apteki:
1) Apteka „Pod Orłem” ,ul. Rynek 12, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
2) Apteka „Jola” ,ul. 19 stycznia 6, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
3) Apteka „Malwa”, ul. Grunwaldzka 11, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
4) Apteka „Panaceum”, ul. Mickiewicza 11 b, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie,
5) Apteka „”PHARMA- LAND”, ul. 3 Maja 4, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie .
§ 4. Zobowiązuje się właścicieli aptek do umieszczania w ich siedzibie, w miejscu widocznym dla klienta informacji o godzinach pracy danej apteki oraz o aptece pełniącej dyżur w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
§ 5. W wyjątkowych przypadkach, gdy apteka nie będzie mogła pełnić dyżuru całodobowego w ustalonym terminie z jakiegokolwiek powody, zobowiązana jest zorganizować we własnym zakresie zastępstwa i poinformować o tym Starostę Nowomiejskiego oraz wszystkich zainteresowanych nie później niż 48 godzin przed planowaną zmianą.
§ 6. W razie likwidacji lub czasowego zawieszenia działalności aptek o których mowa w § 3 ust. 2 następuje 7 – dniowy system pełnienia dyżurów nocnych przez apteki przy czym za pracę nocną przyjmuje się czas pomiędzy 20.00 a 8.00 dnia następnego. Dyżur nocny rozpoczyna się w piątek o godz. 20.00 a kończy się o godz. 8.00 w następny piątek. W soboty i niedziele apteka dyżurująca czynna jest cała dobę. Dyżur pełni kolejna apteka po aptece zlikwidowanej lub czasowo zamkniętej zgodnie z § 3 ust. 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc uchwała nr VI/61/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 2015 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowomiejskiego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Czytany 6809 razy