Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji i Transportu po wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie pod numerem 56 47 24 217.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 26 stycznia 2023 roku o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady i komisji.
 8. Wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/308/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2023 – 2037.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr LI/309/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki pochodzącej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, telefon 56 472 42 20,
e-mail: sekretariat@powiat-nowomiejski.pl;

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (adres URI skrytki: /spnml/ESP)