Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 15 grudnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2023 – 2037.
a) odczytanie projektu uchwały,
b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-298/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037.
c) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 rok:
a) odczytanie projektu uchwały, 
b) zapoznanie się z uchwałą Nr RIO.IV-0120-295/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Nowomiejskiego przedstawionego w tym projekcie,
c) odczytanie uchwały Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Nowomiejskiego,
d) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji,
f) podjęcie uchwały.
10. Przerwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 – 2037 ze zmianami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zmianami.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do planu finansowego zadań powiatu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/156/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (VI)”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (VII)”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/85/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)