Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 28 października 2022 roku o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu.
 6. Omówienie sytuacji finansowej i organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowomiejskiego w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037 ze zmianami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zmianami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt. „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim – etap I – sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt. „Dostępny Powiat Nowomiejski”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 21. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim