POWIAT NOWOMIEJSKI

XL Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 27 stycznia 2022 roku o godzinie 14:00 w zdalnym trybie obradowania.

Sesja zostanie przeprowadzona jako wideokonferencja bez udziału publiczności i mediów. Obrady będzie prowadził Przewodniczący Rady Powiatu z siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XL Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z pracy Rady Powiatu w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
 14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Przed sesją o godzinie 13:00 odbędzie się zdalne wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.