POWIAT NOWOMIEJSKI

Obwieszczenie - ustalenie odszkodowania za nieruchomości gruntowe w Bratianie

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Nowomiejski zawiadamia:

że w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe oznaczone numerami działek 295/1 o pow. 0,0097 ha (powstała z podziału działki 295), 295/2 o pow. 0,0157 ha (powstała z podziału działki 295), położone w obrębie Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie, które zostały przejęte na własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie na podstawie Decyzji Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 lipca 2020 r. Nr AB.6740.3.2.2020, o zezwoleniu Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie na realizację inwestycji drogowej dla zadania Budowa ulicy Polnej w miejscowości Bratian droga nr 181029N na działkach nr 569, 290/1, 295, 343, 470, 474/4, 473, 472/1, 471/7, 471/5, 500/1, 505/3 obręb Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie.
Nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny ponieważ współwłaściciele nieruchomości Danuta Bajda, Łucja Czarnecka, Elżbieta Malinowska, Marianna Malinowska zmarły i do dnia dzisiejszego nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. Według informacji uzyskanych z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim I Wydział Cywilny, po zmarłej Jadwidze Leśniewskiej zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa uprzejmie informuję, iż strony mogą zapoznać się z aktami sprawy uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl , korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie może zostać rozpatrzona w terminie, ponieważ do jej rozstrzygnięcia niezbędne jest pozyskanie informacji w sprawie ustalenia osób, którym na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu przysługują prawa do nieruchomości . Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 26 lutego 2021 r.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa bądź gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 Kpa). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Sporządziła: Katarzyna Osmańska, telefon: 56 47 42 221.