Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

9 listopada 2018 r. pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka w sali operacyjnej PZZK w Komendzie Powiatowej PSP odbyła się gra decyzyjna składu osobowego PZZK z udziałem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Tomasza Waruszewskiego. Działania Zespołu dotyczyły konieczności podjęcia takowych w związku z opracowaną aplikacyjnie na potrzeby tej gry decyzyjnej określonej sytuacji planistycznej. Zgodnie z nią Zespół miał za zadanie omówić niezbędne działania konieczne do realizacji na skutek wystąpienia silnego wiatru, skutkującego licznymi zdarzeniami polegającymi na tarasowaniu dróg przez wiatrołomy, uszkodzeniu budynków i przerwach w dostawach energii elektrycznej. W międzyczasie dodatkowo doszło do pożaru lasu w miejscowości Radomno, co spowodowało konieczność uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu Wójta Gminy. Zgodnie z omawianym scenariuszem rozwoju następujących po sobie zdarzeń pożar lasu, z uwagi na silny wiatr, przy uwzględnieniu jego kierunku zagrażał miejscowościom Bagno i Jamielnik. Uwzględniając powyższe, członkowie Zespołu w osobach kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników Starostwa Powiatowego przedstawili swoje oceny i możliwości podejmowanych działań zgodnie z posiadanymi przez siebie kompetencjami. Sytuacja została uznana za bardzo trudną, wymagającą zaangażowania całego potencjału ratowniczego powiatu. Służbą wiodącą podczas tej potencjalnej akcji ratowniczej byłaby Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy udziale jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu. Podkreślono również konieczność pełnego zaangażowania się Komendy Powiatowej Policji, Zarządu Dróg Powiatowych, Szpitala, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Lekarza Weterynarii, służb leśnych oraz służb komunalnych w poszczególnych Gminach – zgodnie z procedurami Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, analizując przedstawioną sytuację poinformował o przygotowaniach do ewakuacji mieszkańców zagrożonych miejscowości Bagno i Jamielnik. Stwierdził, że potrzebował by w tym zakresie niezbędnej pomocy ze strony Policji i innych służb powiatowych, a także sąsiednich gmin. Za najtrudniejszą do wykonania członkowie Zespołu uznali ewakuację zwierząt hodowlanych z uwagi na skalę prowadzonej produkcji. Zwrócono również uwagę na ścisłą współpracę z uwagi na bliskie sąsiedztwo terenu objętego pożarem z powiatem iławskim oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie w celu zapewnienia pomocy z poza terenu powiatu. Podkreślono również bardzo ważną rolę w zakresie właściwego i szybkiego przekazywania informacji dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem terenów zagrożonych pożarem.
Po zakończonej grze decyzyjnej członkowie Zespołu udali się do lasu w miejscowości Radomno, gdzie byli obserwatorami ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP. W ćwiczeniu, stanowiącym jeden z elementów scenariusza gry decyzyjnej /pożar lasu/ uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP z terenu powiatu nowomiejskiego.

15 listopada 2018 roku Starostwo Powiatowe wraz z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim obchodziło „Światowy Dzień Rzucania Palenia”. Obchody rozpoczęły się od przywitania zgromadzonych gości przez Wicestarostę Katarzynę Trzaskalską oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ewę Pielak. Pani Maria Szymankiewicz wraz z 5 letnimi dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Nowego Miasta Lubawskiego przygotowały część artystyczną odwołującą się do Rzucania Palenia przez dorosłych. Następnie Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Iwona Krajewska zaprezentowała zły wpływ palenia na zdrowie człowieka w formie filmu, który zaciekawił zgromadzonych. W ramach obchodów Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs na Autorską Koszulkę z kampanią Rzuć Palenie.

