POWIAT NOWOMIEJSKI

Oferta na realizację zadania publicznego - Fundacja Wybudowania

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę złożoną przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania, ul. Betoniarska 4/14, 13-306 Kurzętnik, na realizację zadania publicznego pod nazwą Turystyka i Krajoznawstwo.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 w terminie 7 dni to jest do 24 czerwca 2021 r. można zgłaszać uwagi dotyczące zamieszczonej oferty. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: org2@powiat-nowomiejski.pl.

Uchwała Nr 90/616/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 czerwca 2021 r.
w sprawie publikacji oferty na realizację zadania publicznego, złożoną przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§1.1. Wyraża się zgodę na publikację oferty na realizację zadania publicznego, złożoną w dniu 14.06.2021 r. przez Fundację Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania, ul. Betoniarska 4/14, 13-306 Kurzętnik.
2. Ofertę umieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat-nowomieiski.pl/, na stronie internetowej - https://powiat-nowomiejski.pl zakładka organizacje pozarządowe lub strona startowa - aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1 Nowe Miasto Lubawskie na okres 7 dni.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.