Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. ze zm.) informuję, że dla obszaru powiatu nowomiejskiego została utworzona powiatowa baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. Baza danych obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

UWAGA!!!

PFRON przywraca dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, które:

• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;

• są zatrudnione lub uczą się;
• są w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej (osoby poza wiekiem aktywności zawodowej mogą uzyskać wsparcie w programie tylko w przypadku, jeśli są zatrudnione);
• posiadają dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Jeżeli osoba niepełnosprawna nie będzie zatrudniona lub nie będzie się uczyć, to warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Ważne: Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) posiadane przez osobę niepełnosprawną i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest równoznaczne z pozytywną opinią eksperta PFRON.
Maksymalna kwota dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wynosi 10.000 zł, natomiast minimalny udział własny wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu wózka.
Niebawem dostępny będzie formularz wniosku wraz z załącznikami w ramach realizacji Modułu I Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pok. Nr 4 lub pod numerem telefonu 56 474 31 96.

 

Osoba do kontaktu: Karolina Zaleś.

W poniedziałek 29 lipca 2019 Nowomiejska Policja obchodziła rocznicę 100-lecia powołania do życia Policji Państwowej. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe od odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej zamordowanych wiosną 1940 roku funkcjonariuszy policji państwowej przez NKWD. Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim ustawił się poczet sztandarowy wraz z kompanią honorową oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród oficjalnych gości znaleźli się: Senator RP Bogusława Orzechowska, przedstawiciele Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, wójtowie gmin z terenu Powiatu Nowomiejskiego. Na uroczystość przybyli także Komendanci Powiatowi Policji z sąsiednich powiatów oraz członkowie rodzin tragicznie pomordowanych funkcjonariuszy. Liczne grono przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski. Uczestnicy święta przemaszerowali do nowomiejskiej bazyliki, gdzie odbyła się msza święta. Następnie w Miejskim Centrum Kultury zostały wręczone awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy nowomiejskiej policji. W uroczystości wziął również udział Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinspektor Tomasz Klimek, który niedawno otrzymał nominację generalską. Z ust Pana Generała padły słowa uznania dla funkcjonariuszy nowomiejskiej policji za trud pracy oraz wypracowanie wysokich standardów poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego.

Tekst i zdjęcia: OP

23 lipca 2019 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się kolejne szkolenie przeznaczone dla rodziców zastępczych z terenu powiatu nowomiejskiego „Dziecko w okresie dorastania-wyzwania rodzica zastępczego, trudy dziecka. Jak to pogodzić”. Szkolenie poprowadziła psycholog Pracowni Psychologicznej SYMETRIA, Pani Joanna Magajewska-Karczewska. Tematyka szkolenia dostosowana była do potrzeb rodzin zastępczych. W ramach warsztatów zostały poruszone następujące zagadnienia „bunt w wieku dorastania: norma czy niebezpieczeństwo; czerwone alerty dla rodzica zastępczego: kiedy dziecko łamie prawo, rola rodzica zastępczego; kiedy wspierać, a kiedy karać?, nauka odpowiedzialności u dziecka”. Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i konsultacji indywidualnych z osobą prowadzącą zajęcia.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Tekst i zdjęcia: PCPR

niedziela, 28 lipiec 2019 15:52

Informacja z X Sesji Rady Powiatu

Podczas X Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 lipca 2019 Rada Powiatu podziękowała za długoletnią pracę pani Halinie Bartkowskiej, która po czterdziestu jeden latach pracy, w tym ponad dwudziestu - na stanowisku Skarbnika Powiatu, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Pani Bartkowska pracowała w Starostwie Powiatowym od początku istnienia powiatu i cały czas na stanowisku Skarbnika Powiatu. Współtworzyła urząd, współpracowała z sześcioma starostami i radami powiatu sześciu kadencji. W pamięci wszystkich zapisze się jako osoba o ogromnym doświadczeniu i dużej życzliwości, potrafiąca w przystępny i zrozumiały sposób objaśniać tajniki finansów powiatu.
Rada Powiatu na wniosek Starosty powołała na stanowisko Skarbnika pana Sebastiana Kińskiego. Nowo powołany Skarbnik Powiatu pracuje w nowomiejskim Starostwie od 2004, w tym od kwietnia 2010 – na stanowisku Głównego Księgowego. Obejmie funkcję z dniem 30 lipca 2019.
Gratulacje otrzymała również pani Katarzyna Trzaskalska, która wygrała konkurs i od 1 lipca 2019 sprawuje funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Tekst i zdjęcia: BR

czwartek, 18 lipiec 2019 15:02

X Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję X Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz  transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu. 
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdań z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu nowomiejskiego.
 9. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. /sytuacja finansowa i organizacyjna/
 10. Sprawozdanie z naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wyniki matur.
 11. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2019 r.
 12. Przerwa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/17/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2019 r. ze zm.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Nowomiejskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad X Sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski
 
24 lipca 2019 o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Nowe Miasto Lubawskie 18 września 2019 r.

