Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

czwartek, 29 sierpień 2019 20:27

XI Sesja Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 5 września 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Zawodowiec- Europejczyk”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XI Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

4 września 2019 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Sporządziła: Anna Andrzejczak

czwartek, 29 sierpień 2019 17:08

Komunikaty Inspektora Sanitarnego z 29.08.2019

Komunikat nr 2 z 29.08.2019 r.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznego Tylice zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Tylice oraz Pacółtowo ul. Podgórna i zabudowania nr 20 oraz nr od 80 do 86. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody w w/w miejscowościach odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda w/w miejscowościach jest zdatna do spożycia.

_____________________________________

Komunikat nr 2 z 29.08.2019 r.


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznego Mszanowo zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Mszanowo, Kaczek, Łąki Bratiańskie, Pustki, Chrośle, Nowy Dwór Bratiański oraz Bratian (z wyłączeniem ul. Górnej i ul. Długiej). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań jakość wody w w/w miejscowościach odpowiada wymaganiom Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda w/w miejscowościach jest zdatna do spożycia.

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

środa, 28 sierpień 2019 21:50

Informacja dla organizacji pozarządowych

W związku z opracowywaniem projektu budżetu na 2020 r., proszę o składanie propozycji dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na rzecz organizacji pozarządowych. W piśmie proszę uwzględnić wstępny koszt zadania i zakres działania. Jednocześnie przypominam, że podane przez Państwa propozycje potrzebne są do ustalenia budżetu, a środki na wykonanie wybranych zadań przekazywane będą po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który zostanie ogłoszony w 2020 roku. Pismo proszę przekazać do Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, ul. Grunwaldzka 3 (pokój nr 12) Nowe Miasto Lubawskie lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 13.08.2019 r.

środa, 28 sierpień 2019 14:09

Utrudnienia w załatwianiu spraw

Dnia 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) w godz. 7.15-11.00 w związku z przerwą  w dostawie prądu nie będzie możliwe w Wydziale Komunikacji i Transportu dokonanie czynności związanych z:

 • dokonaniem opłat,
 • rejestracją pojazdów,
 • wymianą dowodów rejestracyjnych,
 • wydaniem dowodów rejestracyjnych,

Za utrudnienia przepraszamy.

środa, 28 sierpień 2019 13:07

Komunikaty Inspektora Sanitarnego

Komunikat nr 1 z 28.08.2019 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznego Mszanowo zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Mszanowo, Kaczek, Łąki Bratiańskie, Chrośle, Nowy Dwór Bratiański oraz Bratian (z wyłączeniem ul. Górnej i ul. Długiej). W związku ze stwierdzeniem w badaniach jakości wody w Wodociągu Publicznym Mszanowo zanieczyszczenia mikrobiologicznego tj. bakterii z grupy coli 1 jtk w 100ml wody w próbce wody pobranej z hydroforni w Mszanowie oraz 2 jtk w 100ml wody w próbce wody pobranej z sieci wodociągowej,
woda w Wodociągu Publicznym Mszanowo jest warunkowo przydatna do spożycia. Wodę z wodociągu należy spożywać po przegotowaniu. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
_______________________________

Komunikat nr 1 z 28.08.2019 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznym Nawra zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców Nawry oraz Bratiana ul. Górna i ul. Długa. W związku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wodzie do spożycia w próbie pobranej na sieci wodociągowej podjęto decyzję o przełączeniu poboru wody do Wodociągu Publicznego Mszanowo o warunkowej przydatności wody do spożycia. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Wodę z wodociągu należy spożywać po przegotowaniu. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

