Termomodernizacja Domu Dziecka w Pacółtowie

Termomodernizacja Domu Dziecka w Pacółtowie

29 września 2017 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa między Powiatem Nowomiejskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim dotycząca realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie". Dokument parafowali: Starosta Nowomiejski – Andrzej Ochlak, Wicestarosta Nowomiejski – Katarzyna Trzaskalska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Haliny Bartkowskiej oraz przedstawiciele Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wicemarszałek – Miron Sycz i Członek Zarządu – Marcin Kuchciński.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 499 168,63 zł. Powiat uzyskał dofinansowanie na realizację w wysokości 359 287,40 zł, wnosząc wkład własny w kwocie 84 825,58 zł (19,10% kwoty wydatków kwalifikowalnych).