Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

piątek, 18 styczeń 2019 15:08

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!
Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych i dziesięć zamkniętych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Konkurs odbędzie się w terminie od 15-go stycznia do 30-tego marca 2019. Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe gry edukacyjne. Odbędzie się wirtualna rozgrywka w recyklingu elektroodpadów - Liga Elektrorecyklingu. Ekozespoły będą także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach! Wezmą udział w kampanii „STOP jednorazowemu plastikowi”.
W kwietniu br. jury oceni nadesłane prace konkursowe i przyzna nagrody - przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne. Konkurs jest bezpłatny, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie WWW.chlorofil.com.pl
Przystępując do konkursu dowiesz się, dlaczego tak ważna jest selektywna zbiórka odpadów. Dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu i dlaczego coraz więcej przedmiotów projektuje się w tzw. cyklu zamkniętym.
Konsumpcja; w tym produkcja, transport i dystrybucja dóbr, a więc produktów codziennego użytku: ubrań, żywności, urządzeń gospodarstwa domowego odpowiada za 50% emisji CO2. Umiejętne postępowanie z odpadami dóbr konsumpcyjnych to bardzo ważne wyzwanie współczesnego świata. Już dzisiaj każdy Europejczyk wytwarza dziennie 1,3 kg odpadów dziennie, co stanowi 500 kg odpadów rocznie ( objętość worka typu big-bag o wymiarach 90 x 90 x90 cm).
Spróbujmy wyobrazić sobie małe fikcyjne miasteczko, w którym mieszka 10 tysięcy mieszkańców i nie ma odbioru śmieci. Gdyby każdy mieszkaniec ustawił swój roczny zbiór nieodebranych odpadów w jednym i tym samym miejscu, to po roku zbierania, mielibyśmy wysypisko śmieci o powierzchni prawie 1ha. Oczywiście nikt nie dopuści do tak absurdalnej sytuacji i w rzeczywistości odpady są nie tylko odbierane, ale dalej przetwarzane i poddawane recyklingowi.
Często potrzebna jest specjalistyczna wiedza jak je posegregować w bezpieczny sposób. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z jednej strony zawierają metale nieszlachetne takie jak stal czy aluminium lub miedź i metale cenne jak złoto, srebro, pallad, z drugiej zaś toksyczne składniki takie jak ołów, rtęć, kadm. Zużyte urządzenia muszą być posortowane według kategorii i skierowane do określonych centrów przetwarzania. W zależności od ich charakteru, zostaną one zdemontowane ręcznie w celu oczyszczenia, po czym wysłane do odpowiednich zakładów przetwórczych. Metale żelazne można ponownie wykorzystać w hutnictwie żelaza i stali, a metale nieżelazne: miedź, cynk, aluminium do wytwarzania elementów elektronicznych lub kabli. Niektóre tworzywa sztuczne trafią do zakładów, gdzie będą ponownie formowane lub wytłaczane w nowe formy użytkowe, niestety nie wszystkie tworzywa do tego się nadają. Bardzo groźne są polibromowane difenyloetery (PBDE). Te substancje zawarte są w tych samych elementach elektronicznych, w których znajdują się cenne metale takie jak złoto, srebro czy platyna. To grupa 209 różnych bromowanych chemikaliów używanych m. in. do opóźniania zapłonu tworzyw sztucznych. Uwolnione podczas nielegalnego demontażu odpadów elektroodpadów, mogą powodować nowotwory, uszkodzenia wątroby czy bezpłodność. Są bardzo groźne nie tylko dla osób, które nielegalnie demontują zużyty sprzęt - co jest karane prawem - ale dla całej społeczności ludzi mieszkających w pobliżu.
Pod koniec okresu użytkowania pomyśl o recyklingu zestarzałego przedmiotu i jego opakowania. To bardzo ważny moment w cyklu obiegu zamkniętego. Możesz skorzystać z kilku możliwości selektywnej zbiórki.
Dla ciebie, jako użytkownika najważniejszy jest czas kiedy korzystasz z urządzenia. Jak myślisz, który etap jest najważniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego?
Odpowiedź: Oczywiście ten etap najbardziej „ciąży” na środowisku naturalnym, w którym wydobywamy surowce, przetwarzamy je produkując przy tym odpady i zużywając ogromne ilości energii elektrycznej. Wpływ na środowisko naturalne można zmniejszyć poprzez umiejętne zaprojektowanie urządzeń w taki sposób, aby mogły służyć jak najdłużej, a ich poszczególne moduły nadawały się do recyklingu.