_______________________________

Komunikat nr 1 z 28.08.2019 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Publicznego Tylice zaopatrującym w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Tylice oraz Pacółtowo ul. Podgórna i zabudowania nr 20 oraz nr od 80 do 86. W związku ze stwierdzeniem w badaniach jakości wody w Wodociągu Publicznym Tylice zanieczyszczenia mikrobiologicznego tj. bakterii z grupy coli 1 jtk w 100ml wody, woda w Wodociągu Publicznym Tylice jest warunkowo przydatna do spożycia. Wodę z wodociągu należy spożywać po przegotowaniu. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego Jerzego Czaplińskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano analizy zmian w przepisach prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Ustawa w ostatnim czasie podlega wielu istotnym zmianom. Zmieniana była od wejścia w 2013 r. 33 razy, w tym w 2018 r. było 10 obszernych aktualizacji, w 2019 – jak dotąd 5. Najistotniejsze korekty wynikają z ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2018 r. Zmiany miały być w intencji ustawodawcy odpowiedzią na występujące w owym czasie częste przypadki pożarów składowisk odpadów i miejsc magazynowania oraz porzucania odpadów. Uwzględniono też liczne problemy wynikające ze zbyt dalekiej liberalizacji przepisów odpadowych w ubiegłych latach, co spowodowało wejście na rynek działalności związanej z gospodarowaniem odpadami firm nierzetelnych, o znikomym kapitale i doświadczeniu, oraz rozmyło kwestie odpowiedzialności i możliwości egzekwowania przepisów przez organy administracji. Nowelizacja wprowadziła nowe wymogi dla uzyskania zezwoleń na gospodarowanie odpadami oraz nowe obowiązki dla podmiotów gospodarujących. Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie wskazanej wyżej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do 5 marca 2020 r. (pierwotnie 5 września 2019 r.) złożyć spełniający wszystkie wymagania wniosek o zmianę decyzji. Jeżeli posiadacz nie złoży wniosku, decyzja wygasa z mocy ustawy. Jednocześnie zaznaczono na posiedzeniu, że uprawnienia Starosty do wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów w przypadku, gdy łączna ilość magazynowanych w roku odpadów przekroczy 3 000 ton na rok, zostały przekazane Marszałkowi Województwa. Ponadto w ustawach zmieniających: doprecyzowano lub określono zasady postępowania w przypadkach magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zwiększono kary za naruszenia przepisów ustawy, dodano przepisy odnoszące się do zasad prowadzenia elektronicznej Bazy Danych o Odpadach, z regulacji przepisami ustawy wyłączono biomasę, zmieniono zasady uznania za produkt uboczny, wprowadzono przepisy umożliwiające zatrzymanie transportu: pojazdu z odpadami. Ostatnie zmiany do zmian wprowadziły: przesunięcie terminu dostosowania odejście od zasady udziału społecznego w postępowaniach dotyczących spalarni odpadów i składowisk, wydłużenie okresu magazynowania odpadów dla gleby i ziemi, złagodzenie przypadków powodujących odmowę wydania zezwolenia oraz konsekwencji działania z naruszeniem przepisów. Do wytwórców odpadów obowiązanych do wpisu do BDO dodano rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych większej od 75 ha, wprowadzono w szerszym stopniu tryb elektroniczny przy korzystaniu z BDO. Członkowie Zespołu zostali też zapoznani z informacją Komendanta Powiatowego Policji na temat działań Policji w przypadku okupacji i blokady obiektów oraz blokady szlaku komunikacyjnego- drogowego. W takiej sytuacji Policja jest podmiotem kierującym na miejscu zdarzenia. Jak zaznaczył, co jakiś czas w kraju odbywają się blokady obiektów, szlaków. W takich sytuacjach Policja zawsze podejmuje działania zmierzające do pokojowego rozwiązania sytuacji.
Na posiedzeniu dokonano również analizy działań Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach prowadzenia operacyjnego rozpoznania obiektów i terenów stwarzających potencjalne największe zagrożenie. W ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzają co jakiś czas rozpoznanie obiektów i terenów, a następnie przeprowadzają ćwiczenia doskonalące. Podczas ćwiczeń Strażacy sprawdzają warunki prowadzenia ewakuacji, rozkład pomieszczeń, możliwość prowadzenia działań ratowniczych, drogi dojazdowe. Komendant PSP poinformował również, że w trakcie wakacji prowadzone są spotkania w miejscach wypoczynku z dziećmi i młodzieżą, podczas których przekazuje się podstawowe zasady bezpiecznego zachowania.
Dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawił członkom Zespołu problemy wynikające z obsady etatowej lekarzy i pielęgniarek. Stwierdził, że usługi szpitalne są realizowane na bieżąco, lecz znaczne kłopoty sprawia sytuacja kadrowa szczególnie w grupie lekarzy, a także niedofinansowanie usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak poinformował średnia wieku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w szpitalu wynosi 52 lata. Sytuacja taka skutkuje w szczególności absencją chorobową pielęgniarek i położnych. W celu utrzymania ciągłości bezpiecznej pracy poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala koniecznym staje się praca pielęgniarek i położnych w godzinach nadliczbowych. Podkreślił, że Szpital jest zabezpieczony w zakresie zatrudnienia podstawowej kadry medycznej, w dużej mierze z poza terenu powiatu. Wg niego zasadniczy problem dla właściwego funkcjonowania Szpitala stanowi niedofinansowanie usług medycznych ze strony budżetu państwa. W tym kontekście podał dla przykładu, że na przestrzeni ostatnich 9 lat inflacja wyniosła około 20 %, zaś cena jednostkowa płacona za usługi medyczne przez NFOZ wzrosła tylko o 6%. Ocenił, że bez dofinansowania Szpitala przez powiat nowomiejski jego funkcjonowanie stałoby pod znakiem zapytania.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Z uwagi na znaczenie tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu. Pan Liedtke podkreślił, że spełnienie wszelkich wymogów związanych z bioasekuracją pozwoli hodowcom uniknąć nie tylko kar, ale przede wszystkim uchroni od poważnych strat związanych z hodowlą świń.