Wyniki konkursu plastycznego „Koszulka- Rzuć Palenie”
IV- VI klasa szkoły podstawowej
1 miejsce Alicja Bojarska SP nr 1 Nowe Miasto Lubawskie
2 miejsce Damian Urban SP Biskupiec
3 miejsce Natalia Wit SP Biskupiec

VII-VIII klasa szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum
1 miejsce Oliwia Florenc SP nr 1 Nowe Miasto Lubawskie
2 miejsce Nikola Prusinowska SP Kurzętnik
2 miejsce Zuzanna Dąbrowska SP Nowe Miasto Lubawskie
3 miejsce Paulina Jamroży SP Kurzetnik

Szkoła ponadpodstawowa
1 miejsce Oliwia Tucholska LO ZS Norwid
2 miejsce Kinga Orzoł ZSZ Kurzętnik
3 miejsce Bartłomiej Dąbrowski ZSZ Kurzętnik
Wyróżnienie Weronika Plitt ZSZ Kurzętnik

Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Tekst i zdjęcia: OP

Uczniowie ZSZ przygotowali uroczysty apel z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w czasie którego zaprezentowano wiersze i piosenki poświęcone ojczyźnie i wolności. Była to okazja do refleksji, głębokiej zadumy nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny. Wspólne odśpiewanie o godzinie 11.11 hymnu państwowego, a następnie Marszu Pierwszej Brygady było powodem do wielu wzruszeń. W dalszej części uroczystości ksiądz Maciej Górka odmówił modlitwę za Ojczyznę i pobłogosławił zgromadzonych. Powiewające biało-czerwone flagi, wzniesione szaliki z napisem Polska i okrzyki Polska biało-czerwoni! to wspaniały akcent kończący uroczystość. Apel przygotowywała: Pani Anna Faltynowska, Pani Bożena Szarek, Pani Patrycja Brodzińska z przedstawicielami klas I TE, IIITI,IVTI,IVTE,ICBS.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

Projekt „100 dębów pamięci bohaterów Niepodległej" ma na celu utrwalenie w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia, tę wspaniałą rocznicę, ale przede wszystkim wybitne postaci, które wywarły istotny wpływ na odzyskanie oraz utrwalenie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 9 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku został posadzony dąb pamięci poświęcony Augustowi Emilowi Fieldorfowi „Nilowi”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli uczniowie Szkolnego Klubu Armii Krajowej wraz z opiekunem p. Jolantą Paplińską. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wicestarosta Powiatu Nowomiejskiego p. Katarzyna Trzaskalska, leśniczy Nadleśnictwa Iława p. Jan Czapliński. W czasie uroczystości uczniowie przedstawili postać Augusta Fieldorfa, jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy podziemia niepodległościowego, zwrócili szczególną uwagę na tragiczną historię śmierci bohatera oraz na walkę rodziny o odnalezienie miejsca pochówku. Współtwórcami projektu są: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

czwartek, 15 listopad 2018 07:34

Konferencja „Absolwent na rynku pracy”

Dnia 08.11.2018r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbyła się Powiatowa Konferencja w zakresie doradztwa zawodowego „Absolwent na rynku pracy” organizowana w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Organizatorami konferencji byli: Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespół Szkół w Bielicach oraz Powiatowy Koordynator projektu- Pani Hanna Karczyńska. Konferencja skierowana była do uczniów klas, którzy w tym roku ukończą szkoły i staną się beneficjentami rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, Zespołu Szkół w Bielicach oraz Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Z zaproszenia organizatorów skorzystali także przedstawiciele lokalnych zakładów pracy, rodzice uczniów, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi oraz nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach naszego powiatu, a także powiatów ościennych.
W czasie trwania konferencji można było wysłuchać słów naszych absolwentów: Wójta Gminy Kurzętnik Pana Wojciecha Dereszewskiego oraz twórcy Kaczego Bagna Miejsca Inicjatyw Pozytywnych Pana Michała Łapińskiego, którzy opowiedzieli zgromadzonym jak potoczyła się ich droga zawodowa, która doprowadziła ich do miejsca, w którym aktualnie się znajdują. Podczas konferencji swoja ofertę szkoleniową przedstawili: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, Firma Szkoleniowo- Usługowa Mieczysław Czajkowski w Smolnikach, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczego Hufca Pracy w Kurzętniku, Ośrodka Szkolenia Zawodowego War - Motor w Nowym Mieście Lubawskim oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Iławie. Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia, mając jednocześnie nadzieję, że czas spędzony w murach Szkoły Zawodowej najwyższej jakości zaowocuje trafnymi wyborami i decyzjami podjętymi przez absolwentów szkół, a dyrektorom, pedagogom, doradcom zawodowym i rodzicom pozwoli w taki sposób pokierować życiem młodych ludzi, aby w życiu zawodowym odnosili same sukcesy.

