POWIAT NOWOMIEJSKI

37. Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) zwołuję XXXVII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 listopada 2021 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
Sesja odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2021 – 2034 ze zmianami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowomiejskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godzinie 12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.