P.W.
22/08/2019

Informujemy, iż 26 sierpnia 2019 (poniedziałek) oraz 27 sierpnia 2019 (wtorek) w godz. 7.15-11.00 w związku z przerwą w dostawie prądu nie będzie możliwe w Wydziale Komunikacji i Transportu dokonanie czynności związanych z:

 • dokonaniem opłat,
 • rejestracją pojazdów,
 • wymianą dowodów rejestracyjnych,
 • wydaniem dowodów rejestracyjnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z obserwowaną na terenie Nadleśnictwa Brodnica zwiększoną presją ze strony szkodników wtórnych w drzewostanach sosnowych oraz świerkowych proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość gradacyjnego pojawu kornika ostrozębnego ips acuminatus na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Obszary występowania kornika należy typować i weryfikować na podstawie występowania drzew zamierających (drzew z przebarwionymi igłami - rude, żółknące, seledynowe).

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A z/s w Gdańsku reprezentowaną przez Pełnomocnika Panią Bożenę Krzymińską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, w trybie art. 124 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym Fitowo, gm. Biskupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 56/2 o pow. 0,7435 ha, KW nr EL1N/00000800/0 (w księdze wieczystej jako właściciele widnieję do ½ Irena Janina Chełkowska i do ½ Marzena Katarzyna Płachecka, obie nieżyjące). W ewidencji gruntów i budynków zostali ujawnieni spadkobiercy do ½ nieruchomości.

Wniosek o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości złożony został w celu udzielenia zezwolenia na założenie i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w postaci kablowej linii SN-15kV w ramach zadania pn. ,,Budowa GPZ Fitowo wraz z linią WN110kV oraz powiązaniami z siecią SN-15kV”.
Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości dnia 7 czerwca 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety ,,Dziennik Gazeta Prawna” oraz ,,Gazeta Nowomiejska”, a także na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim i Urzędzie Gminy w Biskupcu. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazały, iż przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.
Stosownie do art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania wyżej wskazanego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Urzędzie Gminy w Biskupcu, a także zamieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego (https:/powiat-nowomiejski.pl/, http://www.bip.powiat-nowomiejski.pl/) dnia 13 sierpnia 2019 r. Według art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron o czynnościach administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub., ul. Grunwaldzka 3, w pokoju nr 2 w godz. 7.15 do 14.00 oraz mają możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a także złożenia dodatkowych dokumentów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponownie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych.
Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników.
Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6.
Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak nr tel. 56 474 31 96.