Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję L Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1.

Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad L Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037 ze zmianami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Nowomiejskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Nowomiejski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy na świadczenie usług 
  w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad L Sesji Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Romuald Koszewski

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim