środa, 13 styczeń 2016 11:15

Regulamin Biura

Napisane przez

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2013 Starosty Nowomiejskiego z dnia 25 czerwca 2013 r.

Regulamin działalności

B i u r a   R z e c z y   Z n a l e z i o n y c h

prowadzonego przez  Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

§ 1
Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 2
Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:
- przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- udzielenie informacji o posiadanych depozytach, zamieszczanie ogłoszeń o posiadanych depozytach w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego,
- wydawanie rzeczy znalezionych,
-  likwidacja niepodjętych depozytów.

§ 3
1. Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane i przechowywane są rzeczy znalezione na terenie powiatu nowomiejskiego w tym również: środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności oraz przedmioty o wartości naukowej i artystycznej.
2. Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłosić znalezienie dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych, świadectwa  kwalifikacji.

§ 4
1. Rzeczy znalezione i dostarczone do Biura przechowuje się w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego, rzeczy o większym gabarycie w Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku lub w banku do czasu odbioru przez właściciela lub ich likwidacji.
2. Starostwo Powiatowe nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny wymienionych przedmiotów.

§ 5
1. Stosownie do wartości przedmiotu Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi poszukiwania właścicieli poprzez: zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie, wywieszanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz zamieszczając ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wykaz rzeczy znalezionych zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.
3. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy jest znana wzywa się ją listem poleconym do odbioru rzeczy.

§ 6
1. Przyjmowanie rzeczy znalezionych do Biura odbywa się na podstawie przedłożonego przez znalazcę poświadczenia znalezienia rzeczy, w którym wymienić należy imię, nazwisko i adres znalazcy oraz dokładnie określić znalezioną rzecz, czas i miejsce znalezienia.                        
2. Biuro Rzeczy Znalezionych przyjmuje lub odmawia przyjęcia rzeczy na przechowanie i wydaje potwierdzenie przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wzór poświadczenia znalezienia rzeczy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7
Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia rzeczy w przypadku, gdy rzecz:
1) nie posiada żadnej wartości,
2) rzeczy znalezionych:
-  w budynkach publicznych (np. na poczcie) albo innych budynkach,
- w pomieszczeniach otwartych dla publiczności (np. w kinie, teatrze, sali koncertowej),
- oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego (np. w wagonie kolejowym, autobusie) – wówczas znalazca zobowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy tego budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
3) rzeczy, co do których istnieje domniemanie, iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
4) należy do grupy używek, artykułów spożywczych,
5) ma takie właściwości, że  przechowywanie nie jest możliwe,
6) ma takie właściwości, że własność z mocy prawa przechodzi na Skarb Państwa,
7) paszportów (i innych dokumentów podróży) – znalazca zobowiązany jest oddać paszport do biura paszportowego,
8) sprzętu i ekwipunku wojskowego oraz dokumentów wojskowych, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-badawczej – znalazca zobowiązany jest niezwłocznie oddać rzecz (lub zgłosić znalezienie w przypadku materiałów niebezpiecznych) na najbliższym posterunku Policji.

§ 8
Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły, którym opiekę zapewniają schroniska.

§ 9
Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych zawierającą następujące dane:
1) liczbę porządkową,
2)  datę przyjęcia rzeczy w depozyt,
3) imię i nazwisko i adres znalazcy,
4) opis rzeczy znalezionej (rodzaj, ilość),
5) miejsce przechowywania rzeczy,
6) imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz datę wydania rzeczy tej osobie,
7) datę przejścia rzeczy na własność znalazcy lub Skarbu Państwa,
8) sposób i datę dokonania likwidacji rzeczy, które przeszły na własność Skarbu Państwa,
9) uwagi.