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr 24/157/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w terminie od 17 lipca do 31 sierpnia 2019 r. trwały konsultacje dot. projektu Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po ewaluacji. Zawiadomienie o konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej www.powiat-nowomiejski.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz opublikowane w serwisie prasowym Monitor Urzędowy z możliwością zgłaszania opinii i uwag do w/w Uchwały, w postaci ankiety w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Do dnia 31 sierpnia 2019 r. wpłynęła 1 ankieta z propozycją zmiany nazwy i okresu realizacji zadania wpisanego pod numerem III.1.4.16 w sposób odpowiadający nazwie zadania zapisanej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz w okresie umożliwiającym pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Uwagę uznano za zasadną.


W związku z trwającymi pracami dot. ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022 Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza do udziału w konsultacjach, które będą trwały od 17 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Projekt strategii po ewaluacji oraz ankieta dostępne są u koordynatora zespołu do opracowania strategii (Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 112) oraz na stronie www.powiat-nowomiejski.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu. Propozycje i uwagi można zgłaszać na formularzu ankiety osobiście u koordynatora (Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 pok. nr 112) lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje się do równocześnie publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015-2022. Odstąpienie od przeprowadzenia oceny zostało uzgodnione z właściwymi organami, tj. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.

4 lipca 2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju województwa: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Konsultacje zostały zorganizowane przez Starostę Nowomiejskiego z inicjatywy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na spotkaniu gościli min. Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin, Pani Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Radna Sejmiku Województwa Pani Jolanta Szulc, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z terenu powiatu,  przedstawicie radnych powiatowych, przedstawiciele służb, straży i jednostek powiatu. Spotkanie  otworzył Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak. Podczas spotkania Pani Lidia Wójtowicz przedstawiła założenia zawarte w projekcie strategii województwa. Dyskusja nad projektem została zdominowana przez zagadnienia dotyczące podniesienia znaczenia drogi krajowej nr 15, drogi wojewódzkiej nr 538 , możliwości rozwojowych w Obszarach Strategicznej Interwencji zdefiniowanych w strategii oraz rozbudowie infrastruktury turystycznej w szczególności kontynuowaniu budowy ścieżki rowerowej łączącej Brodnicę z Iławą a przebiegająca przez Powiat Nowomiejski (dawna linia kolejowa).

