czwartek, 10 maj 2018 13:04

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach

INFORMACJA - uzupełnienie

GM.6840.1.2017

Nowe Miasto Lubawskie, 19.09.2018 r.
 
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje o wyniku II rokowań po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego, położonej w miejscowości Czachówki, oznaczonej ewidencyjnie nr 53/1, KW EL1N/00026329/2.
Pow. działki 3,9400 ha, pow. użytkowa budynku szkoły – pałacu 929,62 m² oraz pow. sali gimnastycznej 537,50 m2.
Cena wywoławcza 656 166,00 zł, po zastosowaniu bonifikaty 515 712,00 zł.
W dniu 06.07.2018 r. wyznaczonym na dzień składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach wpłynęło jedno zgłoszenie zabezpieczone wpłatą zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy.
W dniu 10.07.2018 r. komisja przeprowadzająca rokowania ustaliła nabywcę nieruchomości, wobec czego rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.
Nabywcą nieruchomości są Państwo Gabriela i Jarosław Olszewscy za cenę 520 000,00 zł.

____________________________________________

GM.6840.1.2017

Nowe Miasto Lubawskie, 17.07.2018 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje o wyniku II rokowań po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego, położonej w miejscowości Czachówki, oznaczonej ewidencyjnie nr 53/1, KW EL1N/00026329/2.

Pow. działki 3,9400 ha, pow. użytkowa budynku szkoły – pałacu 929,62 m² oraz pow. sali gimnastycznej 537,50 m2.

Cena wywoławcza 656 166,00 zł, po zastosowaniu bonifikaty 515 712,00 zł.

W dniu 06.07.2018 r. wyznaczonym na dzień składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach wpłynęło jedno zgłoszenie zabezpieczone wpłatą zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylania się od zawarcia umowy.

W dniu 10.07.2018 r. komisja przeprowadzająca rokowania ustaliła nabywcę nieruchomości, wobec czego rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.

 


Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121)
OGŁASZA
II ROKOWANIA PO DRUGIM  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 
1
Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości
KW EL1N/00026329/2
Działka nr 53/1 obręb 3 Czachówki, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko - mazurskie
2
Powierzchnia nieruchomości
3,9400 ha
3
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu, działka nr 53/1 położona jest w obszarze stabilizacji i gospodarki rolnej
5
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu
Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, BIP – www.bip.powiat-nowomiejski.pl, Gazeta Nowomiejska, otoprzetargi.pl Monitor Samorządowy
6
Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Sekretariat: tel. 56 472 42 20, fax 56 472 42 22;
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych:
 tel. 56 472 42 10, 56 472 42 12
 
1.Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana zespołem  pałacowo – parkowym obejmującym:
1) park przylegający z jednej strony do rzeki Osy,
2) pałac z połowy XIX wieku o pow. użytkowej 929,62 m2,
3) budynek sali gimnastycznej z 2003 r. o pow. użytkowej 537,50 m2,
4) infrastrukturę techniczną: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.
Cały zespół pałacowo – parkowy w Czachówkach został wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/700/1-7 zgodnie z decyzją nr WO/-PSOZ/DKI-IA-15/455/97  z 21 listopada 1997 r. Znajdujący się na działce pałac został wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/568 odrębną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 29 września 1987 r.
2.Cena wywoławcza nieruchomości: 656 166,00 złotych
Cena uzyskana w rokowaniach, w części dotyczącej pałacu wpisanego do rejestru zabytków stanowiącej proporcjonalnie 42,81 % ceny nieruchomości, zostanie obniżona o 50%.
Sprzedaż niniejszej nieruchomości  zwolniona jest od podatku VAT  na podstawie art. 43  ust. 1
pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).
Cena wywoławcza po zastosowaniu bonifikaty wynosi  515 712,00  złotych.
3.Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4.Terminy przeprowadzonych przetargów: I przetarg pisemny nieograniczony – część jawna w dniu 7.07.2017 r.; II przetarg pisemny nieograniczony – część jawna w dniu 9.11.2017 r, rokowania po drugim przetargu nieograniczonym – 23.04.2018 r..
5.Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:
1) pisemne zgłoszenia  należy składać w terminie do dnia 06 lipca 2018 r. do godz. 14:00
2) pisemne zgłoszenie  w zamkniętej kopercie z napisem „II rokowania po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach”  należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub za pośrednictwem posłańca lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 16 (sekretariat Starosty Nowomiejskiego)
6. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami II rokowań:
z warunkami rokowań można zapoznać się w terminie do dnia 06 lipca 2018 r. do godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, pokój nr 24.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia II rokowań:
1) przeprowadzenie rokowań odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. godz. 11:00
2) miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 15
8. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy:
1) termin wpłaty 06 lipca 2018 r.
2) miejsce wpłaty: przelew na rachunek w  PKO BP S.A. O/Nowe Miasto Lubawskie Nr 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859  w terminie określonym w pkt 1  przy czym za termin  wniesienia zaliczki w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku organizatora rokowań.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który zostanie wybrany w  rokowaniach  zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości.
3) wysokość zaliczki - 5% ceny wywoławczej  w pieniądzu wynoszącej 32 808,00 zł.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: uczestnik, który zostanie wybrany w wyniku rokowań, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora rokowań. Jeżeli ustalony w rokowaniach nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegała zwrotowi.
10. Zastrzeżenie: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Czytany 1274 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.