Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 grudnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2022 - 2037 ze zmianami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r. ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/224/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30.09.20221 r. w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o.o.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad LII Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)