POWIAT NOWOMIEJSKI

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zezwolenia na udostępnienie nieruchomości nr 18/1 i 18/2 położonych w obrębie Tereszewo gmina Kurzętnik

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Starosta Nowomiejski zawiadamia

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego w trybie art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), wszczętego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Pawła Łuczak, dotyczącego zobowiązania do udostępnienia nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Tereszewo, gmina Kurzętnik, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 18/1 o powierzchni 0,5339 ha oraz 18/2 o powierzchni 0,5860 ha.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać informacje na temat prowadzonego postępowania, składać ewentualnie dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godzinach 7.15 do 15.15 oraz kontaktując się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim pod numerem telefonu 56 47 42 221 lub pisząc na adres: nieruchomosci@powiat-nowomiejski.pl, korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe Nowe Miasto Lubawskie ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie do dnia 20 maja 2021 r.
Po upływie wyżej wymienionego terminu organ, w oparciu o zebrany materiał dowodowy wyda decyzję w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie z uwagi na dyspozycję art. 10 Kpa, zgodnie z którą stronom przysługuje prawo zapoznania się z materiałem dowodowym, jak również wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 27 maja 2021 r.