Tekst: FP

28 czerwca 2019 w sali narad Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka, posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, a także zaproszeni goście. Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się z informacją przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji dotyczącą kształtowania bezpiecznej przestrzeni, czyli świadomego wpływ człowieka na infrastrukturę w celu poprawy bezpieczeństwa. Informacje te dotyczą zapobiegania przestępczości poprzez projektowanie środowiska. Wskazano tutaj miejsca, które uznaje się za zagrożone, a wśród nich miejsca o ograniczonej widoczności, czy też opuszczone. Przedstawiono cechy środowiska ułatwiające przestępstwa, oraz strategię CPTED (Zapobiegania Przestępczości Poprzez Projektowanie Środowiska) składającą się z następujących elementów: naturalna obserwacja, naturalna kontrola dostępu, wyodrębnienie terenu, zarządzanie i konserwacja. Po szczegółowym omówieniu elementów podano przykłady zastosowania CPTED m.in. przystanek autobusowy i zastosowanie przezroczystych materiałów do wykonania ścian, co powoduje doskonałą widoczność osób na przystanku jak i tych podchodzących do niego. Pierwszy projekt w Polsce stworzony według tych reguł to osiedle w Siechnicach pod Wrocławiem.
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z kompetencjami i procedurami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w przypadku oddania do użytkowania obiektów budowlanych wykonywanych niezgodnie z warunkami pozwolenia na budowę i projektem budowlanym. Omówione zostały warunki uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również potrzebne dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Następnie Inspektor przybliżył jak wygląda kontrola budowlana. Podkreślił, że nie przestrzeganie obowiązków przez inwestorów zgodnie z zapisami prawa budowlanego grozi sankcjami karnymi, jak również może stanowić powód nieuwzględnienia wypłaty odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego.
Na posiedzeniu Komisja omówiła również zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które dzielą się na zadania realizowane w ramach ochrony roślin i techniki, nadzoru nad zdrowiem roślin i nasiennictwa. Podczas omawianych zadań szczególną uwagę zwrócono na utylizację opakowań po nawozach. Członkowie Komisji wraz z przedstawicielem WIORiN apelują do rolników, użytkowników nawozów, aby opakowania po nawozach traktować jako opakowania szkodliwie niebezpieczne, w związku z tym należy puste i trzykrotnie wypłukane opakowania zwrócić do sklepu, który prowadzi zbiórkę. Rolnik nie ma obowiązku okazywania dowodu zakupu. Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin do punktów sprzedaży daje gwarancję, że zostaną one zagospodarowane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
Następnie Komisja zapoznała się z obszarową oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu za rok ubiegły, przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia był prowadzony zarówno przez przedstawicieli PPIS, jak również przez przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej. Dlatego PPIS pobrało 200 próbek celem wykonania analiz fizykochemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych. Z kolei w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowe produkujące i sprzedające mieszkańcom powiatu wodę pobrały 195 próbek. Na ich podstawie stwierdzono w wodociągach Nowe Miasto Lubawskie, Szwarcenowo, Nawra obecność bakterii z grupy Coli. W wodociągu w Gwiździnach stwierdzono przekroczenie zawartości jonu amonowego, manganu, żelaza, barwy, mętności, zapachu. W związku z powyższym spowodowało to wyłączenie tych ujęć z eksploatacji do czasu poprawy sytuacji. Na chwilę obecną, takie zagrożenia nie występują.
Kolejny istotny temat, jaki został omówiony na posiedzeniu to przygotowanie powiatu do sezonu letniego. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przedstawiły w tym zakresie swoje działania, wzorowane na latach ubiegłych. Z przedstawionych relacji wynika, że w tym zakresie podjęto już i będą podejmowane właściwe działania, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek dla mieszkańców powiatu oraz osób czasowo przybywających na wypoczynek. Jedyna rzecz, jaka może nie zadawalać, to brak w okresie wakacji kąpielisk z właściwą obsługą i warunkami, jakie winne spełniać takie miejsca. Niestety, koszty z tym związane wydają się niemożliwe do zrealizowania przez potencjalnych administratorów takich miejsc. Dlatego też tylko w okresie od 17 lipca do 16 sierpnia w Ośrodku Wypoczynkowym Cedrob zorganizowano miejsce do okazjonalnego wykorzystania do kąpieli wraz z ratownikiem. W pozostałych przypadkach niestety brak wyznaczonych miejsc z takimi osobami, w związku z tym członkowie Komisji gorąco apelują do osób kąpiących o zachowanie maksimum zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z kąpieli.
Na zakończenie posiedzenia, Komisja zajęła się omówieniem tematu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Rozwoje Edukacji omówiła zajęcia prowadzone przez pedagoga PCRE z uczniami różnych szkół z terenu powiatu nowomiejskiego w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Były to m.in. zajęcia „Owce w sieci”, zajęcia „3,2,1… Internet!” i zajęcia warsztatowe o zagrożeniach związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Ideą zajęć było propagowanie bezpiecznego korzystania z sieci przy użyciu popularnych i lubianych przez dzieci metod: kreskówek, łamigłówek i innych form edukacji poprzez zabawę. W zajęciach wzięło udział łącznie 461 uczestników.

02.07.2019 P.W.

 

Wycieczka rowerowa - 6 lipca 2019, w sobotę od godzinie 9.00. Start w Łąkach Bratiańskich, w ruinach klasztoru. Trasa poprowadzi przez Bratian, Kaczek, Tylice, Mroczenko, Gwiździny, a zakończymy ogniskiem na przystani kajakowej w Kurzętniku. Zachęcamy do zabrania kiełbasek lub warzyw do upieczenia. Cała trasa to koło 28 kilometrów. Trasa będzie wiodła przez boczne drogi asfaltowe oraz gruntowe. Jedyny bardziej ruchliwy odcinek to szosa w Tylicach (około 200 metrów). W razie niepogody możliwa jest zmiana terminu. Zapraszamy do zadawania pytań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zachęcamy do zabrania kasków i zapraszamy! Wycieczka odbywa się w ramach projektu "Boczne drogi: młodzieżowe krajoznawstwo regionalne" dofinansowanego ze środków gminy Kurzętnik, gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, starostwa powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

 

Obraz może zawieraÄ: co najmniej jedna osoba, tekst i na zewnÄtrz