Warszawa, dn. 10.01.2018

Kontakt do koordynatora konkursu:
Agnieszka Oleszkiewicz
Fundacja Chlorofil, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.kom 608 633 593, www.chlorofil.com.pl

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego
1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin w zakresie działań wychowawczo - opiekuńczych – 5 000,00 zł
2. Aktywizacja niepełnosprawnych – 5 000,00 zł
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 3 000,00 zł
4. Promowania zdrowego stylu życia- 5 000,00 zł
5. Promowania tradycji kulturowych w powiecie nowomiejskim - 5 000,00 zł
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży -5 000,00 zł
7. Turystyka i krajoznawstwo – 2 000,00 zł
8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 7 000,00 zł
9. Ochrony zwierząt – 3 000,00 zł
II. Zasady przyznawania dotacji
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) realizujące wyłącznie zadania o zasięgu ponadgminnym.
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna wskazuje jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publicznej.
III. Termin i warunki realizacji zadnia publicznego
1. Zadanie winno być realizowane w roku 2019.
2. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.450 ze zm.).
3. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania powstałe od dnia podpisania umowy. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz wykorzystania środków określi umowa.
IV Termin i sposób składania ofert
1. Do konkursu należy składać pisemne oferty na realizację zadania na formularzu stanowiącym załącznik Rozporządzenia Ministra Rodziny, Racy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. 2016 r. poz. 1300).
2. Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pok. nr 16) w terminie do 11 lutego 2019 r. do godziny 15.15 w formie pisemnej na obowiązującym wzorze oferty w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą oferenta i nazwą zadania.
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) aktualny statut podmiotu,
c) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania publicznego.
5. Kopie wszystkich dołączonych do ofert załączników - każda strona załącznika - powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.
6. Kryteria formalne oceny ofert – oferta realizacji zadania publicznego nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a) oferta została złożona po terminie,
b) oferta została złożona na niewłaściwym formularzu,
c) zadanie nie mieści się w działalności statutowej oferenta,
d) przedmiot oferty nie jest zgodny z przedmiotem zadania,
e) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby,
f) termin realizacji zadania jest niezgodny ze wskazanym w pkt. III.1 niniejszego ogłoszenia,
g) do oferty nie załączono załączników określonych w pkt. IV.4 niniejszego ogłoszenia,
h) dołączona do oferty kopia któregokolwiek załącznika nie jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione
7. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
8. Po terminie składania ofert nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty lub wnoszenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów.
9. Wymagany wkład własny (finansowy, rzeczowy, osobowy) wynosi 10%
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1. Wybór ofert na realizację zadań publicznych zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia zamknięcia terminu składania ofert.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – pokój nr 15 przez komisję konkursową złożoną z: przedstawiciela podmiotu zlecającego zadanie , radnego Rady Powiatu, przedstawiciela Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego. W pracach komisji konkursowej uczestniczy także w głosem doradczym pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych .
3. Kryteria wyboru oferty
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację /0-10/,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania /0-20/,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane /0-20/,
d) ocena wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków /0-20/,
e) ocena udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł /punktacja 0-20/ ,
f) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne - rzetelność , terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków /0-10/
4. W otwartym konkursie ofert na realizację jednego zadania może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim po zapoznaniu się z propozycją komisji konkursowej w formie Uchwały.
6. Od Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie wyboru oferty nie przysługuje odwołanie.
7. O wyborze oferty, na którą zostanie udzielona dotacja, podmioty zostaną powiadomione pisemnie.
8. W przypadku przyznania niższej kwoty niż wnioskowana oferent zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji doręczyć zmienioną kalkulację kosztów dostosowaną do przyznanej dotacji.
9. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego.
VI. Informacja o zadaniach zrealizowanych w roku 2018.
1) Promowanie zdrowego stylu życia:
- Polski Czerwony Krzyż – 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostaszewo – 1 780,00 zł
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie” Amazonki”– 720,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
- Stowarzyszenie Klub Seniorów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie – 800,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu – 500,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu – 500,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik– 1 200,00 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1 000,00 zł /oferta złożona w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)/
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik– 1 000,00 zł /oferta złożona w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)/
3) Aktywizacja Niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1 550,00 zł
- Stowarzyszeniu Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Koła w Nowym Mieście Lubawskim – 1 200,00 zł
4) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – 5 000, 00 zł
5) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila” – 4 000,00 zł - Stowarzyszenie Kolekcjonersko- Strzeleckie Orły – 2 000,00 zł
6) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1 372,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu – 1 000,00 zł
7) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nowe Miasto Lubawskie - 1 000,00 zł
8) Turystyka i krajoznawstwo - Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania – 1 750,00 zł /oferta złożona w trybie małych zleceń na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)/

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 24 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2019 r.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
Przed sesją o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń umieszczony jest projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Nowomiejskim z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Projektu, w postaci ankiety w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (ankieta dostępna również w siedzibie Starostwa Powiatowego) lub elektronicznie (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP) do dnia 28.01.2019 r.