Tekst i zdjęcia: ZSZ Kurzętnik

środa, 14 listopad 2018 14:58

I Sesja Rady Powiatu - 22.11.2018

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Elblągu II Arkadiusz Zaczek zwołał I sesję szóstej kadencji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na dzień 22 listopada 2018 r. godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego wraz z porządkiem obrad.


Przewodniczący Zarządu
Andrzej Ochlak

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Nowe Miasto Lubawskie zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek pobranych 6.11.2018 r. Jakość wody odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda w Wodociągu Publicznym Nowe Miasto Lubawskie jest zdatna do spożycia.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt.2, ust.2, art. 13 oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Nowomiejskiego w 2019 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

środa, 07 listopad 2018 12:45

Badania mammograficzne

Drogie Panie,

jeśli macie 50 – 69 lat, jesteście ubezpieczone, nie byłyście leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miałyście wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat
 • lub jesteście w grupie ryzyka i otrzymałyście w roku poprzednim wynik ze wskazaniem do wykonania mammografii po 12 miesiącach

skorzystajcie z badań mammograficznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi refundowanych przez NFZ.

Możecie w nich wziąć udział bezpłatnie, bez skierowania lekarskiego, na obszarze całej Polski, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Badaj się co dwa lata, przestrzegaj terminów!

Pamiętajcie, że systematyczne i regularne badania mammograficzne umożliwiają wykrycie zmian nowotworowych w ich wczesnej fazie, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Mammografia jest całkowicie bezpieczna. Dawka promieniowania jest porównywalna z prześwietleniem zęba. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego zostaną ocenione przez dwóch lekarzy radiologów, a jeśli nie będą zgodni, co do wyniku - opisane przez trzeciego lekarza arbitra. Porównamy je ze zdjęciami z wcześniejszych mammografii, co powoli nam na rzetelną ocenę ewentualnych zmian. W sytuacji, gdy badanie będzie wymagało pogłębionej diagnostyki, udzielimy wszelkich wskazówek i pomożemy w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań w najbliższych ośrodkach diagnostycznych.

Nie odkładaj profilaktyki na później!

Zgłoś się na najbliższe badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie) LUX MED, które odbędą się w miejscowości: Kurzętnik – 7 grudnia 2018 przy Gminnym Centrum Kultury, ul. Kościuszki 17

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania zarejestruj się wcześniej pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przynieś ze sobą zdjęcia / płyty z poprzednich mammografii – pozwolą nam porównać obecne wyniki z poprzednimi badaniami.

Wszystkie Panie uczestniczące w badaniu otrzymają prezent w postaci próbek kosmetyków firmy Ziaja.

 

Pozdrawiam,
Anna Niemirska
Specjalista ds. Marketingu i PR
LUX MED Diagnostyka, Region Mammografia, ul.Nocznickiego 8a, 81-454 Gdynia
m: 607 931 133 e: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 31 październik 2018 14:25

LI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 07 listopada 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie LI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034 ze zm.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/292/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2018 r. ze zm.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowanie.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.


Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Wiśniewski

Strona 1 z 52