§ 10
1. Osoby poszukujące rzeczy zagubionej, zgłaszają się z prośbą (pisemnie lub ustnie) do Biura  o sprawdzenie czy Biuro posiada na przechowaniu wymienioną rzecz.
2. Osoba poszukująca zobowiązana jest do wymienienia cech charakterystycznych oraz znaków szczególnych poszukiwanej rzeczy.
Wzór oświadczenia o zagubieniu rzeczy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 11
1. Wydanie rzeczy osobie uprawnionej na podstawie opisu rzeczy następuje po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru, tj. przedstawieniu dowodów potwierdzających przynależność do rzeczy zagubionej:
a) dowód zakupu,
b) numery seryjne,
c) własne oznaczenia przedmiotu,
d) przyjęcia od osoby uprawnionej do odbioru oświadczenia o zgubieniu rzeczy z podaniem daty i miejsca utraty oraz szczegółowym opisem rzeczy z podaniem jej cech charakterystycznych,
e) pod warunkiem zaistnienia konieczności uiszczenia kosztów związanych z przechowywaniem i sprzedażą rzeczy oraz utrzymaniem jej w należytym stanie, a także poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.  
2. Wydanie rzeczy następuje zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 oraz po podpisaniu oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy a także za okazaniem dowodu tożsamości oraz porównania treści złożonego oświadczenia z zapisami w księdze magazynowej.
3. Znalazcy wydaje się rzecz pod warunkiem spełnienia przesłanek, o których mowa w ust.1.
Wzór oświadczenia o odbiorze rzeczy znalezionej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 12
1. Środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, biżuteria oraz rzeczy o wartości naukowej lub artystycznej nie odebrane przez osobę uprawnioną po upływie jednego roku od wezwania do ich odbioru, a w przypadku braku możliwości wezwania po upływie trzech lat od złożenia przedmiotu do depozytu przechodzą na własność Skarbu Państwa.
2. Rzeczy znalezione inne niż wymienione w pkt.1 po upływie terminu określonego w pkt. 1 stają się własnością znalazcy o ile uczynił on zadość swoim obowiązkom /stwierdzenie nabycia rzeczy znalezionej poprzez znalazcę stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu/.
3.  Jeżeli znalazca odmawia odbioru rzeczy przechodzi ona na własność Skarbu Państwa.

§ 13
1. Dokumenty nie odebrane przez ich właścicieli w okresie jednego roku od powiadomienia o konieczności ich odbioru podlegają zwrotowi wystawcy.
2. W przypadku gdy właściciel dokumentu powiadomi pisemnie lub telefonicznie, że rezygnuje z ich odbioru, dokumenty niezwłocznie wysyła się do wystawcy.

§ 14
1. Znalazca rzeczy, który przekazując ją w depozyt Biura Rzeczy Znalezionych zastrzegł sobie wypłatę znaleźnego, powiadamia się o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej.
2. Dane osoby uprawnionej udostępnia się znalazcy, w przypadku, gdy:
a) osoba uprawniona do odbioru rzeczy wyraziła zgodę na udostępnienie tych danych,
b) w przypadku odmowy udostępnienia danych przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy jej dane mogą być udostępnione znalazcy na jego pisemny wniosek. Wniosek podlega rozpatrzeniu w sposób określony przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 15
1. Biuro występuje do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego z wnioskiem o sprzedaż rzeczy przyjętej do depozytu w przypadku, gdy:
a) koszty przechowywania są wyższe od wartości rzeczy,
b) przechowywanie rzeczy spowoduje obniżenie lub utratę wartości,
c) rzecz przyjęta w depozyt ze względu na swoje właściwości jest trudna bądź niemożliwa do przechowywania.
2. Sprzedaż następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w trybie określonym przepisami kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z ruchomości.

§ 16
Po upływie terminów przechowywania rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych kieruje  wniosek do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego o likwidację rzeczy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537ze zm.).

§ 17
Starosta Nowomiejski na podstawie zarządzenia powoła Komisję do przeprowadzenia likwidacji niepodjętych depozytów w drodze sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub zniszczenia.
O formie likwidacji decyduje Starosta Nowomiejski na wniosek Komisji.

§ 18
Depozyty, które przeszły na własność Skarbu Państwa, Biuro Rzeczy Znalezionych przekazuje właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

§ 19
Środki pieniężne, które przeszły na własność Skarbu Państwa, Biuro Rzeczy Znalezionych  przekazuje na konto depozytowe wskazane przez właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 
§ 20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 
Czytany 5932 razy