W związku z opracowywaniem projektu uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Nowomiejskim Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowomiejskiego do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się 28.01.2019 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 ( pokój nr 15).

poniedziałek, 14 styczeń 2019 13:05

Toast noworoczny

11 stycznia 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbył się tradycyjny Powiatowo - Miejski Toast Noworoczny. Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego Józefem Blankiem gościli na nim prawie 200 osób.  Wśród gości obecni  byli: w zastępstwie marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Bogdan Bartnicki, Jolanta Szulc – radna sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego, Starosta Brodnicki Piotr Boiński,  przedstawiciele władz samorządów gminnych, radni, przedstawiciele służb, inspekcji i straży,  przedsiębiorcy i rzemieślnicy z terenu miasta i powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych – miejskich i powiatowych, urzędnicy, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz lokalnych mediów. Przybyłych gości przywitał starosta powiatu i burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Gospodarze złożyli życzenia noworoczne. Włodarze w krótkich wystąpieniach swą uwagę poświęcili na podsumowanie zrealizowanych w roku 2018 i planowanych na rok 2019 zadaniach inwestycyjnych.  Uroczystość uświetnił występ Mirosława Derdasa – nowomiejskiego Elvisa Presleya. Po części artystycznej Starosta Nowomiejski i Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego zaprosili gości na poczęstunek.  

Pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego Pana Andrzeja Ochlaka w dniu 21 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dokonano oceny przygotowań powiatu do nadchodzącej zimy. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Członków Zespołu – przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży poczyniono w tym zakresie wzorem lat ubiegłych odpowiednie przygotowania. M. in. Zarząd Dróg Powiatowych zgromadził już zapas mieszaniny piasku z solą oraz zabezpieczył odpowiedni sprzęt do zimowego utrzymania przejezdności dróg powiatowych. Jak przekazano, podobne zabezpieczenia poczyniły również służby administrujące drogami gminnymi, wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 15. Członkowie Zespołu zostali też poinformowani przez przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie o stanie realizacji w zakresie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej w odniesieniu do naszego powiatu. Prowadzona jest w dalszym ciągu rekrutacja wśród ochotników do tej formacji, a chętni mogą się zgłaszać do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, gdzie uzyskają stosowne informacje. WKU prowadzi również nabór do pozostałych rodzajów wojsk w ramach służby przygotowawczej , a także do szkół wojskowych.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przedstawił organizację ratownictwa specjalistycznego w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym na terenie powiatu nowomiejskiego. Poinformował, że w poszczególnych Komendach Powiatowych PSP znajdują się wyspecjalizowane grupy ratownicze zajmujące się m. in. ratownictwem wodnym, unieszkodliwianiem zagrożeń ekologicznych, poszukiwaniem osób zaginionych itp.. Również w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszego powiatu, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego znajdują się wyspecjalizowane grupy w zakresie ratownictwa wodnego jak np. OSP Bratian, OSP Skarlin, ratownictwa technicznego – OSP Marzęcice, OSP Brzozie, OSP Biskupiec. Podkreślono, że dzięki temu rozwiązaniu specjalnie przygotowani ratownicy oraz typowo specjalistyczny sprzęt będący na ich wyposażeniu zwiększa efektywność działań ratowniczych. Członkowie PZZK zapoznali się też i zaopiniowali Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany na nowo w oparciu o wytyczne Wojewody Warmińsko -Mazurskiego w cyklu dwuletnim, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym przez Starostę Nowomiejskiego. Najogólniej Plan w sposób szczegółowy definiuje najważniejsze zagrożenia dla naszego powiatu, a także określa procedury postępowania Starosty Nowomiejskiego oraz jednostek powiatowych w zakresie likwidacji lub ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych na terenie naszego powiatu. Plan zostanie następnie przedłożony do zatwierdzenia Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu. Po spełnieniu tych wymogów będzie stanowił podstawowy akt prawny na szczeblu powiatu w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym. Tym samym przestanie obowiązywać wcześniejsza wersja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego z roku 2016.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj:  www.miir.gov.pl/ksrr. Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:

 • przy użyciu formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
 • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"

Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

piątek, 21 grudzień 2018 14:36

III Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (IV)”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia delegatów powiatu nowomiejskiego na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad III Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
Przed sesją o godz.13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Uprzejmie informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną" która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa powyżej jest udzielana w zakresie, w jakim pomoc prawna dotyczy wykonywanych przez koło gospodyń wiejskich zadań oraz jego organizacji. Nieodpłatna pomoc prawna nie może dotyczyć indywidualnych spraw członków koła gospodyń wiejskich".

poniedziałek, 17 grudzień 2018 08:37

IX Jarmark Bożonarodzeniowy

W scenerii zimowej odbył się IX Jarmark Bożonarodzeniowy 16 grudnia 2018 na rynku w Nowym Mieście Lubawskim. Organizatorami Jarmarku było Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. W tym roku odwiedzić można było równo 70 stoisk. Popularne były stoiska z drzewkami świątecznymi, wypiekami a także daniami ciepłymi. I tym razem gościliśmy wystawców z Litwy ze swoimi wyrobami mięsnymi i nie tylko. Kolejki ustawiały się do naszych regionalnych rzemieślników po wędliny. Jak co roku Starostwo Powiatowe przygotowało bezpłatny poczęstunek dla odwiedzających jarmark, tym razem była to gorąca świąteczna herbata i słodkie ciastka, którymi częstował Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz z wykonawcą słodkości Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Mirosławem Wodarą i jego uczniami.
Talenty wokalne do występu na jarmarku przygotowały Panie: Sylwia Pisarska oraz Oliwia Olęcka- instruktorki Mini Studia Piosenki Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Wykonawcami kolęd na żywo byli Agata Chiniewicz, Hanna Chiniewicz, Marysia Makowska, Jakub Cieplak, Roksana Kłosowska, Anastazja Nowicka, Iga Nowicka, Paulina Pijaczyńska, Amanda Ziółkowska i Martyna Jamroży.
Starostwo Powiatowe ogłosiło konkurs w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie powiatu nowomiejskiego. Do 7 grudnia 2018 r. wpłynęło 198 prac plastycznych z 16 szkół.

Komisja oceniła prace i wyróżniła następujące osoby z poszczególnych kategorii :


Kategoria I-III klasy szkoły podstawowe:

1. Kacper Jaroszewski Rynek
2. Natalia Preus SP Gwiździny
3. Marcel Malinowski SP Brzozie Lub.
4. Kacper Ilukowicz SP Kurzętnik
5. Miłosz Gutowski SP Tylice
6. Amelia Głowacka SP Tereszewo
7. Dominika Woźniak SP Szwarcenowo
8. Michalina Mówińska SP 1 NML
9. Małgorzata Żurawska SP Nr 2 NML
10. Paulina Pieńczewska SP Radomno
11. Zofia Kłosowska SP Bratian
12. Adrian Wiśniewski SP Biskupiec
13. Marika Rutkowska SP Lipinki
14. Sebastian Opasik SP 1 NML

Kategoria IV- VI klasa szkoły podstawowej:


1. Paulina Arentowicz SP Gwiździny
2. Julia Kijewska SP Bratian
3. Weronika Kulwicka SP Radomno
4. Olaf Hinc SP nr 2 NML
5. Kornelia Lipińska SP Tylice
6. Korneliusz Kowalczyk SP Kurzętnik
7. Jan Caliński SP Szwarcenowo
8. Bartosz Puchalski SP Skarlin
9. Oliwia Głowacka SP Tereszewo
10. Oliwia Truszczyńska SP Zwiniarz
11. Maciej Wilary SP Biskupiec

Kategoria VII- VIII klasa szkoły podstawowej, III klasa gimnazjum


1. Oliwia Sochacka SP Szwarcenowo
2. Magdalena Podgórska SP Bielice
3. Michał Kwiatkowski SP 2 NML
4. Iga Jakubowska SP Łąkorz
5. Tamara Madoń SP Gwiździny

Wszyscy laureaci konkursu plastycznego otrzymali podczas IX Jarmarku Bożonarodzeniowego pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Z okazji 100 letniej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Starostwo Powiatowe przygotowało Quiz na żywo. Podczas jarmarku zadawane były pytania dzieciom i dorosłym dotyczące Polski oraz powiatu nowomiejskiego. Za poprawną odpowiedz uczestnicy otrzymywali drobne nagrody. Atrakcją dla dzieci był spacerujący Olaf wraz z Elsą i Śnieżynką.
W tym roku statuetka za najciekawsze stoisko trafiło do pana Andrzeja Andrzejewskiego ze Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych z Kurzętnika.

Tekst: Sabina Junkrowska
Zdjęcia: Krzysztof Andrzejczak

Strona 